OPGEHEVEN : Decreet betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.

  • goedkeuringsdatum
    18 MEI 1999
  • publicatiedatum
    B.S.31/08/1999
  • datum laatste wijziging
    27/02/2014

COORDINATIE

Decr. 22-12-1999 - B.S. 30-12-1999

Decr. 20-4-2001 - B.S. 13-7-2001 (voetnoot 1)

Decr. 21-12-2001 - B.S. 29-12-2001

Decr. 5-7-2002 - B.S. 19-9-2002

Decr. 14-2-2003 - B.S. 1-7-2003

Decr. 4-4-2003 - B.S. 14-8-2003

Decr. 19-12-2003 - B.S. 31-12-2003

Decr. 19-3-2004 - B.S. 10-6-2004; err. B.S. 27-7-2004

Decr. 24-12-2004- B.S. 21-2-2005

Decr. 24-6-2005 - B.S. 24-8-2005

Decr. 22-12-2006 - B.S. 29-12-2006

Decr. 29-6-2007 - B.S. 14-9-2007

Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

Decr. 1-7-2011 - B.S. 30-8-2011

Decr. 1-6-2012 - B.S. 22-6-2012

Decr. 21-12-2012 - B.S. 31-12-2012

Decr. 19-7-2013 - B.S. 27-8-2013

opgeheven door Decr. 20-12-2013 - B.S. 27-2-2014

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

[Dit decreet regelt de erkenning en de subsidiëring van de Vlerick Leuven Gent Management School, het Instituut voor Tropische Geneeskunde en [[de Antwerp Management School]], hierna genoemd "de instellingen".]

Decr. 4-7-2008; [[ ]] Decr. 1-7-2011

Art. 3.

In dit decreet wordt er onder "het universiteitendecreet" verstaan het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

[In dit decreet wordt er onder "postinitieel onderwijs" verstaan de opleidingen die leiden tot een diploma van master en waarvoor de inschrijving primair openstaat voor personen die reeds in het bezit zijn van een graad van master. Personen die niet in het bezit zijn van een graad van master kunnen toegelaten worden na een intakegesprek waarin de instelling peilt naar de motivatie en de wetenschappelijke affiniteit van de student en naar de aard van de beroepservaring.]

Decr.4-4-2003

HOOFDSTUK II. - Oprichting

[...]

Decr.20-4-2001

HOOFDSTUK III. - Erkenning

Art. 8.

Wordt in het kader van dit decreet erkend als opdracht van de Vlerick School voor Management : het verstrekken van postinitieel onderwijs, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verstrekken van wetenschappelijke dienstverlening op het gebied van de managementwetenschappen.

[Art. 8bis.

Wordt in het kader van dit decreet erkend als opdracht van [[de Antwerp Management School]] : het verstrekken van postinitieel onderwijs, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verstrekken van wetenschappelijke dienstverlening op het gebied van de managementwetenschappen.]

Decr. 4-7-2008; [[ ]] Decr. 1-7-2011

Art. 9.

Wordt in het kader van dit decreet erkend als opdracht van het Instituut voor Tropische Geneeskunde : het verstrekken van postinitieel onderwijs, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verstrekken van wetenschappelijk dienstverlening op het gebied van de tropische geneeskunde en diergeneeskunde en de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

Art. 10.

[...]

Decr.20-4-2001

Art. 11.

[Het postinitieel onderwijs dat verstrekt wordt door de instellingen, kan worden bekrachtigd met een diploma van master of een getuigschrift, dat uitgereikt wordt door de betrokken instelling na het met goed gevolg beëindigen van de opleiding.

De Accreditatieorganisatie accrediteert de aangeboden opleiding wanneer het op basis van de gepubliceerde externe beoordeling in redelijkheid meent te kunnen besluiten dat voldoende generieke kwaliteitswaarborgen voorhanden zijn zoals bedoeld in artikel 58 van het decreet van (betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen). De instelling legt haar accreditatiedossier pas voor na positief advies van de in artikel 14, 2°, bedoelde universiteiten.

In de samenwerkingsovereenkomst vermeld in artikel 14, 2°, worden nadere regels gespecificeerd waaronder de interne en externe kwaliteitszorg wordt georganiseerd en hoe de instelling gevolg geeft aan de uitkomsten van deze kwaliteitsbeoordeling.

