OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende vastlegging van het boekhoudkundig schema en van de voorschriften voor het opstellen van de jaarrekening van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

  • goedkeuringsdatum
    08 FEBRUARI 1995
  • publicatiedatum
    B.S.03/05/1995
  • datum laatste wijziging
    18/04/2008

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 21-12-2007 - B.S. 17-4-2008

De Vlaamse regering

Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 161 en 162 gewijzigd bij het decreet van 27 januari 1993;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 20 september 1994;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit

HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.

Onverminderd de definities bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 8 februari 1995 betreffende de begroting van de universiteiten wordt in dit besluit verstaan onder :

1° "opbrengst": het bedrag van de opeisbare rechten die gerealiseerd werden tijdens het boekjaar ten bate van de universiteit;

2° "kosten": het bedrag van de opeisbare rechten die gerealiseerd werden tijdens het begrotingsjaar ten laste van de universiteit.

HOOFDSTUK II. - De boekhouding

Art. 2.

§ 1. Het universiteitsbestuur voert een algemene boekhouding die al zijn verrichtingen, bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook omvat.

De artikelen 4,6,7,8 en 9 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen zijn van toepassing op de boekhouding van de universiteiten.

§ 2. Het rekeningenstelsel van de universiteiten wordt ingericht en genummerd overeenkomstig de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel, zoal gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel.

De indeling van de klassen 6 en 7 van het algemeen rekeningenstelsel wordt echter vervangen door het indelingsschema bedoeld in bijlage I bij dit besluit.

§ 3. Buiten de boekhouding houdt het universiteitsbestuur een staat bij van de in de komende jaren te verwachten uitgaven van verbintenissen en verplichtingen lopend over meerdere jaren derwijze dat op elk ogenblik het vrij beschikbare saldo bepaald kan worden.

HOOFDSTUK III. - De jaarrekening

Art. 3.

Het universiteitsbestuur stelt de jaarrekening over het voorafgaande boekjaar vast.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Art. 4.

De jaarrekening dient een zodanig inzicht te geven dat enerzijds de uitvoering van de begroting nagegaan kan worden en dat anderzijds een verantwoord oordeel gevormd kan worden omtrent het vermogen, het resultaat en de financiële positie van de universiteit of wijzigingen daarvan en omtrent de aard en het bedrag van de kosten en opbrengsten.

Art. 5.

§ 1. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekeningen van de afdelingen "Werking","Investeringen","Sociale Voorzieningen ten behoeve van de Studenten", "Onderzoeksfondsen en Wetenschappelijke dienstverlening","Patrimonium", de "Rekening voor orde" en de toelichtingen daarop. De resultatenberekeningen worden gepresenteerd in de vorm als voorgeschreven in bijlage II bij dit besluit.

(voetnoot 1)

§ 2. De aanschaf van apparatuur en de investeringen in gebouwen en terreinen worden direct en volledig in het jaar van aanschaf of van de investeringsuitgave ten laste van de resultatenrekening gebracht.

Art. 6.

§ 1. De resultatenrekening heeft een dubbele functie :

1° enerzijds geeft ze, voor wat betreft de begrotingsartikelen, de uitvoering van de begroting weer;

2° anderzijds geeft ze getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat over het boekjaar weer en zijn afleiding uit de diverse posten van opbrengsten en kosten.

§ 2. De indeling van de resultatenrekeningen gebeurt op basis van kostensoorten en kostenplaatsen.

§ 3. De resultatenrekeningen, evenals de rekening voor orde, worden opgesteld overeenkomstig de schema's, bedoeld in bijlage II bij dit besluit. Interne verrekeningen worden op een afzonderlijke lijn in de resultatenrekening van de desbetreffende afdeling ingeschreven conform de definitie ervan gegeven in artikel 4 van dit besluit van de Vlaamse regering van 8 februari 1995 houdende vaststelling van nadere regels voor het opmaken van de begroting en de personeelsformatie van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

§ 4. In de toelichting bij de resultatenrekeningen geeft het universiteitsbestuur een overzicht van de verplichtingen en verbintenissen die kunnen leiden tot opeisbare rechten in een volgend boekjaar.

