OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de nadere regelen van de overdracht van studiegebieden tussen de centra voor volwassenenonderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    17 MAART 2000
  • publicatiedatum
    B.S.11/05/2000
  • datum laatste wijziging
    31/08/2007

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 15-6-2007 - B.S. 31-8-2007

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 44, § 1;

Gelet op het protocol nr. 338 van 29 juni 1999 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 113 van 29 juni 1999 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité gesubsidieerd vrij onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 maart 1999;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 23 maart 1999, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 20 januari 2000 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. Om uitwerking te hebben ten aanzien van de overheid moet een bestuur, dat op 1 september een studiegebied van een centrum voor volwassenenonderwijs naar een ander centrum voor volwassenenonderwijs wenst over te dragen, dit vóór 15 mei van het voorgaande schooljaar melden aan het departement Onderwijs.

§ 2. Aan dit bericht moeten volgende documenten toegevoegd worden :

1° een overzichtslijst van het over te dragen personeel;

2° per overgedragen personeelslid een beschrijvende fiche die het volume van hun overgedragen opdracht, hun bekwaamheidsbewijs en hun statutaire toestand omschrijft;

3° het protocol van de onderhandelingen in het lokaal comité, zoals gedefinieerd in artikel 3, 28°, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, van de beide centra voor volwassenenonderwijs;

4° de overeenkomst tussen beide centra voor volwassenenonderwijs.

Art. 2.

§ 1. Indien het departement Onderwijs vaststelt dat de overdracht van het studiegebied niet conform de reglementaire bepalingen terzake is, dan maakt het daartegen bezwaar uiterlijk op 15 juni van het voorgaande schooljaar. Na die datum wordt het departemnet geacht geen bezwaar te hebben.

§ 2. De overdracht van een studiegebied impliceert de overdracht van de lesurencursist van de laatste referteperiode voor de overdracht. Het departement deelt aan beide centra voor volwassenenonderwijs de krachtens artikel 48, § 4, van het voormelde decreet van 2 maart 1999 aangepaste historische forfaits mede.

Art. 3.

De personeelsleden worden met behoud van hun verworven anciënniteit, weddenschaal en statutaire toestand overgedragen naar het andere centrum voor volwassenenonderwijs. Zij nemen in het ontvangende centrum rang in voor het volume van hun overgehevelde opdracht.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2000.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.