[[...]] ]

Decr. 4-4-2003; [[ ]] Decr. 4-7-2008

Art. 12.

[Overeenkomstig de voorschriften van Titel I van het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, toetst de Accreditatieorganisatie de kwaliteit en het niveau van de opleiding op basis van de gepubliceerde externe beoordeling.]

Decr.4-4-2003

Art. 13.

De instellingen kunnen voltijdse of deeltijdse gastprofessoren aanstellen voor geven van onderwijs, het doen van onderzoek en voor wetenschappelijke dienstverlening.

[Art. 13bis

De bepalingen van Deel II, Titel II, Hoofdstuk 3 van het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn van overeenkomstige toepassing op de instellingen.]

Decr.19-3-2004

HOOFDSTUK IV. - Subsidiëring

Art. 14.

De Vlaamse Gemeenschap draagt jaarlijks bij in het dekken van de exploitatiekosten van de instellingen onder de volgende voorwaarden :

1° Elke instelling sluit een beheersovereenkomst met een looptijd van vijf jaar met de Vlaamse regering waarin ten minste de volgende zaken worden afgesproken :

- de kwantiteit en de kwaliteit van de te leveren prestaties binnen de door dit decreet erkende opdracht in relatie tot de hoogte van de subsidie;

- het instroomniveau en de wijze van selectie van de studenten en de minimale kwalificaties van de ingezette personeelsleden;

- [- de studiegelden. Het maximumbedrag mag nooit hoger zijn dan het in artikel 62 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen bepaalde studiegeld;]²

- de wijze van verantwoording en het afleggen van rekenschap over de besteding van de middelen;

- de wijze waarop de instellingen omgaan met de uitkomsten van een externe audit;

de mate en de inhoud van samenwerking met binnenlandse en buitenlandse instellingen voor academisch onderwijs en met internationale instellingen.

2° [Elke instelling sluit met minstens één universiteit in de Vlaamse Gemeenschap bedoeld in artikel 3 van het Universiteitendecreet een samenwerkingsovereenkomst inzake onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Die samenwerkingsovereenkomst regelt ook de wijze waarop personeelsleden van de universiteit in kwestie ingezet kunnen worden in de instelling, hoe deze prestaties, uit te drukken in een procentueel deel van een voltijdse opdracht, worden vergoed aan de betrokken universiteit, en hoe andere kosten worden verrekend en de administratie van deze personeelsleden gebeurt.]²

In afwijking van het bepaalde in artikel 80 van het universiteitendecreet kunnen de leden van het zelfstandig academisch personeel van een universiteit ingezet worden in de instellingen en dit voor de uitvoering van onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.

In afwijking van artikel 61 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, kunnen leden van het onderwijzend personeel van een hogeschool eveneens worden ingezet in de instellingen en dit voor de uitvoering van onderwijs, projectmatig onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

[De instellingen kunnen aan de personeelsleden van de universiteiten of hogescholen die op grond het vorenstaande ingezet worden voor de uitvoering van onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening een persoonlijke vergoeding toekennen voor de geleverde prestaties.]¹

3° Eén vertegenwoordiger van elk van de in het tweede lid bedoelde universiteiten is ambtshalve lid van de raad van bestuur van de betrokken instelling. Het decreet van 22 februari 1995 betreffende de wetenschappelijke of maatschappelijke dienstverlening door de universiteiten of de hogescholen en betreffende de relaties van de universiteiten en de hogescholen met andere rechtspersonen is niet van toepassing op de in het tweede lid bedoelde overeenkomsten.

4° Elke instelling laat ten minste om de vijf jaar een externe audit doen van het beheer van de instelling. De Vlaamse regering bepaalt de samenstelling en de opdracht van de auditcommissie en draagt zorg voor het secretariaat van de commissie.

5° Elke instelling legt jaarlijks de begroting, een beleidsplan, een jaarrekening en een jaarverslag ter goedkeuring voor aan de Vlaamse regering. In de beheersovereenkomst worden nadere richtlijnen omtrent de vormgeving ervan opgenomen.

6°[...]³

[ ]¹ Decr. 19-3-2004; [ ]² Decr. 4-7-2008; [ ]³ Decr. 19-7-2013

Art. 15.

§ 1. [...]

Decr.20-4-2001

§ 2. [De basissubsidie van de Vlaamse Gemeenschap aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde wordt [[vanaf het begrotingsjaar 2007 vastgesteld op 9.776.000 euro]].]

