OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van Vlaamse en Nederlandse studiebewijzen voor het voltijds secundair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    21 JUNI 1989
  • publicatiedatum
    B.S.14/09/1989
  • datum laatste wijziging
    06/05/2003

(opschrift gewijzigd bij B.Vl.R. 10-2-1993)

COORDINATIE

B.Vl.R. 10-2-1993 - B.S. 27-3-1993

opgeheven door BVR 21-2-2003 - B.S. 6-5-2003

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 december 1949, laatst gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1988;

Gelet op de wet van 19 maart 1971 betreffende de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en getuigschriften;

Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs, gewijzigd bij de wet van 31 juli 1975;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1971 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en getuigschriften, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 oktober 1973 en 29 juni 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 juli 1985 en 1 juni 1987;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 1989 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 1989 tot delegatie van de beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1989;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980;

Overwegende dat de gelijkwaardigheid van Belgische en Nederlandse getuigschriften op het vlak van het secundair onderwijs dringend dient vastgelegd aangezien de Nederlandse regering reeds op 17 februari 1989 tot een analoge maatregel is overgegaan;

Gelet op het Belgisch-Nederlands cultureel akkoord van 14 mei 1946;

Gelet op de voorstellen van de Belgisch-Nederlandse subcommissie voor de gelijkwaardigheid van diploma's en civiel effect, opgericht in het kader van het Belgisch-Nederlands cultureel akkoord;

Op de voordracht van de Gemeenschapsminister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[De bij dit besluit gevoegde tabellen leggen de gelijkwaardigheid vast van de Nederlandse studie "voortgezet onderwijs" met de overeenstemmende Vlaamse studie.]

B.Vl.R.10-2-1993

Art. 2.

1° Wat het Nederlands onderwijs betreft wordt verstaan onder :

a) "L.B.O." "Lager beroepsonderwijs";

b) "I.B.O." "Individueel beroepsonderwijs";

c) "V.W.O." "Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs";

d) "A.V.O." "Algemeen Voortgezet Onderwijs";

e) "M.A.V.O." "Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs";

f) "H.A.V.O." "Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs";

g) "M.B.O." "Middelbaar Beroepsonderwijs".

2° Wat het [Vlaams] onderwijs betreft wordt verstaan onder :

a) "A.S.O." "Algemeen Secundair Onderwijs";

b) "T.S.O." "Technisch Secundair Onderwijs";

c) "K.S.O." "Kunstsecundair Onderwijs";

d) "B.S.O." "Beroepssecundair Onderwijs";

e) "L.S.O." "Lager Secundair Onderwijs";

f) "H.S.O." "Hoger Secundair Onderwijs".

B.Vl.R.10-2-1993

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 1989.

Art. 4.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Tabel 1, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 1989

De hiernavermelde leerjaren van het Nederlands Voortgezet Onderwijs worden gelijkwaardig verklaard met de overeenstemmende studies in het Vlaams secundair onderwijs van het type I.

Nederlands voortgezet onderwijs

Vlaams Secundair Onderwijs type I

Leerjaar

Bekrachtiging

1e leerjaar A.V.O. of V.W.O.

1e leerjaar A

oriënteringsattest A of C (1)

1e leerjaar L.B.O.

1e leerjaar A

oriënteringsattest A of C (1)

1e leerjaar I.B.O.

1e leerjaar B

oriënteringsattest B, met clausulering voor A.S.O., T.S.O. en K.S.O. of C (1)

2e leerjaar A.V.O. of V.W.O.

2e gemeenschappelijk leerjaar

oriënteringsattest A of C (1)

2e leerjaar L.B.O.

2e gemeenschappelijk leerjaar

oriënteringsattest A of C (1)

1e leerjaar I.B.O.

beroepsvoorbereidend leerjaar

oriënteringsattest B, met clausulering voor A.S.O., T.S.O. en K.S.O. of C (1)

(1) De bekrachtiging met het oriënteringsattest A of B - met clausulering - naargelang hetgeen vermeld staat, geldt indien de leerling in het betrokken leerjaar in Nederland onvoorwaardelijk werd bevorderd naar een hoger leerjaar.

