OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het secundair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    07 SEPTEMBER 1999
  • publicatiedatum
    B.S.01/02/2000
  • datum laatste wijziging
    05/02/2008

COORDINATIE

B.Vl.R. 27-4-2001 - B.S. 16-6-2001

B.Vl.R. 18-1-2002 - B.S. 22-3-2002

B.Vl.R. 28-3-2003 - B.S. 10-7-2003

B.Vl.R. 27-8-2004 - B.S. 6-12-2004

B.Vl.R. 30-6-2006 - B.S. 24-11-2006

opgeheven door B.Vl.R. 21-12-2007 - B.S. 5-2-2008

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, inzonderheid op artikel 4, § 2, 5, § 1 en 2, 6, § 1, 7, § 1, 12, § 2 en 3, 23, 27, § 1 en 2, 32, § 2 en 3, en 41;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 oktober 1998;

Gelet op het protocol nr. 321 van 18 december 1998 houdende de conclusies van de onderhandelingen, gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 98 van 18 december 1998 houdende de conclusies van de onderhandelingen, gevoerd in het Overkoepelend onderhandelingscomité, bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 9 februari 1999, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 17 juni 1999, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 5, § 1 en 2, 6, § 1, 7, § 1, eerste lid, 12, § 2, 23, § 1 en 2, 27, § 1, 32, § 2, en 41 van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, wordt in de bijlage I, gevoegd bij dit besluit :

1° in de linkerkolom de lijst vermeld van de op 1 september 1998 organiseerbare basisopties van het tweede leerjaar van de eerste graad, eventueel met vermelding tussen haakjes van de onmogelijkheid tot bijkomende oprichting (aangegeven met het symbool "NP" = niet programmeerbaar) en van het studiegebied of de studiegebieden, aansluitend op het niveau van de tweede graad;

2° in de middenkolom de lijst vermeld van de nieuwe basisopties waarnaar per 1 september 1999 een omzetting plaatsvindt zoals bedoeld in artikel 6, § 2, van hetzelfde decreet, eventueel met vermelding tussen haakjes van het studiegebied of de studiegebieden, aansluitend op het niveau van de tweede graad. Met de aansluiting van studiegebieden op het niveau van de tweede graad moet uitsluitend bij programmatie of omvorming - en dus niet bij omzetting - rekening gehouden worden;

3° in de rechterkolom vermeld welke basisopties uit de voorgaande kolommen specifiek (aangegeven met het symbool "S") zijn.

Art. 2.

§ 1. Ter uitvoering van artikel 5, § 1 en 2, 6, § 1, 7, § 1, eerste lid, 12, § 3, 23, § 1 en 2, 27, § 2, 32, § 3, en 41 van hetzelfde decreet wordt in de bijlage II, gevoegd bij dit besluit :

1° in de linkerkolom de lijst vermeld van de op 1 september 1998 organiseerbare beroepenvelden van het beroepsvoorbereidend leerjaar samen met het overeenkomstige minimumaantal (8 of 16) wekelijkse lestijden, eventueel met vermelding tussen haakjes van de onmogelijkheid tot bijkomende oprichting (aangeduid met het symbool "NP") en van het studiegebied of de studiegebieden, aansluitend op het niveau van de tweede graad;

2° in de middenkolom de lijst vermeld van de nieuwe beroepenvelden samen met het overeenkomstige minimumaantal (7 of 14) wekelijkse lestijden waarnaar per 1 september 1999 een omzetting plaatsvindt zoals bedoeld in artikel 6, § 2, van hetzelfde decreet, eventueel met vermelding tussen haakjes van het studiegebied of de studiegebieden, aansluitend op het niveau van de tweede graad.

Met de aansluiting van studiegebieden op het niveau van de tweede graad moet uitsluitend bij programmatie of omvorming - en dus niet bij omzetting - rekening gehouden worden;

3° in de rechterkolom vermeld welke beroepenvelden uit de voorgaande kolommen specifiek (aangeduid met het symbool "S") zijn.

§ 2. In het beroepsvoorbereidend leerjaar opteert elke leerling :

1° in het schooljaar 1998-1999 : voor één beroepenveld van minimum 16 wekelijkse lestijden of voor een combinatie van twee beroepenvelden van minimum 8 wekelijkse lestijden; de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, kan combinaties van inhoudelijk overlappende beroepenvelden uitsluiten;

2° vanaf het schooljaar 1999-2000 : voor één beroepenveld van minimum 14 wekelijkse lestijden of voor een combinatie van twee beroepenvelden van minimum 7 wekelijkse lestijden.

Art. 3.

§ 1. Ter uitvoering van artikel 4, § 2, 5, § 1 en 2, 6, § 1, 7, § 1, eerste lid, 23 en 41 van hetzelfde decreet wordt in de bijlagen III tot en met XXXIV, gevoegd bij dit besluit :

1° in de linkerkolom per studiegebied de lijst vermeld van de op 1 september 1998 organiseerbare opties van de tweede, derde en vierde graad, eventueel met vermelding tussen haakjes van de onmogelijkheid tot bijkomende oprichting (aangeduid met het symbool "NP");

2° [in de middenkolom per studiegebied de lijst vermeld van de nieuwe opties waarnaar geleidelijk een omzetting plaatsvindt, zoals bedoeld in artikel 6, §§ 2, 4 en 5 van hetzelfde decreet, en dit vanaf :

a) 1 september 2000 voor wat betreft het technisch, het kunst- en het beroepssecundair onderwijs met uitzondering van de vierde graad beroepssecundair onderwijs van het studiegebied Personenzorg;

b) 1 september 2002 voor wat betreft het algemeen secundair onderwijs en de vierde graad beroepssecundair onderwijs van het studiegebied Personenzorg;]

B.Vl.R.18-1-2002

3° in de rechterkolom vermeld welke opties uit de voorgaande kolommen specifiek (aangeduid met het symbool "S") zijn.

§ 2. De omzetting, bedoeld in § 1, kan eventueel :

1° meer dan één mogelijkheid vastleggen; in voorkomend geval voert de inrichtende macht per school de omzetting naar slechts één van de mogelijke opties naar keuze door;

2° gepaard gaan met de rangschikking van de optie in een ander studiegebied en/of een andere onderwijsvorm;

3° gepaard gaan met de geleidelijke overbrenging vanaf 1 september 2002 van de optie van het eerste en tweede leerjaar van de derde graad naar het derde leerjaar van de derde graad, georganiseerd als een specialisatiejaar, of omgekeerd.

Art. 4.

