OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de modellen van de studiebewijzen in het onderwijs voor sociale promotie en de modaliteiten voor de uitreiking van deze studiebewijzen door de centra voor volwassenenonderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    07 SEPTEMBER 1999
  • publicatiedatum
    B.S.03/02/2000
  • datum laatste wijziging
    22/11/2004

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 16-4-2004 - B.S. 19-11-2004

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op de artikel 42;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 6 mei 1999;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat met het oog op de voorbereiding van het schooljaar 1999-2000 de centra voor volwassenenonderwijs tijdig in kennis gesteld moeten worden van de nieuwe modellen van studiebewijzen van het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 1 juni 1999 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. In de bijlagen I t/m VI zijn de modellen van de studiebewijzen, zoals opgesomd in artikel 40 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, opgenomen.

§ 2. Enkel in het modulair onderwijs ingericht overeenkomstig de artikelen 14 tot en met 18 van hetzelfde decreet kan een deelcertificaat zoals vastgelegd in bijlage I.A uitgereikt worden. In de andere modulaire opleidingen, die onder toepassing van artikel 75 van hetzelfde decreet vallen, wordt een eenheid bekrachtigd met een attest en wordt een module bekrachtigd met een deelattest. Het model van het attest en het deelattest is opgenomen in bijlage VII.

§ 3. In afwachting van de uitvoering van de concordantie, voorzien in artikel 9 van hetzelfde decreet, wordt in de afdelingen in afbouw, al naargelang het geval, een getuigschrift, brevet of diploma uitgereikt. De modellen van deze drie studiebewijzen zijn opgenomen in bijlage VIII. Deze studiebewijzen worden ook uitgereikt aan de cursisten die aanspraak maken op de regeling voorzien in artikel 82 van hetzelfde decreet.

Art. 2.

§ 1. Het bestuur van het centrum reikt de studiebewijzen uit aan de cursisten ten laatste op het einde van de tweede maand na het afsluiten van het examen.

§ 2. De studiebewijzen, waarvan het model vastgelegd is in bijlage III.A, III.B, III.C, V.A, V.B, VI.A, VI.B en VI.C, kunnen pas uitgereikt worden nadat voor de betrokken opleidingen/opties het minimum aantal lestijden, de minimum lessentabel en/of het minimum leertraject is vastgelegd.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1999.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage I.A - model van het deelcertificaat - modulair georganiseerdonderwijs

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

DEELCERTIFICAAT VAN EEN OPLEIDING OF OPTIE IN HET MODULAIR ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE

Ondergetekende, directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs

(1) . . . . . , erkend - gefinancierd -gesubsidieerd (2) door de Vlaamse Gemeenschap, bevestigt dat :

M. . . . . .

Geboren te . . . . . op . . . . .

1. van . . . . . tot . . . . . als regelmatige cursist de lessen heeft gevolgd van de module . . . . . (3) die in totaal . . . . . lestijden omvat, die deel uitmaakt van de opleiding/optie . . . . . (4) en gerangschikt is als . . . . . (5)

2. deze lessen met vrucht (6) heeft beëindigd met . . . . . punten, op een totaal van . . . . . punten.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Te . . . . . , op . . . . .

De directeur (naam en handtekening) (7),

___________________

(1) naam en adres van het centrum en desgevallend naam en adres van de vestigingsplaats

(2) het onnodige weglaten

(3) benaming van de module

(4) benaming van de opleiding/optie

(5) algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs van de tweede, derde of vierde graad artistiek, economisch, paramedisch, pedagogisch, sociaal of technisch hoger onderwijs (6) met vrucht onderstelt minstens de helft van de te behalen punten

(7) naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht

Bijlage I.B : model van het deelcertificaat - lineair georganiseerdonderwijs

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

DEELCERTIFICAAT VAN EEN OPLEIDING OF OPTIE IN HET LINEAIR ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE

Ondergetekende, directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs

(1) . . . . . , erkend - gefinancierd -gesubsidieerd (2) door de Vlaamse Gemeenschap, bevestigt dat :

M. . . . . .

Geboren te . . . . . op . . . . .

1. van . . . . . tot . . . . . als regelmatige cursist de lessen heeft gevolgd van de module . . . . . (3) die in totaal . . . . . lestijden omvat, die deel uitmaakt van de opleiding/optie . . . . . (4) en gerangschikt is als . . . . . (5)

2. deze lessen met vrucht (6) heeft beëindigd met . . . . . punten, op een totaal van . . . . . punten.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Te . . . . . , op . . . . .