Decr. 4-4-2003; [[ ]] Decr.29-6-2007

§ 3. De basissubsidie van de Vlaamse Gemeenschap aan de Vlerick School voor Management wordt [ [[vanaf het begrotingsjaar 2002]] vastgesteld op 1.665.000 euro].

Decr. 21-12-2001; [[ ]] Decr.4-4-2003

[§ 3bis. De basissubsidie van de Vlaamse Gemeenschap aan [[de Antwerp Management School]] wordt vanaf het begrotingsjaar 2008 vastgesteld op 1.000.000 euro.]

Decr. 4-7-2008; [[ ]] Decr. 1-7-2011

§ 4. [Door middel van een subsidie van 591.000 euro draagt de Vlaamse Regering vanaf het begrotingsjaar 2007 bij in het dekken van de investeringskosten van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.]

Decr. 4-7-2008

§ 5. [De bedragen vermeld in § 2, § 3 en § 3bis worden binnen de perken van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de indexeringsformule vermeld in artikel 9, § 5, van het decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen.

Het bedrag vermeld in § 4 wordt binnen de perken van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap vanaf het begrotingsjaar 2008 geïndexeerd overeenkomstig artikel 140, § 2, van het Universiteitendecreet.]¹

[Voor [[de begrotingsjaren 2012 en 2013]] worden de bedragen vermeld in paragraaf 2, paragraaf 3 en paragraaf 3bis van dit artikel, binnen de perken van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, geïndexeerd aan de hand van de indexeringsformule vermeld in artikel 9, § 5, tweede lid, van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen.]²

[ ]¹ Decr. 4-7-2008; [ ]² Decr. 1-6-2012; [[ ]] Decr. 21-12-2012

§ 6. De vorengenoemde subsidies worden in gelijke maandelijkse termijnen uitbetaald, behoudens de investeringssubsidies die per kwartaal worden betaald.

§ 7. [...]

Decr. 20-4-2001

§ 8. De Vlaamse regering kan de hoogte van de [basissubsidies] herzien afhankelijk van de mate waarin de in de beheersovereenkomst afgesproken doelstellingen worden gehaald of niet.

Decr. 20-4-2001

§ 9. De Vlaamse regering kan een deel van de maandelijkse termijnen inhouden en desgevallend terugvorderen indien de Vlaamse regering vaststelt dat de instellingen de beheersovereenkomst niet naleven.

[HOOFDSTUK IVbis. - Controle

Art. 15bis.

Een ambtenaar van de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap, aangeduid door de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs, ziet bij de Vlerick Business School en de Antwerp Management School toe op de uitvoering van de beheersovereenkomst en de naleving van de subsidiëringsvoorwaarden.

Een commissaris van de Vlaamse Regering als vermeld in artikel 170 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of in artikel 242 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, ziet bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde toe op de uitvoering van de beheersovereenkomst en de naleving van de subsidiëringsvoorwaarden.

Het instellingsbestuur bezorgt daartoe aan de ambtenaar of de commissaris van de Vlaamse Regering alle nodige informatie en documenten.]

Decr. 19-7-2013

HOOFDSTUK V. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 16.

§ 1. [...]

Decr.20-4-2001

§ 2. [Artikel 169bis, § 1, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999 betreffende het onderwijs X, ] van het universiteitendecreet wordt opgeheven.

Decr.22-12-1999

§§ 3 en 4. [...]

Decr.20-4-2001

§ 5. Het besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993 houdende de voorwaarden tot financiering door de Vlaamse Gemeenschap van het "Instituut voor Tropische Geneeskunde Prins Leopold" wordt opgeheven.

Art. 17 en 18.

[...]

Decr.20-4-2001

Art. 19.

Bij wijze van overgangsmaatregel worden de loonkosten van de leden van het academisch personeel van de Universiteit Gent die ingevolge artikel 14, 2°, tweede lid, worden ingezet voor onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening bij de Vlerick School voor Management al vanaf 1 oktober 1998 terugbetaald.

Art. 20.

Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999.

- (1): De Vlaamse regering wordt gemachtigd de nummering van het decreet van 18 mei 1999 betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening te herzien ingevolge de in dit hoofdstuk aangehaalde wijzigingen. (Decr. 20-4-2001; Art. 80)