Ter uitvoering van artikel 5, § 2, van hetzelfde decreet zijn de basisopties, beroepenvelden en opties van de linkerkolom die op termijn geen inhoudelijke relevantie of actualiteitswaarde meer hebben, deze waarvoor in de middenkolom niets is vermeld. In dit geval komt, op het ogenblik dat het leerjaar voor omzetting in aanmerking komt, de omzetting neer op opheffing.

Art. 5.

De programmatie van of omvorming naar structuuronderdelen vindt plaats op basis van de huidige benamingen, weergegeven in de bijlagen, gevoegd bij dit besluit.

Vanaf het ogenblik dat het leerjaar waarop de programmatie of omvorming betrekking heeft, in aanmerking komt voor omzetting, kunnen programmaties en omvormingen evenwel nog enkel conform de nieuwe benamingen.

Art. 6.

Op basis van de bepalingen van een convenant, afgesloten tussen de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs of de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, naargelang van het geval, de betrokken inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs en/of representatieve verenigingen ervan en de partners uit een beroepssector, culturele sector of sportsector, kan de organisatie van een optie voor bepaalde scholen worden gereserveerd.

[Art. 6bis.

De volgende opties van het eerste en het tweede leerjaar van de derde graad TSO worden gereserveerd voor de door de Vlaamse Gemeenschap erkende niet-gesubsidieerde onderwijsinstellingen van de Krijgsmacht :

1° elektronica militaire wapensystemen;

2° militaire en sociale wetenschappen;

3° militaire bewapeningstechnieken.

Deze opties worden in geen enkel studiegebied ondergebracht en worden noch als specifiek noch als niet-specifiek aangeduid.]

B.Vl.R.27-8-2004

Art. 7.

Ter uitvoering van artikel 7, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt voor het eerste schooljaar waarin in een school de optie Wetenschappen-topsport ASO en/of de optie Topsport TSO in een bepaald leerjaar van een bepaalde graad wordt georganiseerd, de tellingsdatum vastgesteld op 1 oktober van desbetreffend schooljaar.

Art. 8.

De volgende regelingen worden opgeheven :

1° het ministerieel besluit van 9 februari 1990 tot uniformisering en vereenvoudiging van de benamingen van structuuronderdelen van het tweede leerjaar van de eerste graad in de instellingen van het secundair onderwijs met volledig leerplan, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 28 november 1994;

2° het ministerieel besluit van 28 november 1994 tot uniformisering en vereenvoudiging van de benamingen van structuuronderdelen in het voltijds gewoon algemeen, technisch, kunst- en beroepssecundair onderwijs.

Art. 9.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998.

Art. 10.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE I - BASISOPTIES

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Agro-biotechniek

Agro- en biotechnieken

S

(LAND-EN TUINBOUW)

(LAND-EN TUINBOUW)

Artistieke vorming (BEELDENDE KUNSTEN; PODIUMKUNSTEN)

Artistieke vorming (BEELDENDE KUNSTEN; PODIUMKUNSTEN)

S

Ballet (BALLET)

Ballet (BALLET)

S

Creatie en vormgeving (KLEDING)

Creatie en vormgeving (KLEDING)

S

Goudsmeden-juwelen (NP)

-

Grafische technieken

Grafische communicatie en media (vanaf 1 september 2006)

(GRAFISCHE TECHNIEKEN)

Grafische communicatie en media (vanaf 1 september 2006)

Grieks-Latijn

Grieks-Latijn

Handel

Handel

Hotel-bakkerij-slagerij (VOEDING)

Hotel-voeding (VOEDING)

S

Hout-bouw

Bouw- en houttechnieken

Industriële wetenschappen

Industriële wetenschappen

Latijn

Latijn

Maritieme opleiding

Maritieme vorming

S

(MARITIEME OPLEIDINGEN)

(MARITIEME OPLEIDINGEN)

Mechanica-elektriciteit

Mechanica-elektriciteit

Moderne wetenschappen

Moderne wetenschappen

Muzische vorming (PODIUMKUNSTEN)

Artistieke vorming (BEELDENDE KUNSTEN; PODIUMKUNSTEN)

S

Rudolf Steinerpedagogie (ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS)

Rudolf Steinerpedagogie (ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS)

S

Sociale en technische wetenschappen

Sociale en technische vorming

Techniek-wetenschappen

Techniek-wetenschappen

Textiel-kleding (TEXTIEL)

Creatie en vormgeving (KLEDING) of Textiel (TEXTIEL)

S/S

Topsport (vanaf 1 september 2004)

Topsport

S

Yeshiva (ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS)

Yeshiva (ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS)

S

BIJLAGE II - BEROEPENVELDEN

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Beeldende kunsten (8) (NP)

-

Bouw (8)

Bouw (7)

Brood- en banketbakkerij (8) (NP)

Hotel-bakkerij-slagerij (14) (VOEDING)

S

Diamantbewerking (8) (NP)

Nijverheid (14)

Elektriciteit (8)

Elektriciteit (7)

Gezins- en nijverheidstechnieken (16) (NP)

Verzorging-voeding (7)

Grafische technieken (8) (NP)

Nijverheid (14)

Haartooi (8)

Haarzorg (7)

Hotel (8) (NP)

Hotel-bakkerij-slagerij (14) (VOEDING)

S

Hotel-bakkerij-slagerij (8) (NP)

Hotel-bakkerij-slagerij (14) (VOEDING)

S

Hotel-bakkerij-slagerij (16) (VOEDING)

Hotel-bakkerij-slagerij (14) (VOEDING)

S

Hout(8)

Hout (7)

Hout-bouw (8) (NP)

Hout (7)

Kantoor en verkoop (8)

Kantoor en verkoop (7)

Kleding (8) (KLEDING)

Kleding (7) voor het schooljaar 1999-2000 en Mode (7) vanaf het schooljaar 2000-2001 (KLEDING)

S

Kleding-textiel (8) (NP)

Kleding (7) voor het schooljaar 1999-2000 en Mode (7) vanaf het schooljaar 2000-2001 (KLEDING)

S

Land- en tuinbouw (8) (NP)

Land- en tuinbouw (14) (LAND- EN TUINBOUW)

S

Land- en tuinbouw (16) (LAND- EN TUINBOUW)

Land- en tuinbouw (14) (LAND- EN TUINBOUW)

S

Metaal (8)

Metaal (7)

Metaal-elektriciteit (8) (NP)

Metaal (7) of Elektriciteit (7)

Nijverheidstechnieken (8) (NP)

Nijverheid (14)

Nijverheidstechnieken (16)

Nijverheid (14)