§ 5. Het universiteitsbestuur voegt bij de resultatenrekening een document waarbij de inkomsten en uitgaven volgens de gangbare economische classificatie voor de overheidsuitgaven worden gerangschikt.

Art. 7.

De balans wordt opgesteld overeenkomstig het balansschema in verkorte vorm zoals vastgelegd in bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen.

Art. 8.

De commissaris van de Vlaamse regering en de Afgevaardigde van Financiën kunne opmerkingen en beschouwingen formuleren bij de jaarrekening van de universiteit. Ze zenden die aan de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs vóór 1 juli.

De Vlaamse regering keurt de jaarrekening goed en stuurt die naar het Rekenhof voor toezicht en visum vóór 31 december.

Art. 9.

§ 1. Voor de jaren 1992 tot en met 1994 leggen de universiteiten hun rekeningen voor ofwel overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 december 1977 tot vaststelling van de aanvullende regels voor het opmaken en de vorm van de begroting en rekeningen van de universitaire instellingen en het koninklijk besluit van 8 april 1976 tot vaststelling van de samenstellende elementen van de ontvangsten en uitgaven van het patrimonium van de universitaire instellingen, ofwel overeenkomstig het begrotingsschema vervat in het decreet.

§ 2. Bij wijze van overgangsmaatregel kunnen de universiteiten die niet gereed zijn om het stelsel van het dubbel boekhouden en het voorgestelde stelsel van rekeningen in de praktijk in te voeren, voor de jaren 1995 en 1996 de rekeningen voorleggen overeenkomstig het bepaalde in § 1.

Art. 10.

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 inzake de overgangsperiode worden opgeheven :

1° het koninklijk besluit van 16 september 1966 tot vaststelling van het begrotings- en boekhoudplan van de universitaire inrichtingen.

2° het koninklijk besluit van 8 april 1976 tot vaststelling van de samenstellende elementen van de ontvangsten en uitgaven van het patrimonium van de universitaire instellingen, gewijzigd bij ...

3° het koninklijk besluit van 15 december 1977 tot vaststelling van de aanvullende regels voor het opmaken en de vorm van de begroting en rekeningen van de universitaire instellingen.

4° het ministerieel besluit van 12 april 1967 tot vaststelling van de normen volgens welke de universitaire inrichtingen de statistische gegevens mededelen, voorgeschreven bij artikel 7, 3° , van het koninklijk besluit van 16 september 1966 tot vaststelling van het begrotings- en boekhoudplan van de universitaire inrichtingen.

Art. 11.

Dit besluit treedt in werking vanaf het boekjaar 1995.

