OPGEHEVEN : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003 (uittreksel).

  • goedkeuringsdatum
    20 DECEMBER 2002
  • publicatiedatum
    B.S.31/12/2002
  • datum laatste wijziging
    01/07/2005

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 7-5-2004 - B.S. 19-11-2004.

inwerkingtreding 1/7/2005 door B.Vl.R. 24-6-2005 - B.S. 29-7-2005

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003.

HOOFDSTUK I. - Algemeen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK II. - Onderwijs

...

Afdeling 6. - Huizen van het Nederlands

Art. 11.

§ 1. De Vlaamse regering kent jaarlijks, binnen de beschikbare begrotingskredieten, subsidie-enveloppes toe aan de "Huizen van het Nederlands".

§ 2. De "Huizen van het Nederlands" zijn feitelijke samenwerkingsverbanden of verenigingen zonder winstoogmerk die een structurele samenwerking realiseren tussen ten minste :

1° de instellingen die met gelden van de Vlaamse Gemeenschap Nederlands als tweede taal aanbieden, en

2° onthaalbureaus.

In het samenwerkingsverband of de vereniging zonder winstoogmerk kunnen private partners die deskundig zijn op het vlak van de organisatie van Nederlands als tweede taal worden opgenomen.

De samenwerking beoogt het organiseren van de intake, het testen, de oriëntering en de opvolging van (kandidaat-) cursisten Nederlands als tweede taal. De "Huizen van het Nederlands" richten zich tot een welbepaalde geografische omschrijving.

§ 3. De hoegrootheid van de subsidie-enveloppes wordt bepaald door :

1° de duidelijkheid en haalbaarheid van de planning en begroting;

2° de hoegrootheid van de doelgroep die potentieel van de werking van de vzw gebruik kan maken;

3° de diversiteit aan deelnemende instanties;

4° de hoegrootheid van het werkingsgebied.

De "Huizen van het Nederlands" dienen omtrent de in het eerste lid bedoelde elementen jaarlijks een beleidsplan en een financieel plan in bij het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

...

HOOFDSTUK XVIII. - Slotbepalingen

Art. 75.

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2003 met uitzondering van :

1° artikelen 4 tot 6, 10 en 11 hebben uitwerking met ingang van 1 september 2002;

...