OPGEHEVEN : Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van attest voor het buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking zoals bepaald bij artikel 35 van het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    15 APRIL 1980
  • publicatiedatum
    B.S.12/08/1980
  • datum laatste wijziging
    01/09/2014

COORDINATIE

B.M. 12-5-1997 - B.S. 31-7-1997

opgeheven door Decr. 21-3-2014 - B.S. 28-8-2014

De Minister van Nationale Opvoeding,

Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs, inzonderheid op artikel 35,

Besluit :

Artikel 1.

Aan de leerlingen, die de lessen van het buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking hebben gevolgd, wordt in uitvoering van artikel 35 van hogergenoemd koninklijk besluit van 28 juni 1978, een attest uitgereikt, opgemaakt overeenkomstig het model opgenomen als bijlage.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1978.

Bijlage

[Attest buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking

1. Model : Formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Onderwijs

Attest buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking :

Benaming en adres van de instelling .........................

.............................................................

.............................................................

Ondergetekende ................., directeur van de bovenvermelde instelling, bevestigt dat .........................(1), geboren te ....................... op ...................(2), als regelmatige leerling(e) het buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking, volledig leerplan, heeft gevolgd in de bovenvermelde instelling.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ................, op ........................

De directeur,

Stempel van de instelling.

_____________________________

2. Onderrichtingen voor het invullen :

(1) Naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) De maand van de geboortedatum voluit in letters.]

B.M.12-5-1997