De directeur (naam en handtekening) (7),

___________________

(1) naam en adres van het centrum en desgevallend naam en adres van de vestigingsplaats

(2) het onnodige weglaten

(3) benaming van de module

(4) benaming van de opleiding/optie

(5) algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs van de tweede, derde of vierde graad artistiek, economisch, paramedisch, pedagogisch, sociaal of technisch hoger onderwijs (6) met vrucht onderstelt minstens de helft van de te behalen punten

(7) naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht

Bijlage II : model van het certificaat

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

DEELCERTIFICAAT VAN EEN OPLEIDING OF OPTIE IN HET ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE

Ondergetekende, directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs

(1) . . . . . , erkend - gefinancierd -gesubsidieerd (2) door de Vlaamse Gemeenschap, bevestigt dat :

M. . . . . .

Geboren te . . . . . op . . . . .

1. van . . . . . tot . . . . . als regelmatige cursist de lessen heeft gevolgd van de opleiding/optie . . . . . (3) die in totaal . . . . . lestijden omvat die in totaal . . . . . lestijden omvat en gerangschikt is als . . . . . (4)

2. deze lessen met vrucht (6) heeft beëindigd met . . . . . punten, op een totaal van . . . . . punten.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Te . . . . . , op . . . . .

De directeur (naam en handtekening) (6), De cursist (handtekening),

___________________

(1) naam en adres van het centrum en desgevallend naam en adres van de vestigingsplaats

(2) het onnodige weglaten

(3) benaming van de module

(4) technisch of beroepssecundair onderwijs van de tweede, derde of vierde graad artistiek, economisch, paramedisch, pedagogisch, sociaal of technisch hoger onderwijs

(5) met vrucht onderstelt minstens de helft van de te behalen punten

(6) naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht

Bijlage III.A : model van het getuigschrift uitgereikt na het volgen vaneen opleiding algemeen secundaire van de tweede graad in het studiegebied algemene vorming

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

GETUIGSCHRIFT VAN EEN OPLEIDING ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE TWEEDE GRAAD

Ondergetekende, directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs

(1) . . . . . , erkend - gefinancierd -gesubsidieerd (2) door de Vlaamse Gemeenschap, bevestigt dat :

M. . . . . .

Geboren te . . . . . op . . . . .

1. van . . . . . tot . . . . . als regelmatige cursist de lessen heeft gevolgd van de opleidingmodule . . . . . (3) die in totaal . . . . . lestijden omvat en gerangschikt is als algemeen secundair onderwijs van de tweede graad.

2. deze lessen met vrucht (4) heeft beëindigd met . . . . . punten, op een totaal van . . . . . punten.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Te . . . . . , op . . . . .

De directeur (naam en handtekening) (5),

___________________

(1) naam en adres van het centrum en desgevallend naam en adres van de vestigingsplaats

(2) het onnodige weglaten

(3) benaming van de module

(4) met vrucht onderstelt minstens de helft van de te behalen punten

(5) naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht

Bijlage III.B : model van het getuigschrift uitgereikt na het volgen vaneen opleiding algemeen vorming technisch - of beroepssecundaironderwijs in het studiegebiedalgemene vorming in combinatie met een certificaat van een opleiding of optie van hetsecundair onderwijs van de tweede graad

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

GETUIGSCHRIFT VAN SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE TWEEDE GRAAD

Ondergetekende, directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs

(1) . . . . . , erkend - gefinancierd -gesubsidieerd (2) door de Vlaamse Gemeenschap, bevestigt dat :

M. . . . . .

Geboren te . . . . . op . . . . .

1. van . . . . . tot . . . . . als regelmatige cursist de lessen heeft gevolgd van de opleiding algemene vorming die in totaal . . . . . lestijden omvat en gerangschikt is als . . . . . (3) secundair onderwijs van de tweede graad.

2. deze lessen met vrucht (4) heeft beëindigd met . . . . . punten, op een totaal van . . . . . punten.

3. In het bezit is van een certificaat van een opleiding of optie gerangschikt als secundair onderwijs van de tweede graad.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Te . . . . . , op . . . . .

