OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel - Personeel/B+OP)

  • goedkeuringsdatum
    13 JULI 2001
  • publicatiedatum
    B.S.27/11/2001
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 15-7-2005 - B.S. 16-9-2005

Decr. 15-6-2007 - B.S. 31-8-2007

Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

Decr. 9-7-2010 - B.S. 31-8-2010

Decr. 1-7-2011 - B.S. 30-8-2011

Arr. nr. 60/2014, 3-4-2014 - B.S. 26-5-2014

Decr. 3-7-2015 - B.S. 15-7-2015

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel I.1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK XI. - Sociale tegemoetkoming

Art. XI.1.

[§ 1.]² Dit hoofdstuk is van toepassing op :

1° [de personeelsleden bedoeld bij het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs [[...]]²;]³

2° [de personeelsleden bedoeld bij het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding [[...]]²;]³

3°[...]4

4° de personen tewerkgesteld als gesubsidieerde contractuelen in de onderwijsinstellingen en de centra voor leerlingenbegeleiding;

[5° [[de contractuelen betaald ten laste van het departement Onderwijs, met uitzondering van deze van de centra voor basiseducatie;]]¹

6° de contractuelen, betaald met het werkingsbudget van de onderwijsinstellingen;

7° de personeelsleden van de Brusselse kinderdagverblijven van het gemeenschapsonderwijs gelegen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.]¹

[§ 2. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op de personeelsleden van de centra voor basiseducatie.]²

[§ 3. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van artikel XI.3 voor wat betreft de vervoerskosten en fietsvergoedingen gemaakt vanaf het kalenderjaar 2015.]4

[ ]¹ Decr.15-7-2005; [ ]² Decr. 4-7-2008; [ ]³ Decr. 9-7-2010; [ ]4 Decr. 3-7-2015; [[ ]]¹ Decr. 15-6-2007; [[ ]]² Decr. 1-7-2011

Art. XI.2.

De personeelsleden genoemd in artikel XI.1 hebben onder de modaliteiten bepaald door de Vlaamse regering recht op de volledige terugbetaling van de kosten openbaar vervoer naar en van het werk en op een maandelijkse fietsvergoeding, ten laste van de werkgever.

Art. XI.3.

(voetnoot 1)

Onder de modaliteiten bepaald door de Vlaamse regering worden de door de werkgever gedragen vervoerskosten en fietsvergoedingen terugbetaald door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. XI.4.

In artikel 3 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs, gewijzigd bij de decreten van 28 april 1994 en 21 december 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 2, vierde lid, worden de woorden "alsook verminderd met de in § 4 bedoelde bijdrage", ingevoegd bij het decreet van 21 december 1994, geschrapt;

2°§ 4, toegevoegd bij het decreet van 21 december 1994, wordt opgeheven.

Art. XI.5.

De volgende regelingen worden opgeheven :

1° artikel 34 van het decreet van 15 december 1993 betreffende het onderwijs-V, gewijzigd bij het decreet van 21 december 1994;

2° artikel 67, § 3, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, toegevoegd bij het decreet van 14 juli 1998.

Art. XI.6.

De tegemoetkomingen in de vervoerkosten van de personeelsleden bedoeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 22 juli 1993 betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de onderwijssector in de vervoerkosten van hun personeelsleden, worden uitbetaald op hetzelfde tijdstip als het voorschot op de werkingsmiddelen van het volgende schooljaar, voor zover de aanvraag tot terugbetaling niet aangetast is door bedrog en uiterlijk op 10 december na het schooljaar waarop de terugbetaling betrekking heeft, wordt ingediend bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. XI.7.

De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op 1 januari 2001, behalve

1° artikel XI.6, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 1998;

2° artikel XI.5, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2001.

...

- (1): Artikel XI.3 schendt de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet, in zoverre de door de hogescholen gedragen vervoerskosten en fietsvergoedingen worden terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap, terwijl geen dergelijke regeling bestaat voor de universiteiten. De gevolgen van die bepaling worden gehandhaafd totdat de decreetgever nieuwe bepalingen aanneemt en uiterlijk tot 31 december 2014.(Arr. nr. 60/2014, 26-5-2014)