Plastische en decoratietechnieken (8)

Decoratie (7)

Rijn- en binnenvaart (8) (MARITIEME OPLEIDINGEN)

Rijn- en binnenvaart (7) (MARITIEME OPLEIDINGEN)

S

Slagerij (8) (NP)

Hotel-bakkerij-slagerij (14) (VOEDING)

S

Steen- en marmerbewerking (8) (NP)

Bouw (7)

Textiel (8) (TEXTIEL)

Textiel (7) (TEXTIEL)

S

Voeding-verzorging (8)

Verzorging-voeding (7)

Zeevisserij (16) (MARITIEME OPLEIDINGEN)

Zeevisserij (14) (MARITIEME OPLEIDINGEN)

S

BIJLAGE III t.e.m. XXXIV

BIJLAGE III

Studiegebied ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS

Studiegebied ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad ASO :

Tweede graad ASO :

Economie-menswetenschappen

Economie of Humane wetenschappen

Economie-moderne talen

Economie

Economie-wiskunde

Economie

Grieks-Latijn

Grieks-Latijn

Grieks-wiskunde

Grieks

Latijn-moderne talen

Latijn

Latijn-wiskunde

Latijn

Menswetenschappen-moderne talen

Humane wetenschappen

Moderne talen-wiskunde

Wetenschappen

Rudolf Steinerpedagogie

Rudolf Steinerpedagogie

S

Yeshiva

Yeshiva

S

Derde graad ASO :

Derde graad ASO :

Economie-moderne talen

Economie-moderne talen

Economie-wiskunde

Economie-wiskunde

Grieks-Latijn

Grieks-Latijn

Grieks-wetenschappen

Grieks-wetenschappen

Grieks-wiskunde

Grieks-wiskunde

Latijn-moderne talen

Latijn-moderne talen

Latijn-wetenschappen

Latijn-wetenschappen

Latijn-wiskunde

Latijn-wiskunde

Menswetenschappen

Humane wetenschappen

Moderne talen-wetenschappen

Moderne talen-wetenschappen

Moderne talen-wiskunde

Moderne talen-wiskunde

Rudolf Steinerpedagogie

Rudolf Steinerpedagogie

S

Wetenschappen-wiskunde

Wetenschappen-wiskunde

Yeshiva

Yeshiva

S

[...]

Voorbereidend leerjaar op het hoger onderwijs

Bijzonder wetenschappelijke vorming

Bijzonder wetenschappelijke vorming

S

BIJLAGE IV

Studiegebied SPORT

Studiegebied SPORT

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad ASO

Tweede graad ASO

Sport-wetenschappen (NP)

Sport (vanaf 1 september 2004 in het eerste leerjaar van de tweede graad en vanaf 1 september 2005 in het tweede leerjaar van de tweede graad)

S

Wetenschappen-topsport

Wetenschappen-topsport

S

Derde graad ASO

Derde graad ASO

Moderne talen-topsport (vanaf 1 september 2004)

Moderne talen-topsport

S

Sport-wetenschappen

Wetenschappen-sport

S

Wetenschappen-topsport

Wetenschappen-topsport

S

Wiskunde-topsport (vanaf 1 september 2004)

Wiskunde-topsport

S

Tweede graad TSO

Tweede graad TSO

Handel-topsport (vanaf 1 september 2004)

Handel-topsport

S

Lichamelijke opvoeding en sport

Lichamelijke opvoeding en sport

S

Topsport

Topsport

S

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Handel-topsport (vanaf 1 september 2004)

Handel-topsport

S

Lichamelijke opvoeding en sport

Lichamelijke opvoeding en sport

S

Topsport

Topsport

S

Specialisatiejaren TSO

Specialisatiejaren TSO

Sport- en vrijetijdsanimatie

Sport- en vrijetijdsanimatie

S

BIJLAGE V

Studiegebied AUTO

Studiegebied AUTO

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Autotechnieken

Autotechnieken

Specialisatiejaren TSO

Specialisatiejaren TSO

Toegepaste autotechnieken

Toegepaste autotechnieken

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Autotechnieken

Auto

Carrosserie-plaatbewerking

Carrosserie

Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren

Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren

S

Vrachtwagenchauffeur

Vrachtwagenchauffeur

S

Specialisatiejaren BSO

Specialisatiejaren BSO

Auto-elektriciteit

Auto-elektriciteit

Bedrijfsvoertuigen

Bedrijfsvoertuigen

Bijzonder transport

Bijzonder transport

S

Carrosserie- en spuitwerk

Carrosserie- en spuitwerk

Diesel- en LPG-motoren

Diesel- en LPG-motoren

Scheeps- en havenwerk

Scheeps- en havenwerk

S

BIJLAGE VI

Studiegebied BOUW

Studiegebied BOUW

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad TSO

Tweede graad TSO

Bouwtechnieken

Bouwtechnieken

Hout- en bouwkunde

Bouw- en houtkunde

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Bouwkunde

Bouw- en houtkunde

Bouwkundig tekenen (NP)

Bouw- en houtkunde

Bouwtechnieken

Bouwtechnieken

Specialisatiejaren TSO

Specialisatiejaren TSO

Bouw constructie- en planningstechnieken

Bouw constructie- en planningstechnieken

Industriële bouwtechnieken

Industriële bouwtechnieken

Weg- en waterbouwtechnieken

Weg- en waterbouwtechnieken

Tweede graad BSO

Tweede graad BSO

Bouw

Bouw

Schilder- en decoratietechnieken

Schilderwerk en decoratie

Steen- en marmerbewerking

Steen- en marmerbewerking

S

Vervolmakingsjaar BSO

Vervolmakingsjaar BSO

Bouw

Bouw

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Bouw

Ruwbouw

Bouwplaatsmachinist

Bouwplaatsmachinist

S

Ruwbouwafwerking

Ruwbouwafwerking

Schilder- en decoratietechnieken

Schilderwerk en decoratie

Steen- en marmerbewerking

Steen- en marmerbewerking

S

Specialisatiejaren BSO

Specialisatiejaren BSO

Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen

Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen

Dakwerken

Dakwerken

Decoratie en restauratie schilderwerk

Decoratie en restauratie schilderwerk

Mechanische en hydraulische kranen

Mechanische en hydraulische kranen

S

Restauratie-renovatie bouw

Restauratie bouw

Renovatie bouw

Ruwbouwafwerking (NP)

Ruwbouwafwerking derde graad BSO

Wegenbouwmachines

Wegenbouwmachines

S

BIJLAGE VII

Studiegebied CHEMIE

Studiegebied CHEMIE

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad TSO

Tweede graad TSO

Chemie (NP)