De directeur (naam en handtekening) (5),

___________________

(1) naam en adres van het centrum en desgevallend naam en adres van de vestigingsplaats

(2) het onnodige weglaten

(3) technisch of beroeps

(4) met vrucht onderstelt minstens de helft van de te behalen punten

(5) naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht

Bijlage III.C : model van het getuigschrift uitgereikt na het volgen vaneen opleiding of optie van het secundair onderwijs van de tweede graad als de cursist bijde inschrijving reeds houder is van een getuigschrift van het secundair onderwijs van detweede graad

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

GETUIGSCHRIFT VAN SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE TWEEDE GRAAD

Ondergetekende, directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs

(1) . . . . . , erkend - gefinancierd -gesubsidieerd (2) door de Vlaamse Gemeenschap, bevestigt dat :

M. . . . . .

Geboren te . . . . . op . . . . .

1. van . . . . . tot . . . . . als regelmatige cursist de lessen heeft gevolgd van de opleiding/optie . . . . . (3)die in totaal . . . . . lestijden omvat en gerangschikt is als . . . . . (4) secundair onderwijs van de tweede graad.

2. deze lessen met vrucht (5) heeft beëindigd met . . . . . punten, op een totaal van . . . . . punten.

3. In het bezit is van een getuigschrift van secundair onderwijs van de tweede graad.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Te . . . . . , op . . . . .

De directeur (naam en handtekening) (5),

___________________

(1) naam en adres van het centrum en desgevallend naam en adres van de vestigingsplaats

(2) het onnodige weglaten

(3) benaming van de opleiding/optie

(4) technisch of beroeps

(5) met vrucht onderstelt minstens de helft van de te behalen punten

(6) naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht

Bijlage III.D : model van het getuigschrift pedagogische bekwaamheid vande tweede graad in het studiegebied algemene vorming

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

GETUIGSCHRIFT VAN PEDAGOGISCHE BEKWAAMHEID

Ondergetekende, directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs

(1) . . . . . , erkend - gefinancierd -gesubsidieerd (2) door de Vlaamse Gemeenschap, bevestigt dat :

M. . . . . .

Geboren te . . . . . op . . . . .

1. van . . . . . tot . . . . . als regelmatige cursist de lessen heeft gevolgd van de GPB-opleiding die in totaal . . . . . lestijden omvat en gerangschikt is als pedagogisch hoger onderwijs voor sociale promotie.

2. deze lessen met vrucht (3) heeft beëindigd met . . . . . punten, op een totaal van . . . . . punten.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Te . . . . . , op . . . . .

De directeur (naam en handtekening) (4), De cursist

(handtekening),

___________________

(1) naam en adres van het centrum en desgevallend naam en adres van de vestigingsplaats

(2) het onnodige weglaten

(3) met vrucht onderstelt minstens de helft van de te behalen punten

(4) naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht

Bijlage IV : model van het studieattest

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

STUDIEATTEST VAN EEN OPLEIDING ALGEMENE VORMING IN HET ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE

Ondergetekende, directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs

(1) . . . . . , erkend - gefinancierd -gesubsidieerd (2) door de Vlaamse Gemeenschap, bevestigt dat :

M. . . . . .

Geboren te . . . . . op . . . . .

1. van . . . . . tot . . . . . als regelmatige cursist de lessen heeft gevolgd van de opleiding algemene vorming die in totaal . . . . . lestijden omvat en gerangschikt is als . . . . . (3).

2. deze lessen met vrucht (4) heeft beëindigd met . . . . . punten, op een totaal van . . . . . punten.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Te . . . . . , op . . . . .

De directeur (naam en handtekening) (5),

___________________

(1) naam en adres van het centrum en desgevallend naam en adres van de vestigingsplaats

(2) het onnodige weglaten

(3) technisch of beroepssecundair onderwijs van de tweede graad of derde graad

(4) met vrucht onderstelt minstens de helft van de te behalen punten

(5) naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht

Bijlage V.A : model van het studiegetuigschrift uitgereikt na het volgenvan een opleiding algemene vorming beroepssecundair onderwijs in het studiegebied algemenevorming in combinatie met een certificaat van een opleiding of optie van het secundaironderwijs van de derde graad

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

STUDIEGETUIGSCHRIFT VAN EEN OPLEIDING OF OPTIE IN HET ONDERWIJS VAN SOCIALE PROMOTIE

Ondergetekende, directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs

(1) . . . . . , erkend - gefinancierd -gesubsidieerd (2) door de Vlaamse Gemeenschap, bevestigt dat :

M. . . . . .

Geboren te . . . . . op . . . . .