De bekrachtiging met het oriënteringsattest C geldt indien de leerling in het betrokken leerjaar in Nederland niet onvoorwaardelijk werd bevorderd naar een hoger leerjaar of het eerstgenoemd leerjaar niet heeft voleindigd.

Tabel 2, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 1989

De hiernavermelde leerjaren van het Nederlands Voortgezet Onderwijs worden gelijkwaardig verklaard met de overeenstemmende studies in het Vlaams secundair onderwijs van het type II.

Nederlands voortgezet onderwijs

Vlaams Secundair Onderwijs type II

Leerjaar

Bekrachtiging

1e leerjaar A.V.O. of V.W.O.

1e leerjaar A.S.O.

oriënteringsattest A of C (1)

1e leerjaar L.B.O.

1e leerjaar T.S.O. of K.S.O.

oriënteringsattest A of C (1)

1e leerjaar I.B.O.

1e leerjaar B.S.O.

oriënteringsattest B, met clausulering voor A.S.O., T.S.O. en K.S.O. of C (1)

2e leerjaar A.V.O. of V.W.O.

2e leerjaar A.S.O.

oriënteringsattest A of C (1)

2e leerjaar L.B.O.

2e leerjaar T.S.O. of K.S.O.

oriënteringsattest A of C (1)

1e leerjaar I.B.O.

2e leerjaar B.S.O.

oriënteringsattest B, met clausulering voor A.S.O., T.S.O. en K.S.O. of C (1)

(1) De bekrachtiging met het oriënteringsattest A of B - met clausulering -, naargelang hetgeen vermeld staat, geldt indien de leerling in het betrokken leerjaar in Nederland onvoorwaardelijk werd bevorderd naar een hoger leerjaar.

De bekrachtiging met het oriënteringsattest C geldt indien de leerling in het betrokken leerjaar in Nederland niet onvoorwaardelijk werd bevorderd naar een hoger leerjaar of het eerstgenoemd leerjaar niet heeft voleindigd.

Tabel 3, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 1989

De hiernavermelde leerjaren van het Nederlands Voortgezet Onderwijs worden gelijkwaardig verklaard met de overeenstemmende studies in het Vlaams secundair onderwijs van zowel het type I als het type II.

Nederlands Voortgezet Onderwijs

Vlaams Secundair Onderwijs type I en II

Leerjaar

Bekrachtiging

3e leerjaar M.A.V.O.

3e leerjaar A.S.O.

ofwel gehomologeerd getuigschrift L.S.O. + oriënteringsattest B, met clausulering voor T.S.O. en K.S.O., ofwel oriënteringsattest C (1)

3e leerjaar H.A.V.O. of V.W.O.

3e leerjaar A.S.O.

ofwel gehomologeerd getuigschrift L.S.O. + oriënteringsattest A, ofwel oriënteringsattest C (1)

3e leerjaar I.B.O. of L.B.O. met A-programma

3e leerjaar B.S.O. (overeenstemmende onderverdeling)

oriënteringsattest B, met clausulering voor A.S.O., T.S.O. en K.S.O. of C (1)

3e leerjaar L.B.O. met min. 3 vakken B-programma

3e leerjaar B.S.O. (overeenstemmende onderverdeling)

oriënteringsattest B, met clausulering voor A.S.O. of C (1)

3e leerjaar L.B.O. met min. 3 vakken C- of D-programma

3e leerjaar B.S.O. (overeenstemmende onderverdeling)

oriënteringsattest A of C (1)

4e leerjaar M.A.V.O.

3e leerjaar A.S.O.

ofwel gehomologeerd getuigschrift L.S.O. + oriënteringsattest A, ofwel oriënteringsattest C (2)

4e leerjaar H.A.V.O. of V.W.O.