Art. 12.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage I

6. KOSTEN

60. DUURZAME GOEDEREN

60.0 TERREINEN EN GEBOUWEN

60.00 Aankoop terreinen

60.000

60.01 Aankoop gebouwen

60.010

60.02 Bebouwde terreinen

60.020

60.03 Nieuwbouw en verbouwingen

60.030 Studie

60.031 Afbraak en ruwbouw

60.032 Techniek

60.033 Afwerking

60.034 Vaste uitrusting

60.035 Infrastructuur

60.036 Verbouwing, instandhouding en grote herstellingen

60.037

60.038

60.039 Andere (te specificeren)

60.1 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

60.10 Technische installaties machines en uitrusting

60.100

60.11 Informatica en telematica

60.110

60.12 Informatica software

60.120

60.13 Kunstwerken

60.130

60.14 Zware wetenschappelijke apparatuur

60.140

60.19 Andere (te specificeren)

60.190

60.2 MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

60.20 Meubilair

60.200

60.21 Vervoermiddelen

60.210

60.29 Andere (te specificeren)

60.290

60.3 BOEKEN, TIJDSCHRIFTEN EN DOCUMENTATIE

60.30 Boeken

60.300

60.31 Tijdschriften

60.0310

60.32 Wetenschappelijke publikaties

60.320

60.39 Andere (te specificeren)

60.390

61. WERKING

61.0 KOSTEN ONROERENDE GOEDEREN

61.00 Huurlasten

61.001 Terreinen

61.002 Gebouwen

61.003 Leasing gebouwen

61.01 Onderhoud en herstellingen

61.011 Terreinen

61.012 Gebouwen

61.013 Schoonmaak door derden

61.014 Bewaking door derden

61.015

61.016

61.017

61.018

61.019 Andere (te specificeren)

61.02 Leveringen

61.021 Water

61.022 Gas

61.023 Elektriciteit

61.024 Stookolie

61.025 Schoonmaakprodukten

61.026

61.027

61.028

61.029 Andere (te specificeren)

61.03 Verzekering

61.031 Brandverzekering

61.04 Taksen

61.041 Onroerende voorheffing

61.1 KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

61.10 Huurlasten en leasing

61.101 Huurlasten installaties, machines, gereedschappen

61.102 Huurlasten meubilair

61.103 Huurlasten vervoermateriaal

61.104 Huurlasten hard- en software

61.105 Leasing installaties, machines, gereedschappen

61.106 Leasing meubilair

61.107 Leasing vervoermateriaal

61.11 Onderhoud en herstellingen

61.111 Installaties, machines en gereedschappen

61.112 Meubilair

61.113 Vervoermateriaal

61.119 Andere (te specificeren)

61.12 Verzekering

61.121 Verzekering

61.122 Verzekering voertuigen

61.13 Taksen

61.131 Belasting op voertuigen

61.132 Inschrijvingstaks voertuigen

61.14 Leveringen brandstoffen voertuigen

61.141

61.2 ALGEMENE WERKING

61.20 Vergoedingen aan derden

61.201 Honoraria advokaten, inclusief gerechtskosten

61.202 Honoraria deskundigen

61.203 Sociale secretariaten

61.204 Jobstudenten

61.205 Stagementoren

61.206

61.207

61.208

61.209 Andere (te specificeren)

61.21 Leveringen

61.211 Produkten en materiaal voor laboratoria

61.212 Drukwerken en kantoorbehoeften, fotokopieën

61.213 Kosten van administratieve publikaties

61.214 Rekenkosten (Interne verrekeningen : computer, enz...)

61.215

61.216

61.217

61.218

61.219 Andere (te specificeren)

61.22 Vervoerkosten

61.221 Verhuiskosten

61.222 Vervoer personen

61.223 Vervoer goederen

61.224 Verzekering vervoer goederen

61.225 Vervoer- en verwerkingsafval

61.23 Notoriëteitsuitgaven

61.231 Ontvangstkosten

61.232 Publiciteit en advertenties

61.233 Gelegenheidsgeschenken

61.234 Bijdragen

61.235 Giften, liberaliteiten

61.236 Deelname aan beurzen en tentoonstellingen

61.237

61.238

61.239 Andere (te specificeren)

61.24 P.T.T.

61.241 Post

61.242 Telefoon, fax

61.243 Telex, telegrammen

61.25 Verplaatsingskosten

61.251 Reis- en verblijfkosten

61.252 Kilometervergoedingen

61.253 Verzekeringen

61.26 Overschrijvingen en verrekeningen

61.261 Overschrijving van de afdeling Werking naar het investeringsfonds

61.262 Toevoeging van geldmiddelen aan de jaarlijkse werkingsuitkering

61.263 Toevoeging van geldmiddelen aan de afdeling Sociale Voorzieningen ten behoeve van de studenten

