OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XII-Ensor. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    20 OKTOBER 2000
  • publicatiedatum
    B.S.16/12/2000
  • datum laatste wijziging
    01/09/2008

COORDINATIE

Decr. 13-7-2001 - B.S. 27-11-2001

Decr. 9-12-2005 - B.S. 2-2-2006

opgeheven door Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK X. - Tijdelijke projecten in het secundair onderwijs

Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 78 tot en met 82.

[...]

Decr.9-12-2005

Afdeling 2. - Scholen met bijzondere noden

Art. 83.

De Vlaamse regering kent gedurende [de schooljaren 2000-2001 en 2001-2002] projectmatig extra betrekkingen toe aan scholen met bijzondere noden. Bij het vaststellen van de bijzondere noden van een school houdt de regering rekening met minstens één van de volgende criteria :

- de ligging van de school;

- het totale aantal leerlingen;

- het absolute of relatieve aantal beroepsschoolleerlingen;

- de schoolse achterstand;

- het relatieve of absolute aantal neveninstromers;

- de aanwezigheid van anti-sociaal gedrag;

- objectieve indicatoren van kansarmoede en risicofactoren.

Decr.13-7-2001

Art. 84.

De extra betrekkingen bedoeld in artikel 80 worden voltijds toegekend.

Een extra betrekking kan :

- halftijds of voltijds worden uitgeoefend in het ambt van leraar;

- halftijds of voltijds worden uitgeoefend in het ambt van opvoeder;

- halftijds worden uitgeoefend in het ambt van leraar en, in afwijking van artikel 94, § 4, van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, in het ambt van opvoeder.

Art. 85.

De extra betrekkingen bedoeld in artikel 80 zijn niet onderworpen aan de reglementering inzake de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling. De inrichtende macht kan evenwel op vrijwillige basis een personeelslid aanstellen dat ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking. Deze aanstelling wordt beschouwd als een reaffectatie of een wedertewerkstelling. Deze reaffectatie of wedertewerkstelling gebeurt steeds met instemming van het terbeschikkinggestelde personeelslid.

Art. 86.

[ Een inrichtende macht is niet verplicht om in de extra betrekkingen bedoeld in artikel 80 een personeelslid aan te stellen dat het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur heeft verworven, overeenkomstig de artikelen 21bis of 90bis, § 2, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, respectievelijk artikel 23bis van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra.]

Decr.13-7-2001

Art. 87.

De artikelen van deze afdeling treden in werking op 1 september 2000.

...