4e leerjaar A.S.O.

oriënteringsattest A of C (1)

4e leerjaar L.B.O. of met A-programma

3e leerjaar B.S.O. (overeenstemmende onderverdeling)

oriënteringsattest B, met clausulering voor A.S.O., T.S.O. en K.S.O. of C (3)

4e leerjaar L.B.O. met min. 3 vakken B-programma

4e leerjaar B.S.O. (overeenstemmende onderverdeling, en van de lagere cyclus indien type II)

ofwel gehomologeerd getuigschrift L.S.O. + kwalificatiegetuigschrift + oriënteringsattest B, met clausulering voor A.S.O., T.S.O. en K.S.O., ofwel oriënteringsattest C (3)

4e leerjaar L.B.O. met min. 3 vakken C- of D-programma

4e leerjaar B.S.O. (overeenstemmende onderverdeling, en van de lagere cyclus indien type II)

ofwel gehomologeerd getuigschrift L.S.O. + kwalificatiegetuigschrift + oriënteringsattest A, ofwel oriënteringsattest C (3)

4e leerjaar I.B.O.

3e leerjaar B.S.O. (overeenstemmende onderverdeling)

oriënteringsattest B, met clausulering voor A.S.O., T.S.O. en K.S.O. of C (1)

5e leerjaar H.A.V.O.

4e leerjaar A.S.O.

oriënteringsattest A of C (4)

5e leerjaar V.W.O.

5e leerjaar A.S.O. (zelfde onderverdeling)

oriënteringsattest A of C (1)

6e leerjaar V.W.O.

6e leerjaar A.S.O. (zelfde onderverdeling)

ofwel gehomologeerd getuigschrift H.S.O. + gehomologeerd bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs, ofwel oriënteringsattest C (5)

(1) De bekrachtiging met het oriënteringsattest A of B - met clausulering -, al of niet gecumuleerd met het gehomologeerd getuigschrift L.S.O., naargelang hetgeen vermeld staat, geldt indien de leerling in het betrokken leerjaar in Nederland onvoorwaardelijk werd bevorderd naar een hoger leerjaar.

De bekrachtiging met het oriënteringsattest C geldt indien de leerling in het betrokken leerjaar in Nederland niet onvoorwaardelijk werd bevorderd naar een hoger leerjaar of het eerstgenoemd leerjaar niet heeft voleindigd.

(2) De bekrachtiging met het oriënteringsattest A, gecumuleerd met het gehomologeerd getuigschrift L.S.O., geldt indien de leerling in het betrokken leerjaar in Nederland voor het eindexamen is geslaagd en derhalve het M.A.V.O.-diploma heeft bekomen.

De bekrachtiging met het oriënteringsattest C geldt indien de leerling in het betrokken leerjaar in Nederland niet voor het eindexamen is geslaagd of bedoeld leerjaar niet heeft voleindigd.

(3) De bekrachtiging met het oriënteringsattest A of B - met clausulering -, al of niet gecumuleerd met het gehomologeerd getuigschrift L.S.O. en het kwalificatiegetuigschrift, naargelang hetgeen vermeld staat, geldt indien de leerling in het betrokken leerjaar in Nederland voor het eindexamen is geslaagd en derhalve het L.B.O.-diploma heeft bekomen.

De bekrachtiging met het oriënteringsattest C geldt indien de leerling in het betrokken leerjaar in Nederland niet voor het eindexamen is geslaagd of bedoeld leerjaar niet heeft voleindigd.

(4) De bekrachtiging met het oriënteringsattest A geldt indien de leerling in het betrokken leerjaar in Nederland voor het eindexamen is geslaagd en derhalve het H.A.V.O.-diploma heeft bekomen.

De bekrachtiging met het oriënteringsattest C geldt indien de leerling in het betrokken leerjaar in Nederland niet voor het eindexamen is geslaagd of bedoeld leerjaar niet heeft voleindigd.

(5) De bekrachtiging met het gehomologeerd getuigschrift H.S.O. en het gehomologeerd bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs geldt indien de leerling in het betrokken leerjaar in Nederland voor het eindexamen is geslaagd en derhalve het V.W.O.-diploma heeft bekomen.

De bekrachtiging met het oriënteringsattest C geldt indien de leerling in het betrokken leerjaar in Nederland niet voor het eindexamen is geslaagd of bedoeld leerjaar niet heeft voleindigd.

Tabel 4, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 1989

De hierna vermelde leerjaren van het Nederlands voortgezet onderwijs (kolom 1) worden gelijkwaardig verklaard met de overeenstemmende studie (kolom 2 = leerjaar en kolom 3 = bekrachtiging) in het Vlaams secundair onderwijs, waarvan de structuur is vastgelegd bij het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs - II.

