Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2001 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 8.

  • goedkeuringsdatum
    18 JANUARI 2002
  • publicatiedatum
    B.S.16/02/2002
  • datum laatste wijziging
    20/02/2002

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2001 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 8 wordt bekrachtigd, met uitzondering van artikel 2, waar de woorden "schooljaar 2001-2002" worden vervangen door de woorden "schooljaar 2002-2003".

Art. 3.

De ontwikkelingsdoelen opgenomen in het in artikel 2 bedoelde besluit kunnen vanaf het schooljaar 2007-2008 geëvalueerd worden. Vanaf deze evaluatie kan de evaluatie elke zes jaar herhaald worden. De Vlaamse regering legt de resultaten van deze evaluatie voor aan het Vlaams Parlement. Een herziening van de ontwikkelingsdoelen is mogelijk vanaf 1 september 2008.

Art. 4.

Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.