OPGEHEVEN : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    22 DECEMBER 1999
  • publicatiedatum
    B.S.30/12/1999
  • datum laatste wijziging
    27/11/2001

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 13-7-2001 - B.S. 27-11-2001

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Algemeen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. ...

HOOFDSTUK II. - Onderwijs

...

Afdeling 4. - Fonds Inschrijvingsgelden. - Deeltijds Kunstonderwijs

Art. 21.

§ 1. Er wordt een fonds "Inschrijvingsgelden Deeltijds Kunstonderwijs" opgericht, hierna het Fonds te noemen.

§ 2. Het Fonds is een begrotingsfonds in de zin van artikel 45 van de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991.

§ 3. Aan het Fonds wordt een deel van de inschrijvingsgelden van het Deeltijds Kunstonderwijs toegewezen;

1° voor het schooljaar 2000-2001 wordt 1000 frank, vermeerderd met de geldende indexcoëfficiënten, van het inschrijvingsgeld van de volwassen cursisten (+18 jaar) toegewezen aan het Fonds;

2° vanaf het schooljaar 2001-2002 wordt 1500 frank, vermeerderd met de geldende indexcoëfficiënten, van het inschrijvingsgeld van de volwassen cursisten (+18 jaar) toegewezen aan het Fonds.

De inschrijvingsgelden van het Deeltijds Kunstonderwijs worden vastgelegd krachtens artikelen 2, § 2, en 3, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1993 tot vaststelling van het inschrijvingsgeld in het Deeltijds Kunstonderwijs, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999, en krachtens artikel 17 van het decreet van 8 juli 1997 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1997.

§ 4. De middelen van het Fonds moeten aangewend worden voor uitgaven met betrekking tot de betaling van salarissen en salarissubsidies in het Deeltijds Kunstonderwijs.

§ 5. De boekhoudkundige verwerking van de verrichtingen gebeurt voor elk onderwijsnet afzonderlijk.

§ 6. De rekenplichtige die de ontvangsten gedaan heeft, beschikt rechtstreeks over de kredieten van het Fonds.

...

HOOFDSTUK XIX. - Inwerkingtreding

Art. 61.

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2000, behoudens andersluidende bepalingen in dit decreet.