OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het oprichten van betrekkingen in de ambten van technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator in het voltijds secundair onderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    13 NOVEMBER 1991
  • publicatiedatum
    B.S.13/02/1992
  • datum laatste wijziging
    01/09/2006

(opschrift gewijzigd bij Decr. 14-7-1998)

COORDINATIE

B.Vl.R. 30-5-1996 - B.S. 21-8-1996

B.Vl.R. 9-7-1996 - B.S. 29-8-1996

Decr. 14-7-1998 - B.S. 29-8-1998

B.Vl.R. 28-3-2003 - B.S. 10-7-2003

B.Vl.R. 5-3-2004 - B.S. 24-5-2004

opgeheven door Decr. 7-7-2006 - B.S. 31-8-2006

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wetten op het technisch onderwijs, gecoördineerd op 30 april 1957, inzonderheid op artikel 26, § 2;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 27, § 1, vijfde lid, gewijzigd bij de wet van 11 juli 1973;

Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting, gegeven op 23 juli 1991;

Gelet op het protocol van 26 juli 1991 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van Onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van Afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het overleg dat, ingevolge artikel 5 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, onder de afgevaardigden van de inrichtende machten heeft plaatsgehad op 29 juli 1991;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voorstel van de Gemeenschapsminister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op het door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd en gesubsidieerd voltijds technisch secundair onderwijs en voltijds beroepssecundair onderwijs.

Het is niet toepasselijk op het buitengewoon secundair onderwijs [...].

B.Vl.R. 30-5-1996

Art. 2.

Elke instelling voor voltijds technisch secundair onderwijs en voltijds beroepssecundair onderwijs [...] mag één betrekking van technisch adviseur-coördinator oprichten als het totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken zevenmaal de minimumprestaties bereiken, vereist voor een voltijdse betrekking van leraar in het secundair onderwijs, belast met het geven van praktische vakken.

Deze betrekking wordt in stand gehouden indien het totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken niet lager ligt dan zesmaal de minimumprestaties, vereist voor een voltijdse betrekking van leraar in het secundair onderwijs, belast met het geven van praktische vakken. Indien dit minimum gedurende twee opeenvolgende schooljaren niet wordt bereikt, wordt deze betrekking opgeheven.

B.Vl.R.30-5-1996

Art. 3.

Elke instelling voor voltijds technisch secundair onderwijs en voltijds beroepssecundair onderwijs [...] mag zoveel betrekkingen van technisch adviseur oprichten als het totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken het volgend aantal voltijdse betrekkingen van leraar in het secundair onderwijs, belast met het geven van praktische vakken, bereikt :

- voor één betrekking : 15;

- voor twee betrekkingen : 19;

- voor drie betrekkingen : 22;

- voor vier betrekkingen : 29;

- voor vijf betrekkingen : 31;

- voor zes betrekkingen : 33;

- voor zeven betrekkingen : 36, enz.

per volledige schijf van 7.

Deze betrekkingen worden in stand gehouden indien het totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken niet lager ligt dan het volgend aantal voltijdse betrekkingen van leraar in het secundair onderwijs, belast met het geven van praktische vakken :

- voor één betrekking : 14;

- voor twee betrekkingen : 18;

- voor drie betrekkingen : 21;

- voor vier betrekkingen : 28;

- voor vijf betrekkingen : 30;

- voor zes betrekkingen : 32;

- voor zeven betrekkingen : 35, enz.

per volledige schijf van 6.

Indien deze minima gedurende twee opeenvolgende schooljaren niet worden bereikt, worden deze betrekkingen opgeheven.

B.Vl.R. 30-5-1996

Art. 4.

Voor het bepalen van de betrekking van technisch adviseur-coördinator en van het aantal betrekkingen van technisch adviseur worden alleen in aanmerking genomen het aantal wekelijkse uren-leraar verstrekt in de onderwijsinstellingen en in de structuuronderdelen van de onderwijsinstellingen die voldoen aan de normen bedoeld in de artikelen 3 en 24, § 2, 5°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en artikel 57, § 1, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II.

Art. 5.

Voor de oprichting en instandhouding van de betrekkingen van technisch adviseur-coördinator en technisch adviseur worden uitsluitend de wekelijkse uren-leraar besteed aan het onderricht van de praktische vakken in aanmerking genomen, zoals bepaald in [in de artikelen 5 en 5bis]² van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs [...]¹.

[De hiernavolgende als praktisch vak gerubriceerde specialiteiten, [[voorafgegaan door het woord stage]]², worden evenwel niet in aanmerking genomen :

- algemene verpleegkunde

- medische wetenschappen

- psychiatrische verpleegkunde

- sociale wetenschappen

- verzorging

[[- ziekenhuisverpleegkunde]]¹ ]¹

[ ]¹ B.Vl.R. 30-5-1996; [ ]² B.Vl.R. 5-3-2004; [[ ]]¹ B.Vl.R. 9-7-1996; [[ ]]² B.Vl.R.5-3-2004

Art. 6.

Elke betrekking van technisch adviseur [en elke betrekking van technisch adviseur-coördinator] kan worden opgedeeld in twee halve betrekkingen.

B.Vl.R. 28-3-2003

Art. 7.

Voor de toepassing van de artikelen 2 en 3 :

- mogen de uren praktische vakken van een instelling die uitsluitend de eerste graad of de eerste en de tweede graad organiseert, gevoegd worden bij één instelling van dezelfde scholengemeenschap met enkel de tweede en de derde graad [en eventueel de vierde graad];

- komen de ingerichte uren praktische vakken van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs in aanmerking voor de berekening van de betrekking van technisch adviseur-coördinator en van het aantal betrekkingen van technisch adviseur in de instelling voor voltijds secundair onderwijs waar ze worden ingericht;

- [...]

B.Vl.R. 30-5-1996

[Art. 7bis.

De som van de aantallen wekelijkse uren-leraar van de instellingen die tot eenzelfde scholengemeenschap behoren, ingericht als praktische vakken, die per instelling ontoereikend zijn voor de oprichting of instandhouding van een betrekking van technisch adviseur-coördinator respectievelijk voor de oprichting of instandhouding van een bijkomende betrekking van technisch adviseur, mag, als dit in overeenstemming is met de afspraken die binnen de scholengemeenschap zijn gemaakt, worden aangewend voor de oprichting of instandhouding van betrekkingen in de ambten van technisch adviseur-coördinator en/of technisch adviseur in één of meer instellingen van de scholengemeenschap.]

Decr.14-7-1998

Art. 8.

Als overgangsmaatregel kunnen de instellingen voor voltijds technisch secundair onderwijs en voltijds beroepssecundair onderwijs [...] de personeelsleden die betrekkingen van technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator bekleden en die vastbenoemd zijn, of erkend, daar waar de erkenning bestaat, behouden indien hun aantal het aantal betrekkingen dat door dit besluit toegekend wordt, niet overschrijdt.

B.Vl.R.30-5-1996

Art. 9.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 september 1989 tot vaststelling van de voorwaarden voor het oprichten van betrekkingen van technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator in het secundair onderwijs met volledig leerplan, wordt opgeheven.

Art. 10.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1991, met uitzondering van de tweede gedachtenstreep van artikel 7 dat uitwerking heeft op 1 september 1990.

Art. 11.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.