OPGEHEVEN : Decreet houdende de leerlingenraden in het secundair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    30 MAART 1999
  • publicatiedatum
    B.S.11/05/1999
  • datum laatste wijziging
    01/09/2004

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 2-4-2004 - B.S. 6-8-2004

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

De bepalingen van dit decreet zijn van toepassing op het gewoon erkend, gefinancierd en gesubsidieerd secundair onderwijs.

Art. 3.

Elke school, met name een pedagogisch geheel, waar secundair onderwijs wordt georganiseerd en die onder leiding staat van één directeur, kan een leerlingenraad oprichten. De oprichting van zo'n raad is verplicht wanneer ten minste een derde van de leerlingen van de betrokken school erom vraagt.

Art. 4.

Een leerlingenraad is een door en uit de leerlingen verkozen adviesorgaan, met als doelstelling het bevorderen van de dialoog tussen leerlingen en directie, leerlingen en leerkrachten en leerlingen onderling, met het oog op optimale ontplooiingskansen voor alle leerlingen.

Art. 5.

De leerlingenraad is niet verplicht een directieraadslid of leerkracht op te nemen in de leerlingenraad.

Begeleiding door de directie of een leerkracht kan op aanvraag van de leerlingenraad zelf.

Art. 6.

De leerlingenraad heeft adviserende bevoegdheid ten aanzien van de directie voor alle aangelegenheden die de leerlingen rechtstreeks betreffen.

Art. 7.

Aan de leerlingenraad wordt alle beschikbare informatie die leerlingen betreft, kenbaar gemaakt bij monde van de directie.

Art. 8.

De directie verstrekt de nodige infrastructurele en administratieve ondersteuning aan de leerlingenraad.

Art. 9.

Dit decreet treedt in werking op 1 september 1999.