OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs IV. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    28 APRIL 1993
  • publicatiedatum
    B.S.28/05/1993
  • datum laatste wijziging
    01/09/2008

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet.

...

TITEL V. - Secundair Onderwijs

...

Art. 68.

In het secundair onderwijs van het type I worden geacht te behoren tot het niveau :

- lager secundair onderwijs :

- de eerste graad;

- het derde leerjaar van de tweede graad;

- vanaf 1 september 1976 tot en met 31 augustus 1984 : het vierde kwalificatiejaar van de tweede graad van de kwalificatieafdeling van het technisch en kunstsecundair onderwijs;

- in de periode tot en met 31 augustus 1976 en vanaf 1 september 1984 : het vierde leerjaar van de tweede graad van de kwalificatieafdeling van het technisch en kunstsecundair onderwijs;

- de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs;

- het vervolmakings- en/of specialisatiejaar ingericht op het einde van de tweede graad van het technisch, kunst- en beroepssecundair onderwijs;

- hoger secundair onderwijs :

- vanaf 1 september 1976 tot en met 31 augustus 1981 : het vierde leerjaar van de tweede graad van de kwalificatieafdeling van het technisch en kunstsecundair onderwijs;

- het vierde leerjaar van de tweede graad van de doorstromingsafdeling;

- de derde graad;

- het vervolmakings- en/of specialisatiejaar ingericht op het einde van de derde graad van het technisch, kunst- en beroepssecundair onderwijs;

- een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs op het einde van de derde graad;

- een zevende leerjaar op het einde van de derde graad beroepsonderwijs.

...