Ministerieel besluit tot bepaling van sommige gegevens die de centra voor leerlingenbegeleiding moeten registreren

  • goedkeuringsdatum
    22 JUNI 2001
  • publicatiedatum
    B.S.07/07/2001
  • datum laatste wijziging
    04/11/2016

COORDINATIE

M.B. 28-8-2008 - B.S. 15-9-2008

M.B. 25-6-2010 - B.S. 13-9-2010

M.B. 18-11-2014 - B.S. 31-3-2015

M.B. 17-8-2016 - B.S. 4-11-2016

Departement Onderwijs

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen, en de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 9, § 2, 18, 1° en 2°, 20, § 1, en 25, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999 en 14 april 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 2000 tot bepaling van sommige opdrachten van de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 25,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° centrum : centrum voor leerlingenbegeleiding;

2° administratie : de administratie Gezondheidszorg van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

3° a) eerste jaar kleuteronderwijs : de kleuters in het eerste jaar kleuteronderwijs die vóór 1 januari van het schooljaar in kwestie, drie jaar geworden zijn; voor het buitengewoon onderwijs : de kleuters die vier jaar worden in het kalenderjaar dat begint in het schooljaar in kwestie;

b) tweede jaar kleuteronderwijs : de kleuters in het tweede jaar kleuteronderwijs; voor het buitengewoon onderwijs : de kleuters die vijf jaar worden in het kalenderjaar dat begint in het schooljaar in kwestie;

c) eerste jaar lager onderwijs : de leerlingen in het eerste jaar lager onderwijs; voor het buitengewoon onderwijs : de leerlingen die zeven jaar worden in het kalenderjaar dat begint in het schooljaar in kwestie;

d) derde jaar lager onderwijs : de leerlingen in het derde jaar lager onderwijs; voor het buitengewoon onderwijs : de leerlingen die negen jaar worden in het kalenderjaar dat begint in het schooljaar in kwestie;

e) vijfde jaar lager onderwijs : de leerlingen in het vijfde jaar lager onderwijs; voor het buitengewoon onderwijs : de leerlingen die elf jaar worden in het kalenderjaar dat begint in het schooljaar in kwestie;

f) eerste jaar secundair onderwijs : de leerlingen in het eerste jaar secundair onderwijs; voor het buitengewoon onderwijs : de leerlingen die dertien jaar worden in het kalenderjaar dat begint in het schooljaar in kwestie;

g) derde jaar secundair onderwijs : de leerlingen in het derde jaar secundair onderwijs; voor het buitengewoon onderwijs : de leerlingen die vijftien jaar worden in het kalenderjaar dat begint in het schooljaar in kwestie.

4° basisset : de volgende gegevens per doelgroep, onderwijstype, school en geslacht :

a) aantal kleuters of leerlingen dat tot de doelgroep behoort;

b) aantal kleuters of leerlingen dat volgens het onderzoeksprotocol werd onderzocht;

c) aantal kleuters of leerlingen dat volgens het onderzoeksprotocol intern moet worden opgevolgd;

d) aantal kleuters of leerlingen met afwijkingen volgens de verwijscriteria van het onderzoeksprotocol;

e) aantal kleuters of leerlingen van wie de afwijking bekend is en die onder externe professionele opvolging staan;

f) aantal kleuters of leerlingen van wie de afwijking al of niet bekend is, maar die niet adequaat opgevolgd en verwezen worden;

g) aantal verwezen kleuters of leerlingen over wie professionele informatie verkregen is.

5° vaccinatieset : de volgende gegevens per doelgroep, onderwijstype, school en geslacht :

a) aantal leerlingen dat tot de doelgroep behoort;

b) aantal leerlingen dat al gevaccineerd was;

c) aantal leerlingen dat gevaccineerd werd door het centrum;

d) aantal leerlingen dat voor vaccinatie werd verwezen naar de curatieve sector of te kennen gaf zich daar te zullen laten vaccineren;

e) aantal leerlingen dat gevaccineerd werd door de curatieve sector;

f) aantal leerlingen waarvan de informatie is verkregen dat ze niet gevaccineerd werden;

g) aantal leerlingen over wie geen informatie verkregen werd.

