OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van studiebewijzen uitgereikt in het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    23 APRIL 1999
  • publicatiedatum
    B.S.15/07/1999
  • datum laatste wijziging
    01/09/2004

COORDINATIE

opgeheven door M.B. 5-7-2004 - B.S. 20-7-2004

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken,

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, inzonderheid op artikel 10ter, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 28 september en 19 december 1998,

Besluit :

Artikel 1.

Het model en de onderrichtingen voor het invullen van de hieronder vermelde studiebewijzen, uitgereikt aan de regelmatige leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, worden weergegeven in de overeenstemmende bijlage :

- attest van verworven bekwaamheden : bijlage 1;

- attest van regelmatige lesbijwoning : bijlage 2;

- studiegetuigschrift van de tweede graad van het deeltijds beroepssecundair onderwijs : bijlage 3;

- studiegetuigschrift van de derde graad van het deeltijds beroepssecundair onderwijs : bijlage 4;

- kwalificatiegetuigschrift van het deeltijds beroepssecundair onderwijs : bijlage 5;

- getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer : bijlage 6.

Art. 2.

Het ministerieel besluit van 19 juli 1993 tot vaststelling van de modellen van studiebewijzen, uitgereikt in het deeltijds beroepssecundair onderwijs en in het experimenteel secundair onderwijs met beperkt leerplan voor sommige categorieën jongeren van 18 tot 25 jaar, wordt opgeheven met ingang van 1 september 1999, met uitzondering van de modellen en de onderrichtingen voor het invullen van het aanvullend getuigschrift over de kennis van het bedrijfsbeheer die opgeheven worden met ingang van 1 september 1998.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1999, met uitzondering van het model en de onderrichtingen voor het invullen van het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer die uitwerking hebben met ingang van 1 september 1998.

Bijlage 1

Attest van verworven bekwaamheden

1. Model : formaat A4 = 210 x 297 mm.

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Departement Onderwijs

ATTEST VAN VERWORVEN BEKWAAMHEDEN

Benaming en adres van de instelling waaraan het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs is verbonden : .........

.............................................................

Onderwijsvorm : deeltijds beroepssecundair onderwijs

Ondergetekende, directeur van bovenvermelde instelling, bevestigt dat ...............................................

........................................................ (1),

geboren te, ...................... op .................. (2);

de volgende bekwaamheden heeft verworven : ..................

.............................................................

.............................................................

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te,......................... op 30 juni .............

De houder, De directeur (3)

Stempel van de instelling

2. Onderrichtingen voor het invullen :

_______

Nota's

(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) geboortedatum : maand voluit in letters;

(3) handtekening, naam en eerste voornaam van de directeur.

Bijlage 2

Attest van regelmatige lesbijwoning

1. Model : formaat A4 = 210 x 297 mm.

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Departement Onderwijs

ATTEST VAN REGELMATIGE LESBIJWONING

Benaming en adres van de instelling waaraan het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs is verbonden : .........

.............................................................

Onderwijsvorm : deeltijds beroepssecundair onderwijs

Ondergetekende, directeur van bovenvermelde instelling, bevestigt dat ...............................................

.........................................................(1),

geboren te, ...................... op ...................(2);

in bovenvermeld centrum gedurende het schooljaar ............

...................vanaf.............. tot .................. (begin- en einddatum van de studies) regelmatig deeltijds beroepssecundair onderwijs heeft gevolgd, niveau ........ (3)

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te, ................., op ........... (4)

De directeur (5) Stempel van de instelling

2. Onderrichtingen voor het invullen :

_______

Nota's

(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) geboortedatum : maand voluit in letters;

(3) "tweede graad" of "derde graad";

(4) einddatum die ook hoger werd vermeld;

(5) handtekening, naam en eerste voornaam van de directeur.

Bijlage 3

Studiegetuigschrift van de tweede graad van het deeltijds beroepssecundair onderwijs

1. Model : formaat A4 = 210 x 297 mm.

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Departement Onderwijs

STUDIEGETUIGSCHRIFT VAN DE TWEEDE GRAAD VAN HET DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS

Benaming en adres van de instelling waaraan het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs is verbonden : .........

