OPGEHEVEN : Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van attest voor het buitengewoon secundair beroepsonderwijs, zoals bepaald bij artikel 39, § 2, van het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    15 APRIL 1980
  • publicatiedatum
    B.S.12/08/1980
  • datum laatste wijziging
    01/09/2014

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 21-3-2014 - B.S. 28-8-2014

De Minister van Nationale Opvoeding,

Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs, inzonderheid artikel 39, § 2,

Besluit :

Artikel 1.

Aan de leerlingen die de lessen van het buitengewoon secundair beroepsonderwijs hebben gevolgd en die het kwalificatiegetuigschrift niet hebben behaald wordt in uitvoering van artikel 39, § 2, van hogergenoemd koninklijk besluit van 28 juni 1978 een attest uitgereikt, opgemaakt overeenkomstig het model opgenomen als bijlage.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1978.

Bijlage

Attest

Buitengewoon secundair Beroepsonderwijs

Naam en adres van de instelling ...................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

De ondergetekende ....................................................................................................................,

inrichtingshoofd, bevestigt dat ............................................................................ geboren te ....................... op ......................................, van .................................. tot .................................... als regelmatige leerling(e) het buitengewoon secundair beroepsonderwijs, volledig leerplan, heeft gevolgd in de bovenvermelde inrichting.

In uitvoering van artikel 39, § 2, van het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs, wordt van hem/haar dit attest uitgereikt.

Plaats en datum, ..................

Het inrichtingshoofd,

(Naam en handtekening)

Stempel van de inrichting