OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot oprichting van de kwalificatiecommissie zoals voorzien in de artikelen 39, 40, 41 en 42 van het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    31 MAART 1980
  • publicatiedatum
    B.S.21/06/1980
  • datum laatste wijziging
    01/09/2014

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 21-3-2014 - B.S. 28-8-2014

De Minister van Nationale Opvoeding,

Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs, inzonderheid de artikelen 39, 40, 41 en 42,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. De kwalificatiecommissie beslist over de toekenning van het kwalificatiegetuigschrift en is samengesteld uit :

a) de gemandateerde van de inrichtende macht, die als voorzitter fungeert;

b) het inrichtingshoofd;

c) leden van het onderwijzend personeel;

d) leden die niet behoren tot de inrichting en deskundig zijn in de kwalificaties, die ze moeten bekrachtigen.

§ 2. Het lidmaatschap van de overlegcommissie en dat van de kwalificatiecommissie zijn verenigbaar.

§ 3. De commissie telt minimum vijf leden, de voorzitter niet meegerekend. Het aantal leden van het onderwijzend personeel dient identiek te zijn aan het aantal leden gekozen om hun deskundigheid.

§ 4. Het mandaat van de leden is vernieuwbaar.

Art. 2.

Bij aanvang van het tweede trimester van elk school-jaar stelt de inrichtende macht de kwalificatiecommissie samen.

Art. 3.

De commissie vergadert bij de aanvang van het tweede trimester van het schooljaar om haar werkzaamheden te regelen en de modaliteiten van de kwalificatieproef vast te leggen.

Art. 4.

De commissie beslist op het einde van het vijfde leerjaar aan welke kandidaat het kwalificatiegetuigschrift wordt uitgereikt.

Art. 5.

Deze beslissingen worden getroffen bij eenvoudige meerderheid. Bij staking van stemmen wordt het kwalificatiegetuigschrift afgeleverd.

Art. 6.

De beslissing van de commissie inzake het al dan niet toekennen van het kwalificatiegetuigschrift steunt op :

a) de vaststelling of de kandidaat voldoet aan de reglementaire toelatings- en overgangsvoorwaarden en de laatste twee leerjaren in dezelfde afdeling heeft gevolgd;

b) de evaluatie van het dagelijks werk en op een kwalificatieproef.

Art. 7.

De processen-verbaal worden door alle commissieleden ondertekend en gedurende dertig jaar bewaard in het archief van de inrichting.

Art. 8.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1978.