OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VII. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    08 JULI 1996
  • publicatiedatum
    B.S.05/09/1996
  • datum laatste wijziging
    01/09/2008

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. ...

TITEL XIV. - Universitair onderwijs

...

Art. 182.

§ 1. In afwijking van de regelgeving inzake de uitoefening van nevenactiviteiten door personeelsleden van de universiteiten, geldend voor 1 oktober 1993, worden de medische en paramedische activiteiten uitgeoefend door een lid van het onderwijzend, wetenschappelijk of academisch personeel van 1 oktober 1977 tot 1 oktober 1993 in uitvoering van arbeidsovereenkomst of van een reglement van kliniekvergoedingen met toestemming van het universiteitsbestuur, niet beschouwd als zijnde een hoofdberoep buiten het onderwijs noch als zijnde andere beroepsactiviteiten of andere bezoldigde activiteiten indien ze uitsluitend werden uitgeoefend in het Universitair Ziekenhuis voor wat betreft de Universiteit Gent of in de tandheelkundige kliniek voor wat de Vrije Universiteit Brussel betreft of in het academisch ziekenhuis, deel uitmakend van de eigen universiteit.

De medische en paramedische prestaties die een lid van het onderwijzend, wetenschappelijk of academisch personeel als zelfstandige heeft geleverd in de periode van 1 oktober 1977 tot 1 oktober 1993 worden niet beschouwd als zijnde andere bezoldigde activiteiten die een groot gedeelte van de tijd in beslag nemen indien ze uitsluitend met toestemming van het universiteitsbestuur werden geleverd in het Universitair Ziekenhuis Gent voor wat de Universiteit Gent betreft of in de tandheelkundige kliniek voor wat de Vrije Universiteit Brussel betreft of in het academisch ziekenhuis, deel uitmakend van de eigen universiteit.

§ 2. Het universiteitsbestuur is bevoegd om verder beslissingen te nemen bedoeld in het besluit van de Vlaamse regering van 16 februari 1993 houdende aanvulling van de cumulatieregeling in het universitair onderwijs met het oog op regularisatie van situaties die zich hebben voorgedaan in de periode tussen 1 oktober 1977 tot 31 oktober 1993.

...