Techniek-wetenschappen

Chemie-voeding (NP)

Techniek-wetenschappen

Techniek-wetenschappen

Techniek-wetenschappen

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Apotheekhulp

Farmaceutisch-technisch assistent

S

Chemie

Chemie

Chemie-voeding (NP)

Chemie

Techniek-wetenschappen

Techniek-wetenschappen

Specialisatiejaren TSO

Specialisatiejaren TSO

Apotheekassistent (vanaf 1 september 2004)

Apotheekassistent

S

Biochemie

Biochemie

Chemische procestechnieken

Chemische procestechnieken

Drogisterij-cosmetica

Drogisterij-cosmetica

Water- en luchtbeheersingstechnieken

Water- en luchtbeheersingstechnieken

BIJLAGE VIII

Studiegebied DECORATIEVE TECHNIEKEN

Studiegebied DECORATIEVE TECHNIEKEN

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad TSO

Tweede graad TSO

Siertechnieken (NP)

-

Derde graad TSO

Derde graad

Siertechnieken (NP)

-

Binnenhuisinrichting (NP)

(Architecturale en binnen-huiskunst KSO : studiegebied BEELDENDE KUNSTEN)

S

Reclametekenen (NP)

(Toegepaste beeldende kunst KSO : studiegebied BEELDENDE KUNSTEN)

S

Tweede graad BSO

Tweede graad BSO

Decoratieve beroepen (NP)

Publiciteit en etalage

Publiciteit en etalage

Publiciteit en etalage

Reclame en decoratie (NP)

Publiciteit en etalage

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Etalage

Etalage en standendecoratie

Decoratie (NP)

Publiciteitsgrafiek of Etalage en standendecoratie

Publiciteitsgrafiek

Publiciteitsgrafiek

Reclame (NP)

Publiciteitsgrafiek of Etalage en standendecoratie

Specialisatiejaren BSO

Specialisatiejaren BSO

Decor- en standenbouw

Decor- en standenbouw

Publiciteit en illustratie

Publiciteit en illustratie

Vierde graad BSO

Vierde graad BSO

Plastische kunsten

Plastische kunsten

S

BIJLAGE IX

Studiegebied FOTOGRAFIE

Studiegebied FOTOGRAFIE

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad TSO

Tweede graad TSO

Fotografie

Fotografie

S

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Fotografie

Fotografie

S

BIJLAGE X

Studiegebied GLASTECHNIEKEN

Studiegebied GLASTECHNIEKEN

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad TSO

Tweede graad TSO

Glastechnieken

Glastechnieken

S

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Glastechnieken

Glastechnieken

S

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Glasintrumentenbouw

Glasinstrumentenbouw

S

Specialisatiejaren BSO

Specialisatiejaren BSO

Glasinstrumentenbouw

Lab-glasinstrumentenbouw

S

BIJLAGE XI

Studiegebied GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA

Studiegebied GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad TSO

Tweede graad TSO

Grafische technieken

Grafische media (vanaf 1 september 2006 in het eerste leerjaar van de tweede graad en vanaf 1 september 2007 in het tweede leerjaar van de tweede graad)

S

Grafische wetenschappen

Grafische communicatie (vanaf 1 september 2006 in het eerste leerjaar van de tweede graad en vanaf 1 september 2007 in het tweede leerjaar van de tweede graad)

S

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Druk- en afwerkingstechnieken

Printmedia (vanaf 1 september 2008 in het eerste leerjaar van de derde graad en vanaf 1 september 2009 in het tweede leerjaar van de derde graad)

S

Drukvoorbereidingstechnieken

Printmedia (vanaf 1 september 2008 in het eerste leerjaar van de derde graad en vanaf 1 september 2009 in het tweede leerjaar van de derde graad)

S

Grafische technieken

Printmedia (vanaf 1 september 2008 in het eerste leerjaar van de derde graad en vanaf 1 september 2009 in het tweede leerjaar van de derde graad)

S

Grafische wetenschappen

Grafische communicatie (vanaf 1 september 2008 in het eerste leerjaar van de derde graad en vanaf 1 september 2009 in het tweede leerjaar van de derde graad)

S

Multimediatechnieken

Multimedia (vanaf 1 september 2008 in het eerste leerjaar van de derde graad en vanaf 1 september 2009 in het tweede leerjaar van de derde graad)

S

Specialisatiejaren TSO

Specialisatiejaren TSO

Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken

Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken

S

Interactieve multimediatechnieken

Interactieve multimediatechnieken

S

Rotatiedruktechnieken

Rotatiedruktechnieken

S

Tekst- en beeldintegratietechnieken

Tekst- en beeldintegratietechnieken

S

Tweede graad BSO

Tweede graad BSO

Grafische technieken

Drukken en voorbereiden (vanaf 1 september 2006 in het eerste leerjaar van de tweede graad en vanaf 1 september 2007 in het tweede leerjaar van de tweede graad)

S

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Druk- en afwerkingstechnieken

Drukken en afwerken

S

Drukvoorbereidingstechnieken

Drukvoorbereiding

S

Grafische technieken (NP)

Drukken en afwerken

S

Specialisatiejaren BSO

Specialisatiejaren BSO

Bedrijfsgrafiek

Bedrijfsgrafiek

S

Grafische opmaaksystemen

Grafische opmaaksystemen

S

Meerkleurendruk-drukwerkveredeling

Meerkleurendruk-drukwerkveredeling

S

Zeefdruk

Zeefdruk

S

BIJLAGE XII

Studiegebied HANDEL

Studiegebied HANDEL

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad TSO

Tweede graad TSO

Handel

Handel

Handel-talen

Handel-talen

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Boekhouden-informatica

Boekhouden-informatica

Handel

Handel

Informatica

Informaticabeheer

Secretariaat-talen

Secretariaat-talen

Specialisatiejaren TSO

Specialisatiejaren TSO

Administratie vrije beroepen

Administratie vrije beroepen

Commercieel webverkeer (vanaf 1 september 2001)

Commercieel webverkeer

Immobiliënbeheer

Immobiliënbeheer

Internationaal transport en goederenverzending

Internationaal transport en goederenverzending

KMO-administratie

KMO-administratie

KMO-ondernemerschap (vanaf 1 september 2004)

KMO-ondernemerschap

Medico-sociale administratie

Medico-sociale administratie

S

Netwerkbeheer (vanaf 1 september 2004)