61.2631 Overschrijving van het investeringsfonds naar de afdeling Sociale Voorzieningen ten behoeve van de studenten

61.264 Overschrijving van de afdeling Patrimonium naar het Bijzonder Onderzoeksfonds

61.265 Overschrijving van de afdeling Werking naar het Bijzonder Onderzoeksfonds

61.269 Andere (te specificeren)

61.27 Uitgaven in verband met studenten

61.271 Verzekeringen

61.272 Studiebeurzen

61.273 Medische verzorging

61.274 Restaurant studenten

61.275 Kantine studenten

61.279 Andere (te specificeren)

61.28

61.280

61.29 Andere lasten

61.291 Met zegel gelijkgesteld belastingen/heffingen

61.292 Provincie- en gemeentenbelastingen (uitgez. O.V.)

61.293 Boetes (fiscale, sociale, strafrechtelijke)

61.294

61.295

61.296

61.297

61.298

61.299 Andere (te specificeren)

62. BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN

62.0 Z.A.P.

62.01 Salarissen

62.010 Wedden

62.011 Haard- en standplaatstoelage

62.012 Achterstallen

62.02 Rechtstreekse sociale voordelen

62.020 Overuren en vergoedingen hogere functies

62.021 Kerstgratificatie

62.022 Premies en gratificaties

62.023 Voordelen in natura

62.024 Vakantiegeld

62.025 Bijkomende kinderbijslag

62.026 Andere (te specificeren)

62.03 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

62.030 RSZ

62.031 Bijdrage compensatiekas

62.032 Ongevallenverzekering

62.039 Andere (te specificeren)

62.04 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

62.040 Groepsverzekering en pensioenfonds

62.041 Ziekte- en invaliditeitsverzekering

62.05 Andere personeelskosten

62.050 Externe medische dienst

62.051 Tegemoetkoming in openbaar vervoer

62.052 Werkkledij

62.059 Andere (te specificeren)

62.06 Pensioenen

62.060 Brugpensioenen

62.061 Rustpensioenen

62.062 Overlevingspensioenen

62.1 A.A.P.

62.11 Bezoldigingen

62.110 Salarissen

62.111 Haard- en standplaatstoelage

62.112 Achterstallen

62.12 Rechtstreekse sociale voordelen

62.120 Overuren en vergoedingen hogere functies

62.121 Kerstgratificatie

62.122 Premies en gratificaties

62.123 Voordelen in natura

62.124 Vakantiegeld

62.125 Bijkomende kinderbijslag

62.126 Andere (te specificeren)

62.13 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

62.130 RSZ

62.131 Bijdrage compensatiekas

62.132 Ongevallenverzekering

62.139 Andere (te specificeren)

62.14 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

62.140 Groepsverzekering en pensioenfonds

62.141 Ziekte- en invaliditeitsverzekering

62.15 Andere personeelskosten

62.150 Externe medische dienst

62.151 Tegemoetkoming in openbaar vervoer

62.152 Werkkledij

62.159 Andere (te specificeren)

62.16 Pensioenen

62.160 Brugpensioenen

62.161 Rustpensioenen

62.162 Overlevingspensioenen

62.2 A.T.P.

62.21 Bezoldigingen

62.210 Salarissen

62.211 Haard- en standplaatstoelage

62.212 Achterstallen

62.22 Rechtstreekse sociale voordelen

62.220 Overuren en vergoedingen hogere functies

62.221 Kerstgratificatie

62.222 Premies en gratificaties

62.223 Voordelen in natura

62.224 Vakantiegeld

62.225 Bijkomende kinderbijslag

62.226 Andere (te specificeren)

62.23 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

62.230 RSZ

62.231 Bijdrage compensatiekas

62.232 Ongevallenverzekering

62.239 Andere (te specificeren)

62.24 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

62.240 Groepsverzekering en pensioenfonds

62.241 Ziekte- en invaliditeitsverzekering

62.25 Andere personeelskosten

62.250 Externe medische dienst

62.251 Tegemoetkoming in openbaar vervoer

62.252 Werkkledij

62.259 Andere (te specificeren)

62.26 Pensioenen

62.260 Brugpensioenen

62.261 Rustpensioenen

62.262 Overlevingspensioenen

62.3 GASTPROFESSOREN

62.31 Bezoldigingen

62.310 Salarissen

62.311 Haard- en standplaatstoelage

62.312 Achterstallen

62.32 Rechtstreekse sociale voordelen

