OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende het tijdelijk project voor de informatisering van het lager en het secundair onderwijs (PC/KDR).

  • goedkeuringsdatum
    08 JUNI 2000
  • publicatiedatum
    B.S.09/01/2001
  • datum laatste wijziging
    03/09/2001

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 2 van ditzelfde besluit

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op de artikelen 169 en 170;

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, inzonderheid op artikel 46, § 1, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998;

Gelet op het decreet van 22 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 juni 2000;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder :

1° scholen : de scholen van het gewoon en buitengewoon lager onderwijs, het gewoon en buitengewoon voltijds secundair onderwijs en de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (met inbegrip van de ziekenhuisscholen en de afdelingen secundair onderwijs ervan);

2° ziekenhuisschool : school voor buitengewoon basisonderwijs van type 5, verbonden aan een ziekenhuis waar kinderen om ernstige medische redenen opgenomen worden;

3° afdeling secundair onderwijs van een ziekenhuisschool : afdeling secundair onderwijs, verbonden aan een ziekenhuisschool;

4° leerlingen : het aantal regelmatige leerlingen van het lager onderwijs op de eerste schooldag van februari 2000 en van het secundair onderwijs op de eerste lesdag van februari 2000.

Art. 2.

Dit project beoogt de integratie van moderne informatie- en communicatietechnologie in het leerproces van de leerlingen uit het lager en secundair onderwijs. Via het project worden financiële middelen ter beschikking gesteld aan de scholen om zich uit te rusten met moderne computertechnologie en educatieve software en om hun leerkrachten met die nieuwe technologieën vertrouwd te maken. Dit project is tijdelijk; van aard en heeft betrekking op het schooljaar 2000-2001.

Art. 3.

§ 1. Alle scholen kunnen deelnemen aan het project.

§ 2. Scholen die geen aanspraak wensen te maken op de middelen, genoemd in artikel 2, delen dat uiterlijk 7 juli 2000 schriftelijk mee aan het departement Onderwijs.

Art. 4.

Ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000, programma 71.1 (algemeen wetenschapsbeleid), basisallocatie 60.01 (subsidies in verband met de informatiemaatschappij), en programma 39.20 (coördinatie beleid- en gegevensbeheer), basisallocatie 33.04 (subsidie in verband met nieuwe onderwijsmedia) worden binnen de beschikbare kredieten volgende extramiddelen toegekend :

- aan de scholen van het lager onderwijs, met uitzondering van de ziekenhuisscholen : maximaal 675 fr. per leerling;

- aan de scholen van het secundair onderwijs, met uitzondering van de ziekenhuisscholen : maximaal 925 fr. per leerling;

- aan de ziekenhuisscholen : een forfaitair bedrag van 65.000 fr.;

- aan de afdelingen secundair onderwijs van de ziekenhuisscholen : een forfaitair bedrag van 65.000 fr.

De betaling gebeurt in één schijf eind augustus 2000.

Art. 5.

§ 1. De extramiddelen, genoemd in artikel 4, kunnen aangewend worden voor nascholing van de leerkrachten in informatie- en communicatietechnologie, voor de aankoop of huur van hard- en softwareproducten en randapparatuur, en voor de vergoeding van kosten voor Internetaansluiting en -verkeer.

§ 2. De extramiddelen, genoemd in artikel 4, zijn bestemd voor het schooljaar 2000-2001. met de mogelijkheid om een gedeelte van de middelen over te dragen naar het daaropvolgende schooljaar. Ze kunnen niet worden gebruikt ter vergoeding van kosten gemaakt voor het schooljaar 1998-1999 voor wat het lager onderwijs betreft en voor het schooljaar 1999-2000 voor wat het secundair onderwijs betreft.

§ 3. De aangekochte uitrusting moet worden aangewend in het leerproces en mag niet worden gebruikt voor de ondersteuning van de schooladministratie. Alleen voor aangekochte netwerkinfrastructuur kan een gedeeld gebruik ten behoeve van de administratie van de school worden toegestaan op voorwaarde dat er hierdoor geen bijkomende kosten zijn binnen het PC/KDR-project en het gebruik door de administratie niet ten koste gaat van capaciteit en performantie die nuttig zouden kunnen worden aangewend voor de pc's voor de leerlingen.

Art. 6.

Het tijdelijk project wordt administratief en financieel beheerd door het departement Onderwijs, conform het ministerieel besluit van 1 juni 2000 betreffende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake technologie en innovatie aan de secretaris-generaal van het departement Onderwijs.

Art. 7.

De scholen rapporteren over de aanwending van de extramiddelen, genoemd in artikel 4, uiterlijk 30 september 2001 aan de administratie Wetenschap en Innovatie.

Art. 8.

§ 1. In het Gemeenschapsonderwijs zijn de regeringscommissaris. en in het gesubsidieerd onderwijs de daartoe gemachtigde ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap belast met de controle op de aanwending van de extramiddelen. De scholen stellen alle daartoe benodigde documenten te hunner beschikking.

§ 2. Als uit controle blijkt dat de extramiddelen, genoemd in artikel 4, niet werden aangewend zoals omschreven in artikel 5, dan moet het bestuur van de school in kwestie die extramiddelen onmiddellijk terugbetalen.

Art. 9.

Dit besluit treedt in werking op 8 juni 2000.

Art. 10.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs en Vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.