Netwerkbeheer

Verkoop en distributie

Verkoop en distributie

Tweede graad BSO

Tweede graad BSO

Kantoor en verkoop

Kantoor

Verkoop en etalage

Verkoop

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Kantoor

Kantoor

Verkoop en etalage

Verkoop

Specialisatiejaren BSO

Specialisatiejaren BSO

Kantooradministratie en gegevensbeheer

Kantooradministratie en gegevensbeheer

Verkoop en vertegenwoordiging

Verkoop en vertegenwoordiging

Winkelbeheer en etalage

Winkelbeheer en etalage

BIJLAGE XIII

Studiegebied HOUT

Studiegebied HOUT

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad TSO

Tweede graad TSO

Houttechnieken

Houttechnieken

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Houttechnieken

Houttechnieken

Specialisatiejaren TSO

Specialisatiejaren TSO

Hout constructie- en planningstechnieken

Hout constructie- en planningstechnieken

Tweede graad BSO

Tweede graad BSO

Houtbewerking

Hout

Vervolmakingsjaar BSO

Vervolmakingsjaar BSO

Houtbewerking

Hout

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Houtbewerking

Houtbewerking

Houtbewerking-meubelmakerij (NP)

Houtbewerking

Houtbewerking-schrijnwerkerij (NP)

Houtbewerking

Houtbewerking-snijwerk

Houtbewerking-snijwerk

S

Hout- en metaalconstructies (NP)

Houtbewerking (of Werktuigmachines : studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT)

Specialisatiejaren BSO

Specialisatiejaren BSO

Bijzondere schrijnwerkconstructies

Bijzondere schrijnwerkconstructies

Industriële houtbewerking

Industriële houtbewerking

Interieurinrichting

Interieurinrichting

Meubelgarneren

Meubelgarneren

Modelmakerij

Modelmakerij

S

Restauratie van meubelen

Restauratie van meubelen

Restauratie van schrijnwerk

Restauratie van schrijnwerk

Stijl- en designmeubelen

Stijl- en designmeubelen

BIJLAGE XIV

Studiegebied JUWELEN

Studiegebied JUWELEN

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad TSO

Tweede graad TSO

Goudsmeden-juwelen (NP)

-

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Goudsmeden-juwelen (NP)

-

Tweede graad BSO

Tweede graad BSO

Diamantbewerking

Diamantbewerking

S

Goudsmeden

Goud en juwelen

S

Juwelierskunst

Goud en juwelen

S

Uurwerkmaken

Uurwerkmaken

S

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Diamantbewerking

Diamantbewerking

S

Goudsmeden

Goud en juwelen

S

Juwelierskunst

Goud en juwelen

S

Uurwerkmaken

Uurwerkmaken

S

Specialisatiejaren BSO

Specialisatiejaren BSO

Geautomatiseerde diamantbewerking en kwaliteitsana-lyse

Geautomatiseerde diamantbewerking en kwaliteitsanalyse

S

Juwelencreatie

Juwelencreatie

S

Uurwerkherstelling

Uurwerkherstelling

S

BIJLAGE XV

Studiegebied MODE

Studiegebied MODE

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad TSO

Tweede graad TSO

Creatie en mode

Creatie en mode

Mode en kleding

Creatie en mode

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Mode en kleding

Creatie en mode

Creatie en mode (vanaf 1 september 2001)

Creatie en mode

Specialisatiejaren TSO

Specialisatiejaren TSO

CAD-confectie

Creatie en patroonontwerpen

Model- en patroonontwerpen

Creatie en patroonontwerpen

Tweede graad BSO

Tweede graad BSO

Kleding

Moderealisatie en -presentatie

Vervolmakingsjaar BSO

Vervolmakingsjaar BSO

Kleding

Moderealisatie en -presentatie

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Kleding-confectie

Moderealisatie en -verkoop

Kleding-verkoop en retouches

Moderealisatie en -verkoop

Maatkleding heren (NP)

Moderealisatie en -verkoop of Kleding-confectie

Specialisatiejaren BSO

Specialisatiejaren BSO

Confectie-modelmaken

Mode-Verkoop

Modespecialisatie en trendstudie

Mode- en maatkleding dames

Mode-Verkoop

Modespecialisatie en trendstudie

Mode- en maatkleding heren

Mode- en maatkleding heren

Stileren-modelleren-patroontekenen

Stileren-modelleren-patroontekenen

Vierde graad BSO

Vierde graad BSO

Kleding

Modevormgeving

S

BIJLAGE XVI

Studiegebied KOELING EN WARMTE

Studiegebied KOELING EN WARMTE

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Koel- en warmtechnieken

Koel- en warmtechnieken

S

Specialisatiejaren TSO

Specialisatiejaren TSO

Industriële koeltechnieken

Industriële koeltechnieken

S

Industriële warmtetechnieken

Industriële warmtetechnieken

S

Tweede graad BSO

Tweede graad BSO

Centrale verwarming en sanitaire installaties (NP)

(Metaal of Nijverheid : studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT)

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Centrale verwarming (NP)

Centrale verwarming en sanitaire installaties

Centrale verwarming en sanitaire installaties

Centrale verwarming en sanitaire installaties

Koelinstallaties

Koelinstallaties

S

Sanitaire installaties (NP)

Centrale verwarming en sanitaire installaties

Specialisatiejaren BSO

Specialisatiejaren BSO

Koeltechnische installaties

Koeltechnische installaties

S

Non-ferro metalen dakbedekkingen

Non-ferro metalen dakbedekkingen

Warmtetechnische installaties

Verwarmingsinstallaties

BIJLAGE XVII

Studiegebied LAND- EN TUINBOUW

Studiegebied LAND- EN TUINBOUW

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad TSO

Tweede graad TSO

Biotechniek

Biotechnische wetenschappen

S

Dierenzorgtechnieken (vanaf 1 september 2002)

Dierenzorgtechnieken

S

Landbouw

Landbouwtechnieken

S

Land-en tuinbouw (NP)

Landbouwtechnieken of Tuinbouwtechnieken

S

Tuinbouw

Tuinbouwtechnieken

S

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Biotechniek

Biotechnische wetenschappen

S

Dierenzorgtechnieken (vanaf 1 september 2004)

Dierenzorgtechnieken

S

Landbouw

Landbouwtechnieken

S

Land-en tuinbouw (NP)

Landbouwtechnieken of Tuinbouwtechnieken

S

Tuinbouw

Tuinbouwtechnieken

S

Specialisatiejaren TSO

Specialisatiejaren TSO

Bedrijfsleiding land- en tuinbouw

Bedrijfsleiding land- en tuinbouw

S

Landbouwmechanisatie

Landbouwmechanisatie

S

Tweede graad BSO

Tweede graad BSO

Dierenzorg (vanaf 1 september 2003)