1. van . . . . . tot . . . . . als regelmatige cursist de lessen heeft gevolgd van de opleiding algemene vorming die in totaal . . . . . lestijden omvat en gerangschikt is als beroepssecundair onderwijs van de derde graad.

2. deze lessen met vrucht (3) heeft beëindigd met . . . . . punten, op een totaal van . . . . . punten.

3. In het bezit is van een certificaat van een opleiding of optie gerangschikt als secundair onderwijs van de derde graad.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Te . . . . . , op . . . . .

De directeur (naam en handtekening) (4), De cursist (handtekening),

___________________

(1) naam en adres van het centrum en desgevallend naam en adres van de vestigingsplaats

(2) het onnodige weglaten

(3) met vrucht onderstelt minstens de helft van de te behalen punten

(4) naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht

Bijlage V.B : model van het studiegetuigschrift uitgereikt na het volgenvan een opleiding of optie van het secundair onderwijs van de derde graad als de cursistbij de inschrijving reeds houder is van studiegetuigschrift beroepssecundair onderwijs

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

STUDIEGETUIGSCHRIFT VAN EEN OPLEIDING OF OPTIE IN HET ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE

Ondergetekende, directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs

(1) . . . . . , erkend - gefinancierd -gesubsidieerd (2) door de Vlaamse Gemeenschap, bevestigt dat :

M. . . . . .

Geboren te . . . . . op . . . . .

1. van . . . . . tot . . . . . als regelmatige cursist de lessen heeft gevolgd van de opleiding/optie . . . . . (3)die in totaal . . . . . lestijden omvat en gerangschikt is als . . . . . (4) secundair onderwijs van de derde graad.

2. deze lessen met vrucht (5) heeft beëindigd met . . . . . punten, op een totaal van . . . . . punten.

3. In het bezit is van een getuigschrift van secundair onderwijs van de tweede graad.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Te . . . . . , op . . . . .

De directeur (naam en handtekening) (5), De cursist

(handtekening),

___________________

(1) naam en adres van het centrum en desgevallend naam en adres van de vestigingsplaats

(2) het onnodige weglaten

(3) benaming van de opleiding/optie

(4) technisch of beroeps

(5) met vrucht onderstelt minstens de helft van de te behalen punten

(6) naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht

Bijlage VI.A : model van het diploma uitgereikt na het volgen van eenopleiding algemeen secundair onderwijs in het studiegebied algemene vorming

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

DIPLOMA VAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Ondergetekende, directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs

(1) . . . . . , erkend - gefinancierd -gesubsidieerd (2) door de Vlaamse Gemeenschap, bevestigt dat :

M. . . . . .

Geboren te . . . . . op . . . . .

1. van . . . . . tot . . . . . als regelmatige cursist de lessen heeft gevolgd van de opleiding . . . . . 3 die in totaal . . . . . lestijden omvat en gerangschikt is als algemeen secundair onderwijs van de derde graad.

2. deze lessen met vrucht (4) heeft beëindigd met . . . . . punten, op een totaal van . . . . . punten.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Te . . . . . , op . . . . .

De directeur (naam en handtekening) (5), De cursist

(handtekening),

___________________

(1) naam en adres van het centrum en desgevallend naam en adres van de vestigingsplaats

(2) het onnodige weglaten

(3) benaming van de opleiding

(4) met vrucht onderstelt minstens de helft van de te behalen punten

(5) naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht

Bijlage VI.B : model van het diploma uitgereikt na het volgen van eenopleiding algemene vorming technisch - of beroepssecundair onderwijs in het studiegebiedalgemene vorming in combinatie met een certificaat van een opleiding of optie van hetsecundiar onderwijs van de derde graad

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

DIPLOMA VAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Ondergetekende, directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs

(1) . . . . . , erkend - gefinancierd -gesubsidieerd (2) door de Vlaamse Gemeenschap, bevestigt dat :

M. . . . . .

Geboren te . . . . . op . . . . .

