OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van sommige opdrachten van de centra voor leerlingenbegeleiding.

  • goedkeuringsdatum
    28 AUGUSTUS 2000
  • publicatiedatum
    B.S.28/10/2000
  • datum laatste wijziging
    03/09/2009

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 3-7-2009 - B.S. 3-9-2009

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 2, 31° en artikel 9, § 1;

Gelet op het akkoord van de minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 8 juni 2000;

Gelet op het protocol nr. 374 van 26 juni 2000 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 149 van 26 juni 2000 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat de centra voor leerlingenbegeleiding en de ermee verbonden scholen dringend op de hoogte moeten worden gebracht van het door de regering bepaalde begeleidingsactiviteiten die de centra in de loop van het schooljaar 2000-2001 dienen uit te werken en aan te bieden;

Gelet op advies L.30.464/1/V van de Raad van State, gegeven op 20 juli 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen en de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de centra voor leerlingenbegeleiding en op de scholen waarmee zij krachtens de artikelen 38 en 39 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding een beleidscontract of een beleidsplan hebben afgesloten.

HOOFDSTUK II. - Verzekerd aanbod

Afdeling 1 - Optimaliseren van de eerstelijns-leerlingenbegeleiding en van de samenwerking van de acteren inzake leerlingenbegeleiding

Art. 2.

Elk centrum biedt aan de scholen waarmee het een beleidscontract of een beleidsplan heeft afgesloten diensten aan die betrekking hebben op :

1° schoolondersteuning;

2° het centrum als draaischijf tussen de school en een aanwijsbaar netwerk;

3° kansarmoede.

Art. 3.

Op het vlak van schoolondersteuning onderneemt het centrum, vanuit zijn deskundigheid, de nodige acties om de schoolinterne leerlingenbegeleiding te ondersteunen en te optimaliseren.

Een gerichte samenwerking tussen de actoren inzake leerlingenbegeleiding waaronder tenminste de school, het schoolpersoneel, de ouders, de leerlingen, de pedagogische begeleidingsdienst, het centrumbestuur en het centrum moet leiden tot :

1° het versterken van de draagkracht van leerkrachten in het opvangen van leerlingen en leerlingensignalen;

2° de uitbouw van een adequate vorm van leerlingenbegeleidingsstructuur.

Art. 4.

Met het oog op proactieve en preventieve acties, of doorverwijzingen coördineert het centrum de leerlingenbegeleiding tussen het centrum, de school en de schoolexterne diensten die een relevant aanbod bezitten inzake leerlingenbegeleiding.

Samen met de school toetst het centrum het aanbod van externe diensten die relevant kunnen zijn voor de leerlingenbegeleiding. Het centrum ondersteunt de school bij de implementatie van het schoolextern aanbod.

Art. 5.

Onverminderd artikel 22 en 23 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, sensibiliseert en ondersteunt het centrum de school bij haar acties op het vlak van :

1° onderwijsvoorrangsbeleid;

2° zorgverbreding;

3° andere projecten die als doel hebben groepen van leerlingen die leerbedreigd zijn door hun sociale achtergrond en/of hun leefsituatie maximale kansen te bieden binnen het onderwijs.

Hiertoe werkt het centrum uitdrukkelijk samen met de ouders, de leerlingen en hun maatschappelijke omgeving.

Afdeling 2. - Informatieverstrekking

Art. 6.

De verplichting tot het verstrekken van informatie, bedoeld in artikel 16 van het decreet van l december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, wordt opgenomen in het verzekerd aanbod.

HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 7.

Het centrum concretiseert voor 30 juni 2001 samen met de scholen waarmee het samenwerkt, het verzekerd aanbod, bedoeld in dit besluit. Vanaf 1 september 2001 biedt het centrum deze diensten aan elke school aan.

Art. 8.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2000.

Art. 9.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, zijn ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.