Dierenzorg

S

Landbouw

Landbouw

S

Land-en tuinbouw (NP)

Landbouw of Tuinbouw

S

Paardrijden en -verzorgen

Paardrijden en -verzorgen

S

Tuinbouw

Tuinbouw

S

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Bloemsierkunst

Bloemsierkunst

S

Landbouw

Landbouw

S

Land-en tuinbouw (NP)

Landbouw of Tuinbouw

S

Paardrijden en -verzorgen

Paardrijden en -verzorgen

S

Tuinbouw

Tuinbouw

S

Specialisatiejaren BSO

Specialisatiejaren BSO

Agromanagement (vanaf 1 september 2004)

Agromanagement

S

Bloemsierkunst

Bloemsierkunst

S

Bosbouw

Bosbouw

S

Groenbeheer en verfraaiing

Groenbeheer en verfraaiing

S

Landbouwdiversificatie (vanaf 1 september 2002)

Landbouwdiversificatie

S

Landbouwteelten

Landbouwteelten

S

Land- en tuinbouwmechanisatie (vanaf 1 september 2003)

Land- en tuinbouwmechanisatie

S

Manegehouder-rijmeester

Manegehouder-rijmeester

S

Tuinbouwmechanisatie

Tuinbouwmechanisatie

S

Tuinbouwteelten

Tuinbouwteelten

S

Veehouderij

Veehouderij

S

BIJLAGE XVIII

Studiegebied LEDERBEWERKING

-

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad BSO

Tweede graad BSO

Lederbewerking (NP)

-

Vervolmakingsjaren BSO

Vervolmakingsjaren BSO

Lederbewerking (NP)

-

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Lederbewerking (NP)

-

BIJLAGE XIX

Studiegebied LICHAAMSVERZORGING

Studiegebied LICHAAMSVERZORGING

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad TSO

Tweede graad TSO

Bio-esthetiek

Bio-esthetiek

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Haarverzorging (NP)

Haarzorg BSO

Schoonheidsverzorging

Schoonheidsverzorging

Specialisatiejaren TSO

Specialisatiejaren TSO

Esthetische lichaamsverzorging

Esthetische lichaamsverzorging

Grime

Grime

S

Pedicure (NP)

Esthetische lichaamsverzorging

Tweede graad BSO

Tweede graad BSO

Haartooi

Haarzorg

Vervolmakingsjaar BSO

Vervolmakingsjaar BSO

Haartooi

Haarzorg

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Haartooi

Haarzorg

Specialisatiejaren BSO

Specialisatiejaren BSO

Haarkapper (NP)

Haarstilist

Haarstilist-grimeur

Haarstilist

BIJLAGE XX

Studiegebied MARITIEME OPLEIDINGEN

Studiegebied MARITIEME OPLEIDINGEN

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad TSO

Tweede graad TSO

Dek

Dek

S

Motoren

Motoren

S

Rijn- en binnenvaart (NP)

-

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Dek

Dek

S

Motoren

Motoren

S

Tweede graad BSO

Tweede graad BSO

Matroos

Matroos

S

Rijn- en binnenvaart

Rijn- en binnenvaart

S

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Rijn- en binnenvaart

Rijn- en binnenvaart

S

Specialisatiejaren BSO

Specialisatiejaren BSO

Beperkte kustvaart

Beperkte kustvaart

S

BIJLAGE XXI

Studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad TSO

Tweede graad TSO

Elektriciteit

Elektriciteit-elektronica

Elektriciteit-elektronica

Elektriciteit-elektronica

Elektromechanica

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Elektrotechnieken

Industriële wetenschappen

Industriële wetenschappen

Mechanica (NP)

Elektromechanica of Mechanische technieken

Mechanische technieken

Mechanische technieken

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Elektriciteit

Elektriciteit-elektronica

Elektriciteit-elektronica (vanaf 1 september 2000)

Elektriciteit-elektronica

Elektromechanica

Elektromechanica

Elektronica

Elektriciteit-elektronica of Elektronische installatietechnieken

Elektrotechnieken

Elektrische installatietechnieken

Fijnmechanische technieken (NP)

Mechanische vormgevingstechnieken

Industriële ICT (vanaf 1 september 2002)

Industriële ICT

Industriële informatica

Elektriciteit-elektronica

Industriële wetenschappen

Industriële wetenschappen

Kunststoftechnieken

Kunststoftechnieken

S

Mechanica (NP)

Elektromechanica of Mechanische vormgevingstechnieken

Mechanische vormgevingstechnieken

Mechanische vormgevingstechnieken

Papierfabricatietechnieken (NP)

-

Podiumtechnieken (vanaf 1 september 2004)

Podiumtechnieken

S

Scheepsbouwtechnieken (NP)

Mechanische vormgevingstechnieken

Scheepsmotoren (NP)

Mechanische vormgevingstechnieken

Telecommunicatie

Elektriciteit-elektronica of Elektronische installatietechnieken

Vliegtuigtechnieken

Vliegtuigtechnieken

S

Specialisatiejaren TSO

Specialisatiejaren TSO

Audio-video en teletechnieken

Audio-video en teletechnieken

Computergestuurde mechanische productietechnieken

Computergestuurde mechanische productietechnieken

Haventechnieken

Haventechnieken

S

Industriële computertechnieken

Industriële computertechnieken

Industriële elektronicatechnieken

Industriële elektronicatechnieken

Industriële onderhoudstechnieken

Industriële onderhoudstechnieken

Kunststofvormgevingstechnieken

Kunststofvormgevingstechnieken

S

Mechanica constructie- en planningstechnieken

Mechanica constructie- en planningstechnieken

Regeltechnieken

Regeltechnieken

Stuur- en Bewakingstechnieken

Stuur- en beveiligingstechnieken

Tweede graad BSO

Tweede graad BSO

(Centrale verwarming en sanitaire installaties : studiegebied KOELING EN WARMTE)

Basismechanica (vanaf 1 september 2004 in het eerste leerjaar van de tweede graad en vanaf 1 september 2005 in het tweede leerjaar van de tweede graad)

Elektrische installaties

Elektrische installaties

Metaalbewerking

Basismechanica (vanaf 1 september 2004 in het eerste leerjaar van de tweede graad en vanaf 1 september 2005 in het tweede leerjaar van de tweede graad)

