OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de voorlopige structuurschema's van het modulair onderwijs voor sociale promotie.

  • goedkeuringsdatum
    07 SEPTEMBER 1999
  • publicatiedatum
    B.S.07/01/2000
  • datum laatste wijziging
    31/08/2007

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 15-6-2007 - B.S. 31-8-2007

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 75;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 maart 1999;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 23 maart 1999, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 17 juni 1999, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit is enkel van toepassing op de structuurschema's die in toepassing van artikel 75 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs ontworpen of gewijzigd worden.

Art. 2.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° module : een door doelstellingen gedefinieerd zelfstandig onderdeel van een opleiding dat gedurende een gedeelte van een schooljaar wordt georganiseerd;

2° submodule : een organiek onderdeel van een module;

3° eenheid : een geheel van theoretische en praktische kennis, uitvoerings- en gedragscapaciteiten van een bepaald niveau.

Art. 3.

§ 1. Elke modulaire opleiding, optie of afdeling wordt vastgelegd in een structuurschema dat ter goedkeuring aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, wordt voorgelegd. Dit structuurschema omvat :

1° de benaming en de rangschikking van de opleiding, optie of afdeling;

2° de benaming van de modules, submodules en eenheden;

3° het aantal lestijden voor elke eenheid en voor de hele opleiding, optie of afdeling;

4° de classificatie van elke eenheid als een algemeen, technisch of praktisch vak;

5° de benaming van de deelcertificaten van de modules en/of submodules.

§ 2. Het structuurschema, bedoeld in § 1, moet vergezeld zijn van de algemene doelstellingen van de opleiding, optie of afdeling en van de modules of submodules en de leerinhouden van de eenheden.

§ 3. Elk voorstel tot wijziging van een bestaand structuurschema of elk voorstel van een nieuw structuurschema wordt vóór 31 januari aan het departement Onderwijs toegezonden. De administratie zendt het voorstel voor advies naar de onderwijsinspectie en de Vlaamse Onderwijsraad.

§ 4. Het departement Onderwijs bevestigt vóór 31 mei aan het centrum of het voorstel al of niet aanvaard wordt. Zonder bevestiging van het departement wordt het voorstel na 31 mei geacht goedgekeurd te zijn.

Art. 4.

Het ministerieel besluit van 6 november 1987 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie volgens het modulair stelsel wordt opgeheven.

Art. 5.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1999.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.