OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse regering betreffende de loonkost van sommige personeelsleden van het voormalig medisch schooltoezicht.

  • goedkeuringsdatum
    13 OKTOBER 2000
  • publicatiedatum
    B.S.06/08/2018
  • datum laatste wijziging
    06/08/2018

(opschrift gewijzigd bij B.Vl.R.12-12-2003)

COORDINATIE

B.Vl.R. 7-9-2001 - B.S. 18-12-2001

B.Vl. R 11-1-2002 - B.S. 9-3-2002

B.Vl.R. 21-11-2003 - B.S. 11-2-2004

B.Vl.R. 12-12-2003 - B.S. 1-6-2004

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op de artikelen 48 en 49;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 19 mei 2000;

Gelet op het protocol nr. 368 van 28 augustus 2000 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de Provinciale en Plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 143 van 28 augustus 2000 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door het feit dat voorliggend ontwerpbesluit bepaalt over welke bekwaamheidsbewijzen de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding met ingang van 1 september 2000 moeten beschikken en welke weddenschalen verbonden zijn aan de verschillende ambten binnen de centra vanaf diezelfde datum en door het feit dat elk uitstel van beslissing de werving van nieuwe personeelsleden in zeer sterke mate zou bemoeilijken;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven 7 september 2000 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen en van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1 t.e.m. 7.

[...]

B.Vl.R.12-12-2003

Art. 8.

De modaliteiten voor de toekenning en de aanwending van het totale bedrag bestemd voor de loonkost van de personeelsleden, bedoeld in artikel 190, § 3, van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, worden bepaald door de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs.

Onder loonkost dient te worden verstaan :

1° de brutomaandwedde

2° het werkgeversaandeel in de Rijks Sociale Zekerheid

3° het wettelijk vakantiegeld en het vakantiegeld bij beëindiging of wijziging van de arbeidsovereenkomst

4° de eindejaarstoelage.

Art. 9.

[...]

B.Vl.R.12-12-2003

Art. 10.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2000.

Art. 11.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, zijn ieder voor wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.