1. van . . . . . tot . . . . . als regelmatige cursist de lessen heeft gevolgd van de opleiding algemene vorming die in totaal . . . . . lestijden omvat en gerangschikt is als . . . . . (4) secundair onderwijs van de derde graad.

2. deze lessen met vrucht (5) heeft beëindigd met . . . . . punten, op een totaal van . . . . . punten.

3. In het bezit is van een getuigschrift van secundair onderwijs van de tweede graad.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Te . . . . . , op . . . . .

De directeur (naam en handtekening) (5), De cursist

(handtekening),

___________________

(1) naam en adres van het centrum en desgevallend naam en adres van de vestigingsplaats

(2) het onnodige weglaten

(3) technisch of beroeps

(4) met vrucht onderstelt minstens de helft van de te behalen punten

(5) naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht

Bijlage VI.C : model van het diploma uitgereikt na het volgen van eenopleiding of optie van de secundair onderwijs van de derde graad als de cursist bij deinschrijving reeds houder is van een diploma secundair onderwijs

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

DIPLOMA VAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Ondergetekende, directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs

(1) . . . . . , erkend - gefinancierd -gesubsidieerd (2) door de Vlaamse Gemeenschap, bevestigt dat :

M. . . . . .

Geboren te . . . . . op . . . . .

1. van . . . . . tot . . . . . als regelmatige cursist de lessen heeft gevolgd van de opleiding/optie . . . . . (3) die in totaal . . . . . lestijden omvat en gerangschikt is als . . . . . (4) secundair onderwijs van de derde graad.

2. deze lessen met vrucht (5) heeft beëindigd met . . . . . punten, op een totaal van . . . . . punten.

3. In het bezit is van een getuigschrift van secundair onderwijs van de tweede graad.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Te . . . . . , op . . . . .

De directeur (naam en handtekening) (5), De cursist

(handtekening),

___________________

(1) naam en adres van het centrum en desgevallend naam en adres van de vestigingsplaats

(2) het onnodige weglaten

(3) benaming van de opleiding/optie

(4) technisch of beroeps

(5) met vrucht onderstelt minstens de helft van de te behalen punten

(6) naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht

Bijlage VII.A : model van het attest - modulair georganiseerd onderwijs (artikel 75)

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

ATTEST VAN EEN EENHEID IN HET MODULAIR ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE

Ondergetekende, directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs

(1) . . . . . , erkend - gefinancierd -gesubsidieerd (2) door de Vlaamse Gemeenschap, bevestigt dat :

M. . . . . .

Geboren te . . . . . op . . . . .

1. van . . . . . tot . . . . . als regelmatige cursist de lessen heeft gevolgd van de eenheid . . . . . (3) die in totaal . . . . . lestijden omvat, die deel uitmaakt van de opleiding/optie/ afdeling . . . . . (4) en gerangschikt is als . . . . . (5)

2. deze lessen met vrucht (6) heeft beëindigd met . . . . . punten, op een totaal van . . . . . punten.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Te . . . . . , op . . . . .

De directeur (naam en handtekening) (7),

___________________

(1) naam en adres van het centrum en desgevallend naam en adres van de vestigingsplaats

(2) het onnodige weglaten

(3) benaming van de eenheid

(4) benaming van de opleiding/optie/afdeling

(5) algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs van de tweede, derde of vierde graad artistiek, economisch, paramedisch, pedagogisch, sociaal of technisch hoger onderwijs

(6) met vrucht onderstelt minstens de helft van de te behalen punten

(7) naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht

Bijlage VII.B : model van het deelattest - modulair georganiseerdonderwijs (artikel 75)

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

DEELATTEST VAN EEN (SUB)MODULE IN HET MODULAIR ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE

Ondergetekende, directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs

(1) . . . . . , erkend - gefinancierd -gesubsidieerd (2) door de Vlaamse Gemeenschap, bevestigt dat :

M. . . . . .

Geboren te . . . . . op . . . . .

1. van . . . . . tot . . . . . als regelmatige cursist de lessen heeft gevolgd van de submodule - module . . . . . (3) die in totaal . . . lestijden omvat, die deel uitmaakt van de opleiding/optie/ afdeling . . . . . (4) en gerangschikt is als . . . . . (5)

2. deze lessen met vrucht (6) heeft beëindigd met . . . . . punten, op een totaal van . . . . . punten.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Te . . . . . , op . . . . .