Art. 2.

Het centrum registreert gesystematiseerde gegevens in leerjaren waarin algemene en gerichte consulten plaatshebben.

Art. 3.

§ 1. De geregistreerde gegevens worden jaarlijks per centrum meegedeeld aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid.

§ 2. De gegevens worden op een geïnformatiseerde wijze geregistreerd overeenkomstig de richtlijnen van het departement Onderwijs en van de administratie.

Art. 4.

Naar aanleiding van de algemene consulten en de gerichte consulten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs, worden overeenkomstig de inhoud van de consulten de gegevens, vermeld in de bijlage bij dit besluit, geregistreerd voor de doelgroepen, vermeld in de bijlage.

Art. 5.

Naar aanleiding van het algemene consult in het eerste jaar deeltijds beroepssecundair onderwijs, erkende vorming, of het schooljaar waarin het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de erkende vorming wordt aangevat, worden de gegevens geregistreerd die vermeld staan bij de doelgroep `derde jaar secundair onderwijs' in de bij dit besluit gevoegde tabellen.

Art. 6.

Om het formuleren van beleidsopties mogelijk te maken, moeten de op individueel niveau geregistreerde gegevens die betrekking hebben op lengte, gewicht en puberteit aangevuld worden met volgende gegevens :

1° identificatiegegevens : het uniek identificatienummer, de geboortedatum, het geslacht, de postcode, de woonplaats;

2° schoolgegevens : het onderwijstype, de school, het leerjaar;

3° centrumgegevens en onderzoeksdatum : de centrumcode, de datum van het onderzoek;

4° sociale en familiale gegevens : de leeftijd van de moeder, het opleidingsniveau van de moeder, de samenstelling van het gezin, voorzover de betrokkenen dit meedelen.

Art. 7.

§ 1. De gegevens, genoemd in artikel 4 en in de bij dit besluit gevoegde tabellen, worden, met uitzondering van de gegevens aangaande de vaccinaties, geregistreerd op een gefaseerde wijze naargelang de beschikbaarheid van de onderzoeksprotocollen.

§ 2. In afwachting van de uitvoering van de richtlijnen, vermeld in artikel 3, § 2, delen de centra minstens de in dit besluit vermelde gegevens met betrekking tot de vaccinaties jaarlijks mee aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid.

[Art. 7bis.

[[Het centrum registreert :

1° gegevens over activiteiten met betrekking tot lezen en spellen, het attest buitengewoon onderwijs en het [[[gemotiveerd verslag]]], pesten en gepest worden en de problematische afwezigheden van de leerling;

2° gegevens over de overstap naat het lager onderwijs, de overstap naar het secundair onderwijs, revalidatie tijdens de lestijden en definitieve uitsluitingen;

3°[[[...]]]

[[[...]]] ]]

Art. 7ter.

De door de centra geregistreerde [[of ontvangen]] gegevens, vermeld in artikelen 4, 5, 6 en 7bis, worden in het multidisciplinair dossier bijgehouden op basis van het rijksregisternummer of bisnummer van de leerling, en worden jaarlijks elektronisch in een gestandaardiseerde vorm bezorgd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, overeenkomstig de richtlijnen van de Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs.

De richtlijnen vermeld in het eerste lid, houden voor de gegevens vermeld in artikelen 4, 5, 6 en 7bis in dat die gegevens op een dergelijke wijze door de centra verzonden worden dat ze uniek zijn, maar niet langer met een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon in verband gebracht kunnen worden.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, bezorgt de gegevens, vermeld in artikelen 4, 5 en 6, vervolgens aan de administratie.

[[In afwijking van het tweede lid bezorgen de centra de gegevens over het attest buitengewoon onderwijs, het [[[gemotiveerd verslag]]][[[, vermeld in artikel 7bis]]], aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, met vermelding van het rijksregisternummer of bisnummer van de betrokken leerling.]] ]

M.B. 28-8-2008; [[ ]] M.B. 25-6-2010; [[[ ]]] M.B. 18-11-2014

Art. 8.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2001.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

De bijlage wordt vervangen met M.B. 17-8-2016 en is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.