OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende het tijdelijk project voor de informatisering van het basis- en het secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    26 OKTOBER 2001
  • publicatiedatum
    B.S.08/12/2001
  • datum laatste wijziging
    02/09/2002

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 2 van ditzelfde besluit

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op artikel 169 en 170;

Gelet op het decreet van 10 oktober 2000 betreffende het onderwijs XII-Ensor, inzonderheid op artikel 79 en 80;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 29 mei 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 22 juni 2001, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies nr. 32.010/1 van de afdeling wetgeving van de Raad van State, gegeven op 20 september 2001 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder :

1° scholen : de scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het gewoon en buitengewoon voltijds secundair onderwijs en de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (met inbegrip van de ziekenhuisscholen en de afdelingen secundair onderwijs ervan);

2° ziekenhuisschool : school voor buitengewoon basisonderwijs van type 5, verbonden aan een ziekenhuis waar kinderen om ernstige medische redenen opgenomen worden;

3° afdeling secundair onderwijs van een ziekenhuisschool : afdeling secundair onderwijs, verbonden aan een ziekenhuisschool;

4° leerlingen : het aantal regelmatige leerlingen van het basisonderwijs op de eerste schooldag van februari 2001 en van het secundair onderwijs op de eerste lesdag van februari 2001.

Art. 2.

Het tijdelijk project voor de informatisering van het basis- en secundair onderwijs beoogt de integratie van moderne informatie- en communicatietechnologie in het leerproces van de leerlingen. Via het project worden financiële middelen ter beschikking gesteld aan de scholen om zich uit te rusten met moderne computertechnologie en educatieve software en om hun leerkrachten met die nieuwe technologieën vertrouwd te maken. Dit project is tijdelijk van aard en heeft betrekking op het schooljaar 2001-2002.

Art. 3.

Ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001, programma 39.20 (coördinatie beleid- en gegevensbeheer), basisallocatie 33.04 (subsidie in verband met nieuwe onderwijsmedia) worden binnen de beschikbare kredieten volgende extramiddelen toegekend :

- aan de scholen van het basisonderwijs, met uitzondering van de ziekenhuisscholen : maximaal 16,44 euro - tot en met 31 december 2001 : 663 BEF. - per leerling;

- aan de scholen van het secundair onderwijs, met uitzondering van de ziekenhuisscholen : maximaal 29,25 euro tot en met 31 december 2001 : 1 180 BEF. - per leerling;

- aan de ziekenhuisscholen : een forfaitair bedrag van 1611,31 euro - tot en met 31 december 2001 : 65 000 BEF.;

- aan de afdelingen secundair onderwijs van de ziekenhuisscholen : een forfaitair bedrag van 1611,31 euro - tot en met 31 december 2001 : 65 000 BEF.

De betaling gebeurt in één schijf eind oktober 2001.

Art. 4.

Alle scholen kunnen deelnemen aan het project. Scholen die geen aanspraak wensen te maken op de middelen, genoemd in artikel 3, delen dat uiterlijk 10 september 2001 schriftelijk mee aan het departement Onderwijs.

Art. 5.

De extramiddelen, genoemd in artikel 3, kunnen aangewend worden voor nascholing van de leerkrachten in informatie- en communicatietechnologie, voor de aankoop of huur van hard- en softwareproducten en randapparatuur, en voor de vergoeding van kosten voor internetaansluiting en -verkeer. De aangekochte uitrusting moet worden aangewend in het leerproces en mag niet worden gebruikt voor de ondersteuning van de schooladministratie. Alleen voor aangekochte netwerkinfrastructuur kan een gedeeld gebruik ten behoeve van de administratie van de school worden toegestaan op voorwaarde dat er hierdoor geen bijkomende kosten zijn binnen het PC/KDR-project en het gebruik door de administratie niet ten koste gaat van capaciteit en performantie die nuttig zouden kunnen worden aangewend voor de pc's voor de leerlingen.

Art. 6.

De extramiddelen, genoemd in artikel 3, zijn bestemd voor het schooljaar 2001-2002. met de mogelijkheid om een gedeelte van de middelen over te dragen naar het daaropvolgende schooljaar. Ze kunnen niet worden gebruikt ter vergoeding van kosten gemaakt vóór het schooljaar 1998-1999 voor wat het basisonderwijs betreft en vóór het schooljaar 1999-2000 wat betreft het secundair onderwijs.

Art. 7.

In het gemeenschapsonderwijs is het college van accountants zoals bedoeld in artikel 47, § 1 van het Bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, en in het gesubsidieerd onderwijs zijn de daartoe gemachtigde ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap belast met de controle op de aanwending van de extra-middelen. De scholen stellen alle daartoe benodigde documenten ter hunne beschikking.

Als uit controle blijkt dat de extramiddelen, genoemd in artikel 3, niet werden aangewend zoals omschreven in artikel 5, dan moet het schoolbestuur/inrichtende macht in kwestie die extramiddelen onmiddellijk terugbetalen.

Art. 8.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001.

Art. 9.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs en Vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.