OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het secundair zeevisserijonderwijs. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    05 JUNI 1991
  • publicatiedatum
    B.S.27/08/1991
  • datum laatste wijziging
    01/09/2008

COORDINATIE

B.Vl.R. 28-7-1995 - B.S. 9-12-1995

opgeheven door Decr. 10-7-2008 - B.S. 3-10-2008

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet betreffende het onderwijs-II van 31 juli 1990, inzonderheid op de artikelen 53, 54, 73 en 74;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1982 betreffende de scholengemeenschappen voor secundair onderwijs en houdende het rationalisatie- en programmatieplan voor het secundair onderwijs met volledig leerplan, gewijzigd inzonderheid bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juli 1989;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor secundair onderwijs met volledig leerplan georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs en aanvullend secundair beroepsonderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor secundair onderwijs met volledig leerplan, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 1990 betreffende de concordantie van de vakken en specialiteiten in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vaststelling van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs;

Gelet op het overleg dat ingevolge artikel 5 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, onder de afgevaardigden van de inrichtende machten heeft plaatsgehad op 15 maart 1991;

Gelet op het protocol nr. 25 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten van 31 mei 1991;

Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting, gegeven op 5 maart 1991;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is om dringend te voorzien in een specifieke regeling voor het zeevisserijonderwijs met het oog op de organisatie van het schooljaar 1990-1991;

Op de voordracht van de Gemeenschapsminister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Minimumlessenrooster

Artikel 1.

[§ 1. De hiernavolgende instellingen :

- K.W. Ibis, Prinses Elisabethlaan 1, te 8450 Bredene;

- Provinciaal Maritiem Instituut, Provinciehuis Burg, Burg 4, te 8000 Brugge, worden gemachtigd het aantal wekelijkse lesuren besteed aan de basisvorming in de eerste graad als volgt te reduceren :

eerste leerjaar : 23 in plaats van 27; tweede leerjaar : 23 in plaats van 24; beroepsvoorbereidend leerjaar : 15 in plaats van 16.

§ 2. Het Provinciaal Maritiem Instituut, Provinciehuis Burg, Burg 4, te 8000 Brugge, wordt gemachtigd om een driegradenstructuur in het zeevisserijonderwijs uit te bouwen. Deze driegradenstructuur kan de volgende leerjaren omvatten : het eerste leerjaar A, het tweede leerjaar van de eerste graad, het beroepsvoorbereidend leerjaar, het eerste en het tweede leerjaar technisch en beroepssecundair onderwijs van de tweede graad en het eerste en het tweede leerjaar technisch secundair onderwijs van de derde graad.

§ 3. De in § 2 vermelde onderwijsinstelling met vestigingsplaatsen te Knokke-Heist, Kursaal 55 en te Oostende, Mercatorlaan 15, wordt erkend als een pedagogisch geheel.]

B.Vl.R.28-7-1995

Art. 2. en 3.

[...]

B.Vl.R.28-7-1995

HOOFDSTUK IV. - Vakken

Art. 4.

De artikelen 4, § 2 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor secundair onderwijs met volledig leerplan georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs en aanvullend secundair beroepsonderwijs, worden aangevuld met de volgende vakken :

- nautische technieken;

- zeemanschap;

- werktuigkunde zeevisserij.

...

HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 16.

Worden opgeheven :

1° het koninklijk besluit van 21 maart 1960 tot regeling van toekenning van premiën aan de leerlingen van de visserijscholen, die het examen van scheepsleerjongen ter visserij met goed gevolg hebben afgelegd, ...;

2° het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1983 betreffende de bijzondere organisatie van het lager secundair zeevisserijonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap, ...;

3° het besluit van de Vlaamse Regering van 2 mei 1984 houdende oprichting van een programmatiecommissie voor het secundair zeevisserijonderwijs, ...;

4° het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 1986 houdende de inrichting van het experimenteel secundair zeevisserijonderwijs met beperkt leerplan, ...;

Art. 17.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1990.

Art. 18.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.