OPGEHEVEN : Decreet houdende instelling van een tweejaarlijkse prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor een werk over een wetenschappelijk onderwerp

  • goedkeuringsdatum
    04 APRIL 1990
  • publicatiedatum
    B.S.04/07/1990
  • datum laatste wijziging
    16/10/2006

COORDINATIE

B.Vl.R. 14-12-2001 - B.S. 9-4-2002

opgeheven door Decr. 16-6-2006 - B.S. 12-10-2006

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, Vlaamse regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet.

Art. 2.

Er wordt een tweejaarlijkse prijs van de Vlaamse Gemeenschap verleend aan de auteur van een in het Nederlands gesteld en uitgegeven werk over een wetenschappelijk onderwerp.

Enkel de werken die uitgegeven zijn binnen vijf jaar die het jaar van een bekroning voorafgaan, komen voor deze prijs in aanmerking. Zij beantwoorden tevens aan de volgende criteria :

1. op een hoog wetenschappelijk peil staan;

2. begrijpelijk zijn voor anderen dan vakgeleerden;

3. in keurige taal en stijl geschreven zijn.

Art. 3.

§ 1. Een commissie onderzoekt de ingezonden werken en doet een voorstel tot bekroning aan de Vlaamse regering.

§ 2. De Vlaamse regering bepaalt na elke bekroning, op gemotiveerd voorstel van de commissie, de discipline waartoe het volgende te bekronen werk dient te behoren.

Art. 4.

§ 1. De in artikel 3 bedoelde commissie bestaat uit :

1° twee specialisten in een natuurwetenschap;

2° twee specialisten in een menswetenschap;

3° twee specialisten in de pedagogiek;

4° twee taaldeskundigen;

5° twee specialisten in de bibliografische en de bibliotheconomische wetenschappen;

6° twee soecialisten behorend tot de bijzondere discipline waartoe het te bekronen werk behoort.

§ 2. De Vlaamse regering benoemt de leden van de commissie op advies van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België en van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Art. 5.

De Vlaamse regering bepaalt het bedrag van de prijs op [5.000 euro].

B.Vl.R.14-12-2001

Art. 6.

Het decreet van 17 maart 1976 houdende instelling van een tweejaarlijkse staatsprijs voor een werk over een wetenschappelijk onderwerp wordt opgeheven.