1e leerjaar A.V.O. of V.W.O.

1e leerjaar A

oriënteringsattest A of C

1e leerjaar L.B.O.

1e leerjaar A

oriënteringsattest A of C

1e leerjaar I.B.O.

1e leerjaar B

oriënteringsattest A of C

2e leerjaar A.V.O. of V.W.O.

2e leerjaar van de 1e graad

getuigschrift van de 1e graad + oriënteringsattest A of oriënteringsattest C

2e leerjaar L.B.O.

2e leerjaar van de 1e graad

getuigschrift van de1e graad + oriënteringsattest A of oriënteringsattest C

2e leerjaar I.B.O.

beroepsvoorbereidend leerjaar

getuigschrift van de 1e graad + oriënteringsattest B met clausulering voor A.S.O., T.S.O. en K.S.O. of oriënteringsattest C

3e leerjaar M.A.V.O.

1e leerjaar van de 2e graad A.S.O.

oriënteringsattest B met clausulering voor T.S.O. en K.S.O. of oriënteringsattest

3e leerjaar H.A.V.O. of V.W.O.

1e leerjaar van de 2e graad A.S.O.

oriënteringsattest A of C

3e leerjaar I.B.O. of L.B.O. met A-programma

1e leerjaar van de 2e graad B.S.O (overeenstemmende onderverdeling)

oriënteringsattest B met clausulering voor A.S.O., T.S.O. en K.S.O. of oriënteringsattest C

3e leerjaar L.B.O. met minimum 3 vakken B-programma

1e leerjaar van de 2e graad B.S.O (overeenstemmende onderverdeling)

oriënteringsattest B met clausulering voor A.S.O., of oriënteringsattest C

3e leerjaar L.B.O. met minimum 3 vakken C-of D-programma

1e leerjaar van de 2e graad B.S.O. (overeenstemmende onderverdeling)

oriënteringsattest A of C

4e leerjaar M.A.V.O.

1e leerjaar van de 2e graad A.S.O.

oriënteringsattest A of C

4e leerjaar H.A.V.O. of V.W.O.

2e leerjaar van de 2e graad A.S.O.

getuigschrift van de 2e graad + oriënteringsattest A of oriënteringsattest C

4e leerjaar L.B.O. met A-programma

1e leerjaar van de 2e graad B.S.O. (overeenstemmende onderverdeling)

oriënteringsattest B met clausulering voor A.S.O., T.S.O. en K.S.O. of oriënteringsattest C

4e leerjaar L.B.O. met minimum 3 vakken B-programma

2e leerjaar van de 2e graad B.S.O. (overeenstemmende onderverdeling)

getuigschrift van de 2e graad + oriënteringsattest B met clausulering voor A.S.O., T.S.O. en K.S.O. of oriënteringsattest C

4e leerjaar L.B.O. met minimum 3 vakken C-of D-programma

2e leerjaar van de 2e graad B.S.O. (overeenstemmende onderverdeling)

getuigschrift van de 2e graad + oriënteringsattest A of oriënteringsattest C

4e leerjaar I.B.O.

1e leerjaar van de 2e graad B.S.O. (overeenstemmende onderverdeling)

oriënteringsattest B met clausulering voor A.S.O., T.S.O. en K.S.O. of oriënteringsattest C

5e leerjaar H.A.V.O.

2e leerjaar van de 2e graad A.S.O.

getuigschrift van de 2e graad + oriënteringsattest A of oriënteringsattest C

5e leerjaar V.W.O.

1e leerjaar van de 3e graad A.S.O. (zelfde onderverdeling)

oriënteringsattest A of C

6e leerjaar V.W.O.

2e leerjaar van de 3e graad A.S.O. (zelfde onderverdeling)

gehomologeerd diploma van secundair onderwijs of oriënteringsattest C

Opmerkingen :

1° De bekrachtiging met een oriënteringsattest A of B is alleen van toepassing indien de leerling in het betrokken leerjaar in Nederland onvoorwaardelijk mocht overgaan. De bekrachtiging met een oriënteringsattest C is alleen van toepassing indien de leerling in het betrokken leerjaar in Nederland niet onvoorwaardelijk mocht overgaan of het eerstgenoemde leerjaar niet heeft voltooid.

