OPGEHEVEN : Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van kwalificatiegetuigschrift buitengewoon secundair beroepsonderwijs, zoals bepaald bij artikel 43 van het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    15 APRIL 1980
  • publicatiedatum
    B.S.12/08/1980
  • datum laatste wijziging
    01/09/2014

COORDINATIE

B.M. 12-5-1997 - B.S. 2-8-1997

opgeheven door Decr. 21-3-2014 - B.S. 28-8-2014

De Minister van Nationale Opvoeding,

Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs, inzonderheid artikelen 39 en 43,

Besluit :

Artikel 1.

Aan de leerlingen, die het buitengewoon secundair beroepsonderwijs hebben gevolgd en voldoen aan de voorwaarden gesteld voor het bekomen van een kwalificatiegetuigschrift, wordt in uitvoering van artikel 39, § 1, van hogervernoemd koninklijk besluit van 28 juni 1978 dit getuigschrift uitgereikt, opgemaakt overeenkomstig het model opgenomen in bijlage.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1978.

Bijlage

[Kwalificatiegetuigschrift Buitengewoon secundair beroepsonderwijs

1. Model : Formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

DEPARTEMENT ONDERWIJS

KWALIFICATIEGETUIGSCHRIFT BUITENGEWOON SECUNDAIR BEROEPSONDERWIJS

Benaming en adres van de instelling ................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ondergetekende ................., directeur van de bovenvermelde instelling, bevestigt dat .........................(1), geboren te .......................(2) op ...................(3), als regelmatige leerling(e) het buitengewoon secundair beroepsonderwijs, volledig leerplan, heeft gevolgd en geslaagd is voor de afdeling ...................................................... in de kwalificatietechniek .................................................................

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ................, op ........................

De directeur, De Kwalificatiecommissie,

De houder

Stempel van de instelling.

_____________________________

2. Onderrichtingen voor het invullen :

(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) ook land vermeld indien niet in België geboren;

(3) de maand van de geboortedatum voluit in letters.]

B.M.12-5-1997