Nijverheidstechnieken

Basismechanica (vanaf 1 september 2004 in het eerste leerjaar van de tweede graad en vanaf 1 september 2005 in het tweede leerjaar van de tweede graad)

Vervolmakingsjaar BSO

Vervolmakingsjaar BSO

Metaalbewerking

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Elektrische installaties

Elektrische installaties

Haventechnieken (NP) (Hout- en metaalconstructies : studiegebied HOUT)

Haventechnieken specialisatiejaar TSO Werktuigmachines

S

Industriële plaatbewerking

Lassen-constructie

Kunststofverwerking

Kunststofverwerking

S

Lassen-constructie

Lassen-constructie

Metaalbewerking (NP)

Werktuigmachines

Productie-operator (vanaf 1 september 2001)

Productie-operator

S

Scheepsbouw (NP)

Lassen-constructie

Werktuigmachines

Werktuigmachines

Specialisatiejaren BSO

Specialisatiejaren BSO

Composietverwerking

Composietverwerking

S

Computergestuurde werktuigmachines

Computergestuurde werktuigmachines

Fotolassen

Fotolassen

Industrieel onderhoud

Industrieel onderhoud

Industriële elektriciteit

Industriële elektriciteit

Matrijzenbouw

Matrijzenbouw

Metaal- en kunststofschrijnwerk

Metaal- en kunststofschrijnwerk

Pijpfitten-lassen-monteren

Pijpfitten-lassen-monteren

Vliegtuigonderhoud (NP)

Industrieel onderhoud

Opmerking : de optie "Basismechanica" bestaat uit één, uit een combinatie van twee of uit een combinatie van drie van volgende vormingscomponenten : "auto", "koeling en warmte", "machines". Dit leidt tot zeven mogelijke varianten, waarvan een school er maximum twee mag aanbieden. Uitsluitend op het vlak van de studiebekrachtiging voor regelmatige leerlingen wordt bij vermelding van de optie "Basismechanica" de variant toegevoegd die door de leerling werd gevolgd.

BIJLAGE XXII

Studiegebied MUZIEKINSTRUMENTENBOUW

Studiegebied MUZIEKINSTRUMENTENBOUW

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Muziekinstrumentenbouw

Muziekinstrumentenbouw

S

Specialisatiejaren BSO

Specialisatiejaren BSO

Muziekinstrumentenbouw

Restauratie muziekinstrumenten

S

BIJLAGE XXIII

Studiegebied OPTIEK

Studiegebied OPTIEK

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Optiek

Optiektechnieken

S

Specialisatiejaren TSO

Specialisatiejaren TSO

Contactologie-optometrie

Contactologie-optometrie

S

BIJLAGE XXIV

Studiegebied ORTHOPEDISCHE TECHNIEKEN

Studiegebied ORTHOPEDISCHE TECHNIEKEN

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Orthopedische technieken

Orthopedietechnieken

S

Specialisatiejaren TSO

Specialisatiejaren TSO

Orthopedische instrumenten

Orthopedische instrumenten

S

BIJLAGE XXV

Studiegebied PERSONENZORG

Studiegebied PERSONENZORG

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad TSO

Tweede graad TSO

Sociale en technische wetenschappen

Sociale en technische wetenschappen

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Bijzondere jeugdzorg

Jeugd- en gehandicaptenzorg

S

Sociale en technische wetenschappen

Sociale en technische wetenschappen

Verpleegaspiranten

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Specialisatiejaren TSO

Specialisatiejaren TSO

Internaatswerking

Internaatswerking

S

Leefgroepenwerking

Leefgroepenwerking

S

Voedselbehandeling

Voedselbehandeling

Tweede graad BSO

Tweede graad BSO

Gezins- en nijverheidstechnieken (NP)

Verzorging-voeding

Personenzorg

Verzorging-voeding

Vervolmakingsjaar BSO

Vervolmakingsjaar BSO

Personenzorg

Verzorging-voeding

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Organisatiehulp

Organisatiehulp

S

Verzorging

Verzorging

Specialisatiejaren BSO

Specialisatiejaren BSO

Kinderzorg

Kinderzorg

Organisatie-assistentie

Organisatie-assistentie

S

Thuis- en bejaardenzorg

Thuis- en bejaardenzorg

Vierde graad BSO

Vierde graad BSO

Psychiatrische verpleegkunde

Verpleegkunde

Ziekenhuisverpleegkunde

Verpleegkunde

BIJLAGE XXVI

Studiegebied RIET- EN VLECHTWERK

-

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad BSO

Tweede graad BSO

Riet- en vlechtwerk (NP)

-

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Riet- en vlechtwerk (NP)

-

BIJLAGE XXVII

Studiegebeid SCHOEISEL

-

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad BSO

Tweede graad BSO

Schoeisel (NP)

-

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Schoeisel (NP)

-

BIJLAGE XXVIII

Studiegebied TANDTECHNIEKEN

Studiegebied TANDTECHNIEKEN

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Tandtechnieken

Tandtechnieken

S

Specialisatiejaren TSO

Specialisatiejaren TSO

Dentaaltechnieken en supra-structuren

Dentaaltechnieken en supra-structuren

S

BIJLAGE XXIX

Studiegebied TEXTIEL

Studiegebied TEXTIEL

Huidige benamingen

Nieuwe graad TSO

Tweede graad TSO

Tweede graad TSO

Textiel

Textiel- en designtechnieken (vanaf 1 september 2006 in het eerste leerjaar van de tweede graad en vanaf 1 september 2007 in het tweede leerjaar van de tweede graad)

Textielproductie en -veredeling

Textieltechnieken

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Textiel (NP)

Textiel- en designtechnieken (vanaf 1 september 2006 in het eerste leerjaar van de derde graad en vanaf 1 september 2007 in het tweede leerjaar van de derde graad)

Textielontwerpen

Textiel- en designtechnieken (vanaf 1 september 2006 in het eerste leerjaar van de derde graad en vanaf 1 september 2007 in het tweede leerjaar van de derde graad)

Textielproductie

Textielproductietechnieken

Textielveredeling

Textiel- en chemische technieken (vanaf 1 september 2006 in het eerste leerjaar van de derde graad en vanaf 1 september 2007 in het tweede leerjaar van de derde graad)

Specialisatiejaren TSO

Specialisatiejaren TSO

Textieldrukdesign

Textielvormgevingstechnieken

Textielveredeling en breikunde

Textielveredeling en breikunde

Tweede graad BSO

Tweede graad BSO

Textielproductie

Textiel

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Textielproductie

Textiel

Textielveredeling (NP)

