OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het reglement voor de overgang van gediplomeerden van de tweede cyclus van het hoger onderwijs van het lange type naar de academische opleidingen.

  • goedkeuringsdatum
    18 NOVEMBER 1992
  • publicatiedatum
    B.S.19/01/1993
  • datum laatste wijziging
    13/07/2001

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 20-4-2001 - B.S. 13-7-2001

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 51, tweede lid, en artikel 207;

Gelet op het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1991 betreffende de lijst van de academische opleidingen in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad gegeven op 1 juni 1992;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De hierna genoemde gediplomeerden van de tweede cyclus van het hoger onderwijs van het lange type kunnen de academische graad van de betreffende opleiding van de tweede cyclus behalen indien zij met goed gevolg examen hebben afgelegd over door het universiteitsbestuur vast te leggen opleidingsonderdelen van de eerste en de tweede cyclus of van de tweede cyclus die het equivalent vormen van het hierna vastgelegde aantal studiejaren.

A. Industrieel ingenieur :

1° naar het studiegebied toepgepaste wetenschappen, opleiding burgerlijk ingenieur : bouwkunde, mijnbouw, scheepsbouwkunde, scheikunde, natuurkunde, materiaalkunde, textiel, elektrotechniek, werktuigkunde-elektrotechniek, computerwetenschappen : drie bijkomende studiejaren.

2° naar het studiegebied toegepaste biologische wetenschappen, opleiding bio-ingenieur : scheikunde, landbouwkunde, land- en bosbeheer, milieutechnologie, cel- en genbiotechnologie : drie bijkomende studiejaren.

3° in afwijking van het bepaalde in § 1, 1° , kan de cursusduur van het doorstromingsprogramma twee jaar bedragen voor de volgende overgangen :

industrieel ingenieur, afdeling bouwkunde naar opleiding burgerlijk bouwkundig ingenieur;
industrieel ingenieur, afdeling electro mechanica naar opleiding burgerlijk werktuigkundig-electro-technisch ingenieur;
industrieel ingenieur, afdeling electriciteit naar opleiding burgerlijk electrotechnisch ingenieur;
industrieel ingenieur, afdeling chemie naar opleiding burgerlijk scheikundig ingenieur;
industrieel ingenieur, afdeling textiel naar opleiding burgerlijk textielingenieur;
industrieel ingenieur, afdeling kernenergie naar opleiding burgerlijk electrotechnisch ingenieur.

Deze overgangen zijn onderworpen aan een interuniversitair overlegde en erkende toelatingsproef.

4° in afwijking van het bepaalde in § 1, 2° , kan de cursusduur van het doorstromingsprogramma twee jaar bedragen voor de volgende overgangen :

industrieel ingenieur, afdeling scheikunde, optie biochemie naar opleiding bio-ingenieur in de scheikunde;
industrieel ingenieur, afdeling landbouw naar opleiding bio-ingenieur in de landbouwkunde;
industrieel ingenieur afdeling landbouw, optie landbouw- en voedingsindustrieën naar opleiding bio-ingenieur in de scheikunde.

Deze overgangen zijn onderworpen aan een interuniversitair overlegde en erkende toelatingsproef.

5° naar het studiegebied wetenschappen : twee bijkomende studiejaren voor de volgende overgangen :

industrieel ingenieur, afdeling scheikunde naar opleidingen scheikunde, biochemie en biotechnologie;
industrieel ingenieur, afdeling landbouwkunde, optie landbouw en voedingsindustrieën naar opleidingen biochemie en biotechnologie.

6° naar het studiegebied sociale gezondheidswetenschappen, opleiding medisch-sociale wetenschappen : twee bijkomende studiejaren.

B. Architect :

1° naar het studiegebied sociale gezondheidswetenschappen, opleiding medisch-sociale wetenschappen : twee bijkomende studiejaren;

2° naar het studiegebied toegepaste wetenschappen, opleiding burgerlijk ingenieur bouwkunde : drie bijkomende studiejaren;

3° naar het studiegebied toegepaste wetenschappen, opleiding burgerlijk ingenieur-architect : twee bijkomende studiejaren.

