OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende informatiseringstoelagen voor de centra voor leerlingenbegeleiding.

  • goedkeuringsdatum
    15 DECEMBER 2000
  • publicatiedatum
    B.S.08/02/2001
  • datum laatste wijziging
    03/09/2009

COORDINATIES

opgeheven door B.Vl.R. 3-7-2009 - B.S. 3-9-2009

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op de artikelen 82 tot 84;

Gelet op het decreet van 22 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op het decreet van 30 juni 2000 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, gegeven op 14 december 2000;

Op voorstel van de minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000, programma 35.20 (PMS-centra), wordt een totaal bijkomend toelagebedrag van 100 miljoen frank toegekend aan de centra voor leerlingenbegeleiding en dit met het oog op de informatisering van deze centra.

De verdeling van het bedrag over de basisallocaties gebeurt als volgt :

1° basisallocatie 41.11 (dotatie aan het Gemeenschapsonderwijs) : 19,2 miljoen frank;

2° basisallocatie 43.47 (forfaitaire subsidies bestemd voor de werkings- en uitrustingskosten van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra : 7,4 miljoen frank;

3° basisallocatie 44.67 (forfaitaire subsidies bestemd voor de werkings- en uitrustingskosten van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra) : 73,4 miljoen frank.

Art. 2.

De verdeling van deze informatiseringstoelagen gebeurt a rato van het aantal lineaire omkaderingsgewichten per centrum voor leerlingenbegeleiding in het schooljaar 2000-2001. De betaling gebeurt in drie schijven :

- een eerste schijf van 50 % uiterlijk op 1 april 2001;

- een tweede schijf van 30 % in de loop van de maand juni 2001;

- een derde schijf van 20 % in de loop van de maand oktober 2001, na voorlegging van een tussentijds evaluatierapport.

Art. 3.

De informatiseringstoelage kan worden aangewend tot uiterlijk 31 december 2003.

Art. 4.

De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden waaronder de centra voor leerlingenbegeleiding deze informatiseringstoelage kunnen aanwenden.

Art. 5.

§ 1. De controle op de werkelijke uitgaven en de besteding van de uitbetaalde bedragen geschiedt door de daartoe gemachtigde ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

§ 2. Als uit controle blijkt dat de informatiseringstoelage niet werd aangewend overeenkomstig de door de Vlaamse regering bepaalde voorwaarden, dan is het centrum in kwestie gehouden tot onmiddellijke terugbetaling van deze informatiseringstoelage.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.