OPGEHEVEN : Besluit tot regeling van een aantal aangelegenheden van het begeleid individueel studeren.

  • goedkeuringsdatum
    30 JUNI 2000
  • publicatiedatum
    B.S.05/08/2000
  • datum laatste wijziging
    24/12/2002

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 8-11-2002 - B.S. 24-12-2002

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op de artikels 87, § 1, tweede lid, 91, § 3 en 94, § 1;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 januari 2000;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, gegeven op 28 maart 2000;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de cursisten tijdig op de hoogte moeten worden gebracht van het feit dat inschrijvingsgeld zal worden gevraagd met ingang van 1 mei 2000, dat de begroting 2000 werd opgemaakt in functie van inschrijvingsgeld dat uiterlijk vanaf 1 mei 2000 zal worden gevraagd en dat de ICT-aanpassingen die tengevolge van de invoering van het inschrijvingsgeld nodig zijn, uitgaan van 1 mei als ingangsdatum;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het zelfgestuurd leren overeenkomstig artikel 87 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs ingericht, wordt bekendgemaakt onder de naam : "Begeleid Individueel Studeren", afgekort tot : "B.I.S.".

Art. 2.

§ 1. Aan de mentor wordt voor de begeleiding van een cursist een vergoeding toegekend van 355 frank per begeleid lespakket voor de cursussen van groep A en van 710 frank per begeleid lespakket voor de cursussen van groep B.

Tot groep A behoren de introductiecursussen, de cursussen van de tweede graad van het secundair onderwijs en de cursussen van richtgraad 1 van het studiegebied talen.

Tot groep B behoren alle andere cursussen.

§ 2. De vergoeding wordt maandelijks uitbetaald.

§ 3. Jaarlijks op 1 april wordt deze vergoeding aangepast aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen. De referentiedatum voor de jaarlijkse aanpassing van de index van de consumptieprijzen is 1 april 2000.

Art. 3.

§ 1. Het inschrijvingsgeld bedraagt 150 frank per lespakket en wordt berekend op basis van het aantal lespakketten van een cursus. Dit bedrag wordt aangepast aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen. De referentiedatum voor de jaarlijkse aanpassing van de index van de consumptieprijzen is 1 april 2000. Het eindbedrag wordt tot de lagere eenheid afgerond.

§ 2. De cursisten zijn inschrijvingsgeld verschuldigd voor de aanvang van de tweede lespakketzending en voor het geheel van de cursus. Een cursist die zijn studie stopzet of onderbreekt, heeft geen recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, noch op de lespakketten die hij nog niet heeft gevolgd. Indien de onderbreking langer dan één jaar duurt, vervalt de inschrijving.

§ 3. De inschrijving is tot drie jaar na datum van betaling van het inschrijvingsgeld geldig.

§ 4. Een cursist die niet meer dan 40% van de lespakketten van een cursus heeft gevolgd en op advies van zijn mentor overschakelt naar een andere cursus van hetzelfde leervak is voor deze cursus geen inschrijvingsgeld verschuldigd.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2000.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.