C. Licentiaat in de bestuurswetenschappen :

1° naar het studiegebied politieke en sociale wetenschappen, opleidingen politieke en sociale wetenschappen, politieke wetenschappen en sociologie : twee bijkomende studiejaren;

2° naar het studiegebied sociale gezondheidswetenschappen, opleiding medisch-sociale wetenschappen : twee bijkomende studiejaren.

D. Licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk :

naar het studiegebied taal- en letterkunde, opleidingen Romaanse talen, Germaanse talen, voor zover de opleidingsprogramma's voldoende analoog of verwant zijn : twee bijkomende studiejaren; de analogie of verwantschap wordt door het universiteitsbestuur bepaald.

E. Licentiaat in de handelswetenschappen :

1° naar het studiegebied economische en toegepaste economische wetenschappen, opleiding economische wetenschappen : twee bijkomende studiejaren;

2° naar het studiegebied economische en toegepaste economische wetenschappen, opleiding handelsingenieur en opleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica : twee bijkomende studiejaren; deze mogelijkheid is onderworpen aan een toelatingsproef;

3° naar het studiegebied sociale gezondheidswetenschappen, opleiding medisch-sociale wetenschappen : twee bijkomende studiejaren;

4° naar het studiegebied politieke en sociale wetenschappen, opleiding politieke en sociale wetenschappen, politieke wetenschappen en sociologie : twee bijkomende studiejaren.

F. Handelsingenieur :

1° naar het studiegebied economische en toegepaste economische wetenschappen, opleiding economische wetenschappen : twee bijkomende studiejaren;

2° naar het studiegebied economische en toegepaste economische wetenschappen, opleiding toegepaste economische wetenschappen : één bijkomend studiejaar;

3° naar het studiegebied economische en toegepaste economische wetenschappen, opleiding handelsingenieur : één bijkomend studiejaar indien de cursusduur van de opleiding handelsingenieur in het hoger onderwijs van het lange type ten minste vijf jaar beloopt; indien niet twee bijkomende studiejaren; beide mogelijkheden zijn onderworpen aan een toelatingsproef;

4° naar het studiegebied economische en toegepaste economische wetenschappen, opleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica : twee bijkomende studiejaren; deze mogelijkheid is onderworpen aan een toelatingsproef;

5° naar het studiegebied sociale gezondheidswetenschappen, opleiding medisch-sociale wetenschappen : twee studiejaren;

6° naar het studiegebied politieke en sociale wetenschappen, opleidingen politieke en sociale wetenschappen, politieke wetenschappen en sociologie : twee bijkomende studiejaren.

Art. 2.

Het universiteitsbestuur kan de in artikel 1 bedoelde overgangen waarvoor niet in een verplichte toelatingsproef is voorzien afhankelijk maken van een onderzoek van het dossier dan wel van een toelatingsproef.

Art. 3.

Over de overgangen welke in artikel 1 niet zijn vermeld, beslist het universiteitsbestuur overeenkomstig het bepaalde al naar het geval in artikel 45, 5° , of in artikel 50 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 4.

De studenten die overeenkomstig de toepasselijke regelgeving voor de inwerkingtreding van artikel 51, tweede lid van hetzelfde decreet van 12 juni 1991 vrijstelling van examens en verkorting van studieduur hebben verkregen, worden geacht die vrijstelling en verkorting te hebben verkregen overeenkomstig dit reglement. Na het met succes voltooien van de opleiding kunnen zij de betreffende academische graad behalen, onverminderd de bepalingen ter zake in verband met de overgangsperiode met betrekking tot het verlenen van de wetenschappelijke graden.

Art. 5.

Dit besluit treedt in werking met toepassing vanaf de inschrijvingen voor het academiejaar 1993-1994.

Art. 6.

De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.