62.320 Overuren en vergoedingen hogere functies

62.321 Kerstgratificatie

62.322 Premies en gratificaties

62.323 Voordelen in natura

62.324 Vakantiegeld

62.325 Bijkomende kinderbijslag

62.326 Andere (te specificeren)

62.33 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

62.330 RSZ

62.331 Bijdrage compensatiekas

62.332 Ongevallenverzekering

62.339 Andere (te specificeren)

62.34 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

62.340 Groepsverzekering en pensioenfonds

62.341 Ziekte- en invaliditeitsverzekering

62.35 Andere personeelskosten

62.350 Externe medische dienst

62.351 Tegemoetkoming in openbaar vervoer

62.352 Werkkledij

62.359 Andere (te specificeren)

62.36 Pensioenen

62.360 Brugpensioenen

62.361 Rustpensioenen

62.362 Overlevingspensioenen

62.4 CONTRACTUEEL WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL (art. 158)

62.41 Bezoldigingen

62.410 Salarissen

62.411 Haard- en standplaatstoelage

62.412 Achterstallen

62.42 Rechtstreekse sociale voordelen

62.420 Overuren en vergoedingen hogere functies

62.421 Kerstgratificatie

62.422 Premies en gratificaties

62.423 Voordelen in natura

62.424 Vakantiegeld

62.425 Bijkomende kinderbijslag

62.426 Andere (te specificeren)

62.43 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

62.430 RSZ

62.431 Bijdrage compensatiekas

62.432 Ongevallenverzekering

62.439 Andere (te specificeren)

62.44 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

62.440 Groepsverzekering en pensioenfonds

62.441 Ziekte- en invaliditeitsverzekering

62.45 Andere personeelskosten

62.450 Externe medische dienst

62.451 Tegemoetkoming in openbaar vervoer

62.452 Werkkledij

62.459 Andere (te specificeren)

62.46 Pensioenen

62.460 Brugpensioenen

62.461 Rustpensioenen

62.462 Overlevingspensioenen

65.0 FINANCIELE KOSTEN

65.00 Kosten van schulden

65.001 Intresten op meer dan 1 jaar - kredietinstellingen

65.002 Intresten op ten hoogste 1 jaar - kredietinstellingen

65.003 Bijkomende financiële kosten op leningen

65.004 Aflossing leningen

65.005

65.006

65.007

65.008

65.009 Andere (te specificeren)

65.01 Waardevermindering op vlottende activa

65.011 Thesauriebeleggingen

65.012 Op vlottende activa

65.02 Wisselresultaten

65.021

65.03 Diverse financiële kosten

65.031 Moratoire intresten

65.032 Verlies op verkoop waardepapieren

65.033 Aan- en verkoopkosten waardepapieren

65.034 Aankoopkosten financiële vaste activa en thesauriebeleggingen

65.035 Roerende voorheffing

65.036 Bankkosten, commissielonen, bewaarlonen

65.04 Inbreng in spin-off bedrijven

69. OVERDRACHT SALDI VOORGAANDE JAREN

7. OPBRENGSTEN

70. OVERHEIDSUITKERINGEN

70.1 Werkingsuitkeringen

70.11 Werkingsuitkering art. 130 van het decreet

70.12 Uitkering bedoeld in art. 136 van het decreet

70.13 Uitkering ABOS (overeenkomstig van art. 27, 2° van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen)

70.14

70.15

70.16

70.17

70.18

70.19 Andere

70.2 Investeringsuitkeringen

70.21 Jaarlijkse investeringsuitkering art. 140 van het decreet

70.22 Investeringsuitkering volgens art. 192 van het decreet

70.23 Aanvullende investeringsuitkering art. 206 van het decreet

70.24

70.25

70.26

70.27

70.28

70.29 Andere

70.3 Sociale voorzieningen ten behoeve van de studenten

70.31 Uitkering Vlaamse Gemeenschap (art. 140bis van het decreet)

70.4 Overheidsbijdragen voor onderzoek

70.41 Federale overheid (inclusief federale intermediaire organisaties)

70.42 Vlaamse Gemeenschap

70.421 Ministerie Vlaamse Gemeenschap

70.422 IWT

70.423 NFWO

70.424 Andere Vlaamse intermediaire organisaties

70.429 Andere

70.43 Bijzonder Onderzoeksfonds bedoeld in het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 betreffende de financiering van de geconcerteerde onderzoeksacties en van de speciale fondsen voor onderzoek aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

