OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VI. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    21 DECEMBER 1994
  • publicatiedatum
    B.S.16/03/1995
  • datum laatste wijziging
    01/09/2008

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 127 van de Grondwet.

...

TITEL VII. - Academisch Onderwijs

...

HOOFDSTUK IV. - Overgangs- en opheffingsbepalingen

Art. 146.

§ 1. De salarisschalen die het bevoegd gezag heeft gehanteerd voor de vaststelling van de hoogte van het salaris van het administratief, gespecialiseerd, meester-, vak- en dienstpersoneel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap tijdens de periode van 1 januari 1972 tot op de datum van de inschaling van die personeelsleden in de salarisschalen vastgesteld krachtens het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, op grond van de desbetreffende ministeriële omzendbrieven, worden bekrachtigd.

§ 2. De salarisschalen die het bevoegd gezag heeft gehanteerd voor de vaststelling van de hoogte van het salaris van het administratief, gespecialiseerd, meester-, vak- en dienstpersoneel van het Universitair Ziekenhuis Gent tijdens de periode van 1 januari 1972 tot en met 31 maart 1987 op grond van de desbetreffende ministeriële omzendbrieven worden bekrachtigd.

...