2° Voor zover een bekrachtiging met ondermeer een oriënteringsattest A of B wordt toegekend, dient de leerling in het 4e leerjaar M.A.V.O., het 4e leerjaar L.B.O., het 5e leerjaar H.A.V.O. of het 6e leerjaar V.W.O., geslaagd te zijn in het eindexamen en bijgevolg respectievelijk het M.A.V.O.-diploma, het L.B.O.-diploma, het H.A.V.O.-diploma of het V.W.O.-diploma te bezitten.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 1993 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 1989 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van Belgische en Nederlandse getuigschriften op het vlak van het secundair onderwijs.

Aanvullende bemerkingen bij het gebruik van de tabellen.

1. Een toegekende gelijkwaardigheid met één of meer studiebewijzen van een welbepaald leerjaar, impliceert steeds de gelijkwaardigheid met titels die op het niveau van onderliggende leerjaren binnen dezelfde onderwijsvorm worden uitgereikt.

[...]

(B.Vl.R. 10-2-1993)

2. Met betrekking tot het A-,B-,C- of D-programma dient gesteld dat een leerling steeds kan bogen op de voor hem meest gunstige gelijkwaardigheid.

Voorbeeld : een leerling die het vierde leerjaar L.B.O. met succes heeft beëindigd met 3 vakken volgens een B-programma en 3 vakken volgens een C-programma, verkrijgt de gelijkwaardigheid op grond van het gevolgde C-programma.

3. Vaststelling van de gelijkwaardigheid.

[De schooldirectie dient bij de inschrijving van een leerling uit Nederland, rekening te houden met de gelijkwaardigheid van Nederlandse studiebewijzen voor het secundair onderwijs. Dat gebeurt op basis van de Vlaamse onderwijsstructuur en modaliteiten inzake studiebekrachtiging van toepassing op het tijdstip dat de Nederlandse studie van de leerling, waarvoor de gelijkwaardigheid dient vastgesteld, werd beëindigd. De directie dient bovendien voor elke leerling een dossier aan te leggen dat, naargelang van het geval, als volgt is samengesteld :]

(B.Vl.R. 10-2-1993)

3.1. Indien een einddiploma werd behaald : een voor eensluidend verklaard afschrift van dit diploma (+ cijferlijst) voorzien van een apostille.

3.2. Indien gedeeltelijke studies werden gevolgd :

- een geapostilleerde verklaring - bedoeld in artikel 31 van de Nederlandse wet op het voortgezet onderwijs - voor elk gevolgd leerjaar (desgevallend één gecumuleerde verklaring);

- een rapport en een overzicht van de gevolgde vakken (met voor het L.B.O. tevens de niveauaanduiding - A, B, C... - per vak) van het laatst gevolgde leerjaar van waaruit de leerling onvoorwaardelijk werd bevorderd naar een hoger leerjaar.

3.3. De "apostille" bevestigt de echtheid van de handtekening van de uitreiker van een diploma of verklaring. Ze moet in Nederland worden aangebracht door de griffier van de arrondissementsrechtbank die bevoegd is voor de plaats waar de school, die het desbetreffende stuk heeft afgeleverd, is gelegen.

[4. Als overgangsmaatregel wordt :

a) het gehomologeerd getuigschrift L.S.O. dat staat voor het 4e leerjaar B.S.O., tijdens het schooljaar 1991-1992 vervangen door het getuigschrift L.S.O.;

b) het gehomologeerd getuigschrift H.S.O. + gehomologeerd bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs dat staat voor het 6e leerjaar A.S.O., tijdens de schooljaren 1991-1992 tot en met 1993-1994 vervangen door het gehomologeerd diploma van secundair onderwijs.]

(B.Vl.R. 10-2-1993)

[Overstap van een leerling van het Nederlands M.B.O. naar het Vlaams onderwijs.

Als een leerling van het Nederlands M.B.O. naar het Vlaams onderwijs overstapt, worden de bepalingen van de wet van 19 maart 1971 betreffende de gelijkwaardigheid van de buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften en van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 oktober 1973 en 29 juni 1983 en het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 1991, toegepast.]

(B.Vl.R. 10-2-1993)

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 1989.