OPGEHEVEN : Decreet tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    02 MAART 1999
  • publicatiedatum
    B.S.21/08/1999
  • datum laatste wijziging
    01/09/2010

COORDINATIE

Decr. 15-8-1999 - B.S. 31-8-1999

Decr. 20-10-2000 - B.S. 16-12-2000

Decr. 13-7-2001 - B.S. 27-11-2001

B.Vl.R. 14-12-2001 - B.S. 9-4-2002

Decr. 21-12-2001 - B.S. 29-12-2001

Decr. 14-2-2003 - B.S. 1-7-2003

Decr. 19-12-2003 - B.S. 31-12-2003

Decr. 19-3-2004 - B.S. 10-6-2004

Decr. 30-4-2004 - B.S. 12-10-2004

Decr. 7-5-2004 - B.S. 31-8-2004

Decr. 7-5-2004 - B.S. 19-11-2004

Decr. 24-12-2004 - B.S. 31-12-2004

Decr. 15-7-2005 - B.S. 16-9-2005

Decr. 18-11-2005 - B.S. 18-1-2006

Decr. 9-12-2005 - B.S. 2-2-2006

Decr. 16-6-2006 - B.S. 12-10-2006

Decr. 30-6-2006 - B.S. 13-12-2006

Decr. 7-7-2006 - B.S. 31-8-2006

Decr. 15-12-2006 - B.S. 6-2-2007

Decr. 16-5-2007 - B.S. 2-7-2007

Decr. 15-6-2007 - B.S. 31-8-2007

Decr. 22-6-2007 - B.S. 21-8-2007

Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

Decr. 8-5-2009 - B.S. 28-8-2009

opgeheven door Decr. 15-6-2007 - B.S. 31-8-2007

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

TITEL I. - De aanpassing van het onderwijs voor sociale promotie

[...]

Decr. 15-6-2007

HOOFDSTUK IX. - Benoemings- en bezoldigingsvoorwaarden van het personeel

Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 55.

[De ambten die de personeelsleden van een centrum kunnen uitoefenen, worden als volgt vastgesteld en ingedeeld :

1° in de categorie onderwijzend personeel, in een wervingsambt :

a) leraar hoger onderwijs voor sociale promotie;

b) leraar secundair onderwijs voor sociale promotie;

2° in de categorie bestuurspersoneel :

a) in een selectieambt :

1) adjunct-directeur voor hoger onderwijs voor sociale promotie;

2) adjunct-directeur voor secundair onderwijs voor sociale promotie;

3) technisch adviseur; b) in een bevorderingsambt :

1) directeur;

2) technisch-adviseur coördinator;

3° in de categorie ondersteunend personeel, in een wervingsambt, het ambt van administratief medewerker.

De ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel worden ten minste per tiende van een eenheid gefinancierd of gesubsidieerd.]

Decr. 7-7-2006

Art. 56.

[...]

Decr. 15-6-2007

Art. 57.

[...]

Decr. 15-6-2007

[Art. 57bis.

[[...]] ]

Decr. 13-7-2001; [[ ]] Decr. 15-6-2007

[...]

Decr. 15-6-2007

...

TITEL V. - De evaluatie en de inwerkingtreding

Art. 104.

Uiterlijk tegen het einde van het schooljaar 2004-2005 zal de regering een evaluatie opmaken van de titels I en II van dit decreet.

Art. 105.

[Dit decreet treedt in werking op 1 september 1999, met uitzondering van :

- artikel 58 dat wat betreft artikel 46bis uitwerking heeft op 1 juli 1999;

- artikel 60 dat wat betreft artikel 40bis uitwerking heeft op 1 juli 1999;

- artikel 84 dat uitwerking heeft vanaf 1 september 1973;

- artikel 69, 1°, dat in werking treedt op 1 september 2001.]

Decr.18-5-1999