Textiel

Specialisatiejaren BSO

Specialisatiejaren BSO

Instellen van textielmachi-nes

Instellen van textielmachines

BIJLAGE XXX

Studiegebied TOERISME

Studiegebied TOERISME

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad TSO

Tweede graad TSO

Toerisme en onthaal

Toerisme

S

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Onthaal en public relations

Onthaal en public relations

S

Toerisme

Toerisme

S

Specialisatiejaren TSO

Specialisatiejaren TSO

Public relations

Public relations

S

Toerisme en organisatie

Toerisme en organisatie

S

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie

S

BIJLAGE XXXI

Studiegebied VOEDING

Studiegebied VOEDING

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad TSO

Tweede graad TSO

Brood- en banketbakkerij

Brood en banket

S

Hotel

Hotel

S

Slagerij en vleeswarenbereiding

Slagerij en vleeswaren

S

Voedingstechnieken (vanaf 1 september 2004)

Voedingstechnieken

S

Derde graad TSO

Derde graad TSO

Brood- en banketbakkerij en confiserie

Brood en banket

S

Confiserie en banketbakkerij (NP)

Brood en banket

S

Hospitality (vanaf 1 september 2004)

Hospitality

S

Hotel

Hotel

S

Hotel-keuken (NP)

Hotel

S

Hotel-restaurant (NP)

Hotel

S

Slagerij en vleeswarenbereiding

Slagerij en vleeswaren

S

Voedingsnijverheid (NP)

-

Voedingstechnieken (vanaf 1 september 2006)

Voedingstechnieken

S

Specialisatiejaren TSO

Specialisatiejaren TSO

Bakkerijtechnicus

Bakkerijtechnieken

S

Butler (vanaf 1 september 2001)

Butler-Intendant (vanf 1 september 2003)

S

Hotelbeheer

Hotelbeheer

S

Vleeswarentechnicus

Vleeswarentechnieken

S

Tweede graad BSO

Tweede graad BSO

Brood- en banketbakkerij

Brood- en banketbakkerij

S

Hotel

Restaurant en keuken

S

Slagerij en vleeswarenbereiding

Slagerij en vleeswarenbereiding

S

Vervolmakingsjaar BSO

Vervolmakingsjaar BSO

Brood- en banketbakkerij

Brood- en banketbakkerij

S

Derde graad BSO

Derde graad BSO

Brood- en banketbakkerij en confiserie

Brood- en banketbakkerij en confiserie

S

Groepskoken

Grootkeuken

S

Hotel

Restaurant en keuken

S

Hotel-keuken (NP)

Restaurant en keuken

S

Hotel-restaurant (NP)

Restaurant en keuken

S

Slagerij en verkoopsklare gerechten

Slagerij en verkoopsklare gerechten

S

Specialisatiejaren BSO

Specialisatiejaren BSO

Banketaannemer-traiteur

Banketaannemer-traiteur

S

Banketbakkerij-chocoladebewerking

Banketbakkerij-chocoladebewerking

S

Dieetbakkerij

Dieetbakkerij

S

Gemeenschapsrestauratie

Gemeenschapsrestauratie

S

Hotelonthaal

Hotelonthaal

S

Restaurantbedrijf en drankenkennis

Restaurantbedrijf en drankenkennis

S

Slagerij-fijnkosttraiteur

Slagerij-fijnkosttraiteur

S

Specialiteitenrestaurant

Specialiteitenrestaurant

S

Wereldgastronomie (vanaf 1 september 2000)

Wereldgastronomie

S

BIJLAGE XXXII

Studiegebied BALLET

Studiegebied BALLET

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad KSO

Tweede graad KSO

Ballet

Ballet

S

Derde graad KSO

Derde graad KSO

Ballet

Ballet

S

BIJLAGE XXXIII

Studiegebied BEELDENDE KUNSTEN

Studiegebied BEELDENDE KUNSTEN

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad KSO

Tweede graad KSO

Architecturale kunsten

Beeldende en architecturale kunsten

S

Artistieke opleiding

Artistieke opleiding

S

Audiovisuele kunsten

Audiovisuele vorming

S

Beeldende en architecturale vorming

Beeldende en architecturale vorming

S

Beeldende kunsten

Beeldende en architecturale kunsten

S

Derde graad KSO

Derde graad KSO

S

Architecturale kunst

Architecturale en binnenhuis-kunst

S

Architecturale vorming

Architecturale vorming

S

Artistieke opleiding

Artistieke opleiding

S

Audiovisuele kunst (NP)

Audiovisuele vorming

S

Audiovisuele vorming

Audiovisuele vorming

S

Beeldende vorming

Beeldende vorming

S

Binnenhuiskunst

Architecturale en binnenhuiskunst

S

Industriële kunst [...]

Industriële kunst [...]

S

Toegepaste beeldende kunst

Toegepaste beeldende kunst

S

Vrije beeldende kunst

Vrije beeldende kunst

S

(Binnenhuisinrichting TSO : studiegebied DECORATIEVE TECHNIEKEN)

Architecturale en binnenhuiskunst

S

(Reclametekenen TSO : studiegebied DECORATIEVE TECHNIEKEN)

Toegepaste beeldende kunst

S

Voorbereidend leerjaar op het hoger onderwijs

Voorbereidend leerjaar op het hoger onderwijs

Bijzondere beeldende vorming

Bijzondere beeldende vorming

S

Specialisatiejaren KSO

Specialisatiejaren KSO

Architecturale vormgeving

Architecturale vormgeving

S

Audiovisuele vormgeving

Audiovisuele vormgeving

S

Grafische vormgeving

Grafische vormgeving

S

Industriële kunst

Industriële kunst

S

Ruimtelijke vormgeving

Ruimtelijke vormgeving

S

BIJLAGE XXXIV

Studiegebied PODIUMKUNSTEN

Studiegebied PODIUMKUNSTEN

Huidige benamingen

Nieuwe benamingen

Tweede graad KSO

Tweede graad KSO

Dans

Dans

S

Muziek

Muziek

S

Muzische vorming TSO (NP)

Woordkunst-drama

S

Woordkunst-drama

Woordkunst-drama

S

Derde graad KSO

Derde graad KSO

Dans

Dans

S

Muziek

Muziek

S

Muzische vorming TSO (NP)

Woordkunst-drama

S

Woordkunst-drama

Woordkunst-drama

S

Voorbereidend leerjaar op het hoger onderwijs

Voorbereidend leerjaar op het hoger onderwijs

Bijzondere muzikale vorming

Bijzondere muzikale vorming

S