OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie.

  • goedkeuringsdatum
    01 DECEMBER 2000
  • publicatiedatum
    B.S.24/01/2001
  • datum laatste wijziging
    13/02/2006

COORDINATIE

B.Vl.R. 19-9-2003 - B.S. 24-10-2003

B.Vl.R. 27-7-2004 - B.S. 2-12-2004

opgeheven door B.Vl.R. 21-10-2005 - B.S. 10-2-2006

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op de artikelen 6 en 9;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 16 mei 2000;

Gelet op het protocol nr. 358 van 28 augustus 2000 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten op 13 en 26 juni en 4 juli 2000;

Gelet op het protocol nr. 132 van 28 augustus 2000 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs op 13 en 26 juni en 4 juli 2000;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het besluit absoluut noodzakelijk is voor de goede werking van het volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs en door het feit dat het onmogelijk is het besluit te laten ingaan in de loop van een schooljaar, waardoor de ingangsdatum reeds is voorzien op 1 september 2000;

Gelet op het advies van de Raad van State L. 30.679/1, gegeven op 26 september 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op het secundair onderwijs voor sociale promotie.

Art. 2.

§ 1. De bijlage I van dit besluit bepaalt de concordantie van de in het schooljaar 1999-2000 bestaande afdelingen geordend in het studiegebied Algemene Vorming. Deze afdelingen, vermeld in de vijfde kolom van de bijlage, worden geconcordeerd naar de graad, de onderwijsvorm, eventueel de optie, de opleiding en het studiegebied, respectievelijk vermeld in de vierde, de derde, de tweede en de eerste kolom naast de betrokken afdeling.

§ 2. Voor het studiegebied Algemene Vorming en voor de opleidingen Kantoor en Secretariaat - Talen van het studiegebied Handel geldt vanaf het schooljaar 2000-2001 de studiebekrachtiging zoals voorzien in artikel 41 van het decreet van 2 maart 1999.

Art. 3.

De bijlage II van dit besluit bepaalt de concordantie van de in het schooljaar 1999-2000 bestaande afdelingen geordend in een ander studiegebied dan het studiegebied Algemene Vorming. Deze afdelingen, vermeld in de derde kolom van de bijlage, worden geconcordeerd naar de graad en de onderwijsvorm vermeld in de tweede kolom naast de betrokken afdeling. Voor de studiegebieden Nederlands tweede taal en talen wordt de concordantie naar de graad en de onderwijsvorm vervangen door de concordantie naar de richtgraad.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2000.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlagen

De bijlagen zijn raadpleegbaar via de website van het Belgisch Staatsblad : http://www.just.fgov.be/index_nl.htm

De bijlagen 1 en 2 worden gewijzigd met B.Vl.R. 19-9-2003 - B.S. 24-10-2003.

Bijlage 1 en "personenzorg" in bijlage 2 worden gewijzigd met B.Vl.R. 27-7-2004 - B.S. 2-12-2004.