OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de opleidingen in het onderwijs voor sociale promotie waartoe ook voltijds leerplichtigen worden toegelaten.

  • goedkeuringsdatum
    17 MAART 2000
  • publicatiedatum
    B.S.04/05/2000
  • datum laatste wijziging
    01/09/2010

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 15-6-2005 - B.S. 31-8-2007

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 maart 1999;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 29 maart 1999;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 30 maart 1999, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 10 juni 1999, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Cursisten die, conform artikel 1, § 1, van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, nog onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht, worden toegelaten tot de opleidingen Arabisch, Duits, Engels, Frans, Hebreeuws, Italiaans, Spaans en Turks van het studiegebied talen en tot alle opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal.

Art. 2.

Dit besluit is van toepassing tijdens het schooljaar 1999-2000.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.