OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek. (uittreksel - NO/Gemeenschapsonderwijs)

  • goedkeuringsdatum
    13 JULI 2001
  • publicatiedatum
    B.S.27/11/2001
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel I.1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK XIII. - Andere bepalingen

...

Art. XIII.9.

De Raad van het Gemeenschapsonderwijs bedoeld in artikel 5, § 4, van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs - tot 31 december 2002 : de centrale raad bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, van het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs - kan, overeenkomstig de wetgeving betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en na machtiging van de Vlaamse regering, in eigen naam en voor eigen rekening onroerende goederen onteigenen die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar opdracht.

Art. XIII.10.

De bepalingen van dit hoofdstuk treden als volgt in werking : ...

2° artikel XIII.9, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 1999;

...