OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van het "diplôme du baccalauréat international" met het Belgisch bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    25 OKTOBER 1973
  • publicatiedatum
    B.S.10/07/1975
  • datum laatste wijziging
    11/03/2015

COORDINATIE

opgeheven door M.B. 29-1-2015 - B.S. 11-3-2015

De Ministers van Nationale Opvoeding,

Gelet op de gecoördineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gewijzigd door latere wetten;

Gelet op de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs;

Gelet op de wet van 19 maart 1971 betreffende de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en getuigschriften;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1971 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en getuigschriften;

Gelet op het gemotiveerd advies van de homologatiecommissie,

Besluiten :

Artikel 1.

Het "Diplôme du baccalauréat international" (Internationaal Baccalaureate Diploma), uitgereikt door het "Office du Baccalauréat international" te Genève, wordt gelijkgesteld met het Belgisch bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs, gehomologeerd of uitgereikt door de examencommissie van de Staat voor het hoger middelbaar onderwijs of hoger secundair technisch onderwijs.

Art. 2.

Het koninklijk besluit van 5 mei 1971 wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1973.