70.44 Steden en Provincies

70.45

70.46

70.47

70.48

70.49 Andere

70.5 Dienstbetoon aan derden

70.51 Contracten wetenschappelijke dienstverlening

70.52 Contracten gastprofessoren

70.53 Postacademische vorming

70.54 Andere dienstverlening

71. INTERNATIONALE ORGANEN EN INSTELLINGEN

71.1 Instellingen Europese Unie

71.11

71.2 Internationale instellingen

71.3 Andere buitenlandse overheden

71.4 Contracten wetenschappelijke dienstverlening

71.9 Andere

71.91

72. INKOMSTEN UIT PRIVE SECTOR

72.1 Overeenkomsten

72.11 Binnenland

72.12 Buitenland

72.2 Giften, schenkingen en legaten

72.21 Mecenaten

72.22 Zonder attesten

72.9 Andere

7291

73. INKOMSTEN UIT RECHTEN, ROYALTIES, OVERHEAD

73.1 Valorisatie onderzoeksresultaten

73.11 Rechten en royalties

73.12 Andere

73.2 Ontvangsten uit overhead

73.21

74. INSCHRIJVINGS- EN EXAMENGELDEN

74.1 Aanvullende inschrijvingsgelden (niet EEG)

74.11

74.2 Inschrijvings- en examengelden (art. 43 van het decreet)

74.21

74.9 Andere

74.91

75. FINANCIELE OPBRENGSTEN

75.1 Opbrengsten uit financiële vaste activa

75.11 Deelname spin-off bedrijven

75.12 Deelname v.z.w.'s en andere rechtspersonen

75.13 Andere

75.2 Opbrengsten uit financiële vlottende activa

75.21 Opbrengsten uit vorderingen op meer dan 1 jaar

75.22 Opbrengsten uit vorderingen op ten hoogste 1 jaar

75.23 Opbrengsten termijndeposito's

75.24 Opbrengsten beschikbare middelen (bankintresten)

75.25 Opbrengst vastrentende effecten

75.26 Opbrengst aandelen

75.27 Opbrengst obligaties

75.28

75.29 Andere

75.3 Meerwaarden op de realisaties van vlottende activa

75.31

75.4 Resultaten uit omkering vreemde valuta

75.41

75.9 Diverse financiële opbrengsten

75.91 Leningen Investeringsfonds

75.92 Leningen art. 55ter wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat en art. 6 van de wet van 2 augustus 1960 betreffende de tussenkomst van de Staat in de financiering van de vrije universiteiten en van de diverse inrichtingen voor hoger onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek

75.93

75.94

75.95

75.96

75.97

75.98

75.99 Andere

76. OPBRENGST UIT ONROERENDE GOEDEREN

76.1 Opbrengst uit verhuring en exploitatie

76.11 Verhuring en exploitatie gebouwen

76.12 Vergoeding voor gebruik gebouwen binnen universiteit

76.13 Exploitatie terreinen

76.14 Pacht

76.15 Jachtrecht

76.16 Verhuring studentenkamers

76.2 Opbrengst uit verkoop

76.21 Opbrengsten verkoop van vaste activa

77. DIVERSE ONTVANGSTEN

77.1 Inschrijvingen congressen, colloquia, ...

77.11

77.2 Verkoop publikatie en abonnementen

77.21

77.3 Studiebeurzen

77.31

77.4 Verhalen van kosten op derden

77.41 Ten laste van verzekeringen

77.49 Andere

77.5 Culturele activiteiten

77.51

77.6 Lidmaatschapsgelden

77.61

77.7 Exploitatie-inkomsten studentenrestaurants

77.8

77.81

77.9 Andere

77.91

78. OVERSCHRIJVINGEN EN VERREKENINGEN

78.1 Overschrijving van de afdeling Werking naar het investeringsfonds

78.2 Toevoeging van geldmiddelen aan de jaarlijkse werkingsuitkeringen

78.21

78.3 Overschrijving van de afdeling Werking naar het Bijzonder Onderzoeksfonds

78.4 Toevoeging van geldmiddelen aan de afdeling Sociale Voorzieningen ten behoeve van de studenten

78.41 Overschrijving van het investeringsfonds naar de Afdeling Sociale Voorzieningen ten behoeve van de studenten

78.5 Overschrijving van de afdeling Patrimonium naar het Bijzonder Onderzoeksfonds

78.9 Andere (te specificeren)

79. OVERDRACHT SALDI VORIGE JAREN

79.1

79.11

- (1): Bijlage II vindt u terug in het Belgisch Staatsblad dd. 3-5-1995