OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het herstructureringsplan 1991-2000 van het Universitair Centrum Antwerpen.

  • goedkeuringsdatum
    02 AUGUSTUS 1991
  • publicatiedatum
    B.S.04/10/1991
  • datum laatste wijziging
    30/12/2000

COORDINATIE

impliciet opgeheven door ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen, inzonderheid op de artikelen 190, 191 en 192;

Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 207;

Gelet op het protocol van 16 juli 1991 houdende de conclusies van de onderhandelingen in het Sectorcomité X;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de financiële gezondmaking van het Universitair Centrum Antwerpen in het gedrang komt wanneer het herstructureringsplan niet onverwijld ingaat;

Op de voordracht van de Gemeenschapsminister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Van het door de Raad van Beheer van het Universitair Centrum Antwerpen in zijn vergaderingen van 25 januari en 22 februari 1991 goedgekeurde herstructureringsplan worden de volgende saneringsmaatregelen en beleidsopties goedgekeurd en bindend verklaard : RvB/91/03/ Punt 4.3 - Bijlage S I, eerste lid, S II, S IV, B I, B II, B III, B IV.

Art. 2.

Tabel I en Tabel II betreffende de begrotingsevolutie en de personeelsbezetting zijn als bijlage aan dit besluit gevoegd.

De bijlagen zijn raadleegbaar via het Belgisch Staatsblad dd. 4-10-1991.

Art. 3.

De beslissing van de Raad van Beheer van 17 mei 1991, punt 5.3, betreffende het : "Reglement van de aanvullende pensioenregeling voor de verplicht vervroegd op pensioen gestelde personeelsleden (vastbenoemde leden wetenschappelijk personeel en A.M.V.D.-personeel) van het R.U.C.A.", wordt goedgekeurd.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1991.

Art. 5.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.