.............................................................

Onderwijsvorm : deeltijds beroepssecundair onderwijs

Graad : tweede

Ondergetekende, directeur van bovenvermelde instelling, bevestigt dat ...............................................

.........................................................(1),

geboren te, ........................ op .................(2);

1° als regelmatige leerling de tweede graad van het deeltijds beroepssecundair onderwijs heeft gevolgd;

2° deze graad met vrucht heeft beëindigd in de bovengenoemde instelling en onderwijsvorm.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te, ........................... op 30 juni ........

De houder, De directeur (3)

Stempel van de instelling

2. Onderrichtingen voor het invullen :

_______

Nota's

(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) geboortedatum : maand voluit in letters;

(3) handtekening, naam en eerste voornaam van de directeur.

Bijlage 4

Studiegetuigschrift van de derde graad van het deeltijds beroepssecundair onderwijs

1. Model : formaat A4 = 210 x 297 mm.

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Departement Onderwijs

STUDIEGETUIGSCHRIFT VAN DE DERDE GRAAD VAN HET DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS

Benaming en adres van de instelling waaraan het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs is verbonden : .........

.............................................................

Onderwijsvorm : deeltijds beroepssecundair onderwijs

Graad : derde

Ondergetekende, directeur van bovenvermelde instelling, bevestigt dat ...............................................

.........................................................(1),

geboren te, .......................... op ...............(2);

1° als regelmatige leerling de tweede graad van het deeltijds beroepssecundair onderwijs heeft gevolgd;

2° deze graad met vrucht heeft beëindigd in de bovengenoemde instelling en onderwijsvorm.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te........................, op 30 juni.....

De houder, De directeur (3)

Stempel van de instelling

2. Onderrichtingen voor het invullen :

_______

Nota's

(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) geboortedatum : maand voluit in letters;

(3) handtekening, naam en eerste voornaam van de directeur.

Bijlage 5

Kwalificatiegetuigschrift van het deeltijds beoepssecundair onderwijs

1. Model : formaat A4 = 210 x 297 mm.

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Departement Onderwijs

KWALIFICATIEGETUIGSCHRIFT VAN......................(1)

Benaming en adres van de instelling waaraan het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs is verbonden : .........

.............................................................

Onderwijsvorm : deeltijds beroepssecundair onderwijs

Ondergetekende, directeur van bovenvermelde instelling, bevestigt dat ...............................................

.........................................................(2),

geboren te, .......................... op ...............(3),

voor de beoordelingscommissie met succes een praktijkproef heeft afgelegd in de bovenvermelde instelling en onderwijsvorm.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te............................, op 30 juni......

De directeur (4), De beoordelingscommissie (5)

De houder, Stempel van de instelling

2. Onderrichtingen voor het invullen :

_______

Nota's

(1) één der benamingen uit de door de minister, bevoegd voor het onderwijs, vastgelegde limitatieve lijst terzake.

(2) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte.

(3) geboortedatum : maand voluit in letters.

(4) handtekening, naam en eerste voornaam van de directeur.

(5) handtekening, naam en eerste voornaam van ten minste drie leden, waaronder één deskundige.

Bijlage 6

Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer

1. Model : formaat A4 = 210 x 297 mm.

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Departement Onderwijs

GETUIGSCHRIFT OVER DE BASISKENNIS VAN HET BEDRIJFSBEHEER

Benaming en adres van de instelling : .......................

.............................................................

Ondergetekende, .................................., directeur van bovenvermelde instelling, bevestigt dat .................

..........................................................(1)

geboren te .......................... op .................(2)

voldaan heeft aan de voorwaarden inzake de basiskennis van het bedrijfsbeheer, opgenomen in :

1° de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap;

2° het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te,............................... op 30 juni.....

De houder, De directeur (3)

Stempel van de instelling

2. Onderrichtingen voor het invullen :

_______

Nota's

(1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;

(2) geboortedatum : maand voluit in letters;

(3) handtekening, naam en eerste voornaam van de directeur.