De directeur (naam en handtekening) (7),

___________________

(1) naam en adres van het centrum en desgevallend naam en adres van de vestigingsplaats

(2) het onnodige weglaten

(3) benaming van de eenheid

(4) benaming van de opleiding/optie/afdeling

(5) algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs van de tweede, derde of vierde graad artistiek, economisch, paramedisch, pedagogisch, sociaal of technisch hoger onderwijs

(6) met vrucht onderstelt minstens de helft van de te behalen punten

(7) naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht

Bijlage VIII.A : model van het getuigschrift (1)

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

GETUIGSCHRIFT VAN EEN AFDELING IN HET ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE

Ondergetekende, directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs

(2) . . . . . , erkend - gefinancierd -gesubsidieerd (2) door de Vlaamse Gemeenschap, bevestigt dat :

M. . . . . .

Geboren te . . . . . op . . . . .

1. van . . . . . tot . . . . . als regelmatige cursist de lessen heeft gevolgd van de afdeling . . . . . (4) die in totaal . . . . . lestijden omvat, en gerangschikt is als . . . . . . . . . . . . . . . (5)

2. deze lessen met vrucht (6) heeft beëindigd met . . . . . punten, op een totaal van . . . . . punten.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Te . . . . . , op . . . . .

De directeur (naam en handtekening) (7),

___________________

(1) een getuigschrift wordt uitgereikt als de cursist minstens 50 %, maar minder dan 60 %, van het totaal te behalen punten behaalt

(2) naam en adres van het centrum en desgevallend naam en adres van de vestigingsplaats

(3) het onnodige weglaten

(4) benaming van de afdeling

(5) lagere of hogere secundaire technische of beroepsleergangen aanvullende secundaire beroepsleergangen

(6) met vrucht onderstelt minstens de helft van de te behalen punten

(7) naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht

Bijlage VIII.B : model van het brevet (1)

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

BREVET VAN EEN AFDELING IN HET ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE

Ondergetekende, directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs

(2) . . . . . , erkend - gefinancierd -gesubsidieerd (2) door de Vlaamse Gemeenschap, bevestigt dat :

M. . . . . .

Geboren te . . . . . op . . . . .

1. van . . . . . tot . . . . . als regelmatige cursist de lessen heeft gevolgd van de afdeling . . . . . (4) die in totaal . . . . . lestijden omvat, en gerangschikt is als . . . . . . . . . . . . . . . (5)

2. deze lessen met vrucht (6) heeft beëindigd met . . . . . punten, op een totaal van . . . . . punten.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Te . . . . . , op . . . . .

De directeur (naam en handtekening) (7),

___________________

(1) een brevet wordt uitgereik als de cursist minstens 60 % van het totaal te behalen punten behaalt

(2) naam en adres van het centrum en desgevallend naam en adres van de vestigingsplaats

(3) het onnodige weglaten

(4) benaming van de afdeling

(5) lagere, hogere of aanvullende secundaire beroepsleergangen

(6) met vrucht onderstelt minstens de helft van de te behalen punten

(7) naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht

Bijlage VIII.C : model van het diploma (1)

(formaat A4 = 210 x 297)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

DIPLOMA VAN EEN AFDELING IN HET ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE

Ondergetekende, directeur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs

(2) . . . . . , erkend - gefinancierd -gesubsidieerd (2) door de Vlaamse Gemeenschap, bevestigt dat :

M. . . . . .

Geboren te . . . . . op . . . . .

1. van . . . . . tot . . . . . als regelmatige cursist de lessen heeft gevolgd van de afdeling . . . . . (4) die in totaal . . . . . lestijden omvat, en gerangschikt is als . . . . . . . . . . . . . . . (5)

2. deze lessen met vrucht (6) heeft beëindigd met . . . . . punten, op een totaal van . . . . . punten.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Te . . . . . , op . . . . .

De directeur (naam en handtekening) (7),

___________________

(1) een diploma wordt uitgereik als de cursist minstens 60 % van het totaal te behalen punten behaalt

(2) naam en adres van het centrum en desgevallend naam en adres van de vestigingsplaats

(3) het onnodige weglaten

(4) benaming van de afdeling

(5) lagere, of hogere secundaire technische leergangen

(6) met vrucht onderstelt minstens de helft van de te behalen punten

(7) naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht