OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de salarisschalen en de concordantie van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en houdende vaststelling van de loopbaanstructuur, de salarisschalen en de concordantie van de ambten van de leden van het administratief en technisch personeel van de Hogere Zeevaartschool

  • goedkeuringsdatum
    21 FEBRUARI 2003
  • publicatiedatum
    B.S.16/07/2003
  • datum laatste wijziging
    29/04/2009

COORDINATIE

B.Vl.R. 20-4-2007 - B.S. 29-6-2007

opgeheven door Decr. 20-2-2009 - B.S. 29-4-2009

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 9 juni 1998 betreffende de Hogere Zeevaartschool, inzonderheid op artikel 8, 16, § 1, 22, § 1, en 26;

Gelet op het decreet betreffende het onderwijs XIV van 14 februari 2003;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 juli 2001;

Gelet op het protocol nr. 105 van 10 oktober 2001 houdende de conclusies van de onderhandelingen, gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op 26 oktober 2001 betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies 32.523/1 van de Raad van State, gegeven op 20 december 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

TITEL I. - Vaststelling van de salarisschalen van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel

Artikel 1.

Deze titel is van toepassing op de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de Hogere Zeevaartschool die bezoldigd worden door de kredieten uitgetrokken door de Vlaamse Gemeenschap, voor zover zij :

1° hetzij houder zijn van het vereiste bekwaamheidsbewijs, zoals bepaald in artikel 13 van het decreet van 9 juni 1998 betreffende de Hogere Zeevaartschool (bestuurspersoneel) of zoals bepaald in artikel 128 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap (onderwijzend personeel) of van een bekwaamheidsbewijs dat in uitvoering van artikel 133 van hetzelfde decreet gelijkgesteld is met een vereist bekwaamheidsbewijs;

2° hetzij geacht worden in het bezit te zijn van het vereiste bekwaamheidsbewijs op grond van artikel 128, § 1, tweede lid van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;

3° hetzij aangesteld of benoemd zijn op grond van artikel 129 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.

De salarisschalen van toepassing op de personeelsleden, bedoeld in artikel 1, worden als volgt vastgesteld :

1° Praktijklector :

316

861.964 - 1.360.840

(22 jaar)

3/1 x 21.996

12/2 x 36.074

2° Hoofdpraktijklector :

348

897.158 - 1.475.219

(22 jaar)

3/1 x 23.755

12/2 x 42.233

3° Lector :

502

927.072 - 1.570.249

(24 jaar)

3/1 x 27.275

11/2 x 51.032

4° Assistent :

502

927.072 - 1.570.249

(24 jaar)

3/1 x 27.275

11/2 x 51.032

5° Hoofdlector :

509

1.024.735 - 1.667.912

(24 jaar)

3/1 x 27.275

11/2 x 51.032

6° Werkleider :

509

1.024.735 - 1.667.912

(24 jaar)

3/1 x 27.275

11/2 x 51.032

7° Docent :

528

1.101.283 - 1.744.460

(24 jaar)

3/1 x 21.209

11/2 x 51.032

8° Hoofddocent :

515

1.184.870 - 1.852.690

(24 jaar)

3/1 x 29.036

11/2 x 52.792

9° Hoogleraar :

544

1.374.917 - 2.018.094

(24 jaar)

3/1 x 27.275

11/2 x 51.032

10° Adjunct-directeur :

539

1.394.273 - 2.037.450

(24 jaar)

3/1 x 27.275

11/2 x 51.032

11° Directeur :

537

1.404.833 - 2.072.653

(24 jaar)

3/1 x 29.036

11/2 x 52.792

Art. 3.

Het maandsalaris schommelt met het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de regels, voorgeschreven door de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. De bedragen van de salarisschalen, vermeld in artikel 2, zijn de bedragen tegen 100 procent op 1 november 1993 gekoppeld aan spilindex 138,01. Op 1 november 1994 worden deze bedragen vermeerderd met 10.447 frank. Op 1 augustus 1995 worden deze salarisschalen met 1 procent verhoogd. [Op 1 december 2001 worden de salarisschalen met 1 procent verhoogd. Op 1 juni 2003 worden deze bedragen verhoogd met tweemaal hetzelfde nominaal bedrag als de verhoging die werd toegepast op 1 december 2001.]

B.Vl.R. 20-4-2007

TITEL II. - Concordantie van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel

Art. 4.

Deze titel is van toepassing op de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de Hogere Zeevaartschool zoals bepaald in artikel 20 van het decreet van 9 juni 1998 betreffende de Hogere Zeevaartschool.

Art. 5.

Voor de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel gelden de volgende concordanties, zoals bedoeld in artikel 22 van het decreet van 9 juni 1998 betreffende de Hogere Zeevaartschool :

1° Het ambt van praktijklector vervangt :

a) het ambt van officier-onderrichter in de afdeling machines;

b) het ambt van assistent in de afdeling machines;

c) het ambt van werkleider in de afdeling machines;

2° Het ambt van lector vervangt :

a) het ambt van leraar/lesgever algemene vakken aan de afdeling machines;

b) het ambt van leraar/lesgever technische vakken aan de afdeling machines;

3° Het ambt van assistent vervangt :

het ambt van assistent in het maritiem hoger onderwijs van het lange type;

4° Het ambt van werkleider vervangt :

het ambt van werkleider in het maritiem hoger onderwijs van het lange type;

5° Het ambt van docent vervangt :

het ambt van docent in het maritiem hoger onderwijs van het lange type;

6° Het ambt van hoogleraar vervangt :

het ambt van hoogleraar in het maritiem hoger onderwijs van het lange type;

7° Het ambt van adjunct-directeur vervangt :

het ambt van adjunct-directeur in het maritiem hoger onderwijs van het lange type;

8° Het ambt van directeur vervangt :

het ambt van directeur in het maritiem hoger onderwijs van het lange type.

TITEL III. - Vaststelling van de loopbaanstructuur en van de salarisschalen van het administratief en technisch personeel

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 6.

Deze titel is van toepassing op de leden van het administratief en technisch personeel van de Hogere Zeevaartschool die bezoldigd worden ten laste van de kredieten van de Vlaamse Gemeenschap.

HOOFDSTUK II. - De loopbaanstructuur

Afdeling 1. - De hiërarchie van de graden

Art. 7.

§ 1. De graden van het administratief en technisch personeel die kunnen voorkomen op de personeelsformatie van de Hogere Zeevaartschool worden ingedeeld in één van de hierna volgende niveaus, overeenstemmend met het ernaast vermelde onderwijsniveau :

1° Niveau A : academisch onderwijs en hoger onderwijs van academisch niveau;

2° Niveau B : hoger onderwijs van één cyclus;

3° Niveau C : secundair onderwijs;

4° Niveau D : geen diploma;

5° [...]

B.Vl.R. 20-4-2007

§ 2. De diploma's en studiegetuigschriften, vermeld in bijlage 4 van het Vlaams Personeelsstatuut van 24 november 1993, zijn van overeenkomstige toepassing bij de werving van het administratief en technisch personeel van de hogescholen.

Art. 8.

De personeelsleden verkrijgen een graad, waarmee de benaming van de ermee verbonden functies tevens wordt aangegeven. Deze graad en graadbenaming worden vermeld in de tabel van de loopbaanstructuur, opgenomen in bijlage I van dit besluit. De graad bepaalt de betrekkelijke waarde van een functie binnen zijn niveau.

Art. 9.

Elke graad wordt aangeduid met een hoofdletter, een cijfer en de kleine letter z. De hoofdletter geeft het niveau aan, het cijfer situeert de graad in zijn niveau, de kleine letter z geeft aan dat het om een graad bij de Hogere Zeevaartschool gaat.

De [vier] niveaus kunnen de volgende graden omvatten :

1° Niveau A : twee graden, genummerd A1z en A2z

2° Niveau B : twee graden, genummerd B1z en B2z

3° Niveau C : twee graden, genummerd C1z en C2z

4° Niveau D : drie graden, genummerd D1z, D2z en D3z

5° [...]

Binnen elk niveau worden de graden genummerd volgens hun plaats in de hiërarchie, waarbij de hoogste graad het hoogste cijfer toegewezen krijgt.

B.Vl.R. 20-4-2007

Art. 10.

De dienst-, de niveau-, de graad- en de schaalanciënniteit worden uitgedrukt in jaren en volle kalendermaanden. Ze gaan in op de eerste dag van een maand.

De gedeelten van maanden worden weggelaten en de anciënniteit gaan in dat geval in op de eerste dag van de volgende maand.

Afdeling 2. - De hiërarchische loopbaan

Art. 11.

Bevordering door verhoging in graad kan afhankelijk worden gesteld van het slagen voor een vergelijkende bekwaamheidsproef, te organiseren door de Hogere Zeevaartschool.

Bevordering door overgang naar een ander niveau [...] wordt verleend op grond van het slagen voor een vergelijkend overgangsexamen, te organiseren door de Hogere Zeevaartschool.

B.Vl.R. 20-4-2007

Afdeling 3. - De functionele loopbaan

Art. 12.

De functionele loopbaan van een personeelslid bestaat in de opeenvolgende toekenning van een steeds hogere salarisschaal binnen eenzelfde graad op basis van schaalanciënniteit en zonder wijziging van de graadbenaming.

Art. 13.

De toekenning van de hogere salarisschaal is afhankelijk van het verkrijgen van een gunstige evaluatie. De raad van bestuur van de Hogere Zeevaartschool legt hiervoor de criteria vast.

Art. 14.

Er wordt een functionele loopbaan ingesteld binnen de hierna vermelde graden. De overgang tussen de daaronder opgesomde salarisschalen vindt plaats na het aantal jaren schaalanciënniteit dat ernaast vermeld wordt.

1° in graad A1z

van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar van A11z naar A12z;

2° in graad A2z

van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar van A21z naar A22z;

3° in graad B1z

van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar van B11z naar B12z;

4° in graad B2z

van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar van B21z naar B22z;

5° in graad C1z

van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar van C11z naar C12z;

6° in graad C2z

van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar van C21z naar C22z;

7° in graad D1z

van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar van D11z naar D12z;

8° [...]

B.Vl.R. 20-4-2007

HOOFDSTUK III. - De salarisschalen

Art. 15.

De salarisschalen bestaan uit :

1° een minimumsalaris;

2° salaristrappen die het resultaat zijn van tussentijdse salarisverhogingen;

3° een maximumsalaris.

De personeelsleden die de minimumleeftijd van de salarisschaal nog niet hebben bereikt, ontvangen het minimumsalaris.

Art. 16.

Aan elke graad worden één of meer salarisschalen verbonden. Wanneer meer salarisschalen aan één graad worden verbonden, kunnen de hogere salarisschalen alleen verleend worden onder de voorwaarden, bepaald in artikel 10 en 11.

Art. 17.

Elke salarisschaal behoort tot één van de [vier] niveaus, aangeduid met de hoofdletters A, B, C [en D]. De salarisschaal wordt verder aangeduid met cijfers en de kleine letter z. Het eerste cijfer duidt de graad aan, het tweede cijfer geeft de plaats aan van de salarisschaal met betrekking tot de andere salarisschalen die binnen dezelfde loopbaan bestaan. De kleine letter z geeft aan dat het om een salarisschaal bij de Hogere Zeevaartschool gaat.

B.Vl.R. 20-4-2007

Art. 18.

De salarisschalen verbonden aan de graden van het administratief en technisch personeel die kunnen voorkomen op de personeelsformatie van de Hogere Zeevaartschool worden als volgt vastgesteld :

Salarisschaal en minimumleeftijd

Minimumsalaris

Maximumsalaris

Tussentijdse verhogingen

D11z (18 j.)

516.708

637.794

3/1 * 5.802

10/2 * 10.368

D12z (18 j.)

526.882

712.833

3/1 * 5.802

13/2 * 12.965

D21z (18 j.)

534.878

728.312

3/1 * 8.714

4/2 * 10.458

9/2 * 13.940

D31z (18j.)

600.899

820.467

3/1 * 9.225

13/2 * 14.761

C11z (20 j.)

551.254

726.372

3/1 * 11.072

2/2 * 12.927

8/2 * 14.506

C12z (20 j.)

603.975

877.067

3/1 * 11.072

13/2 * 18.452

C21z (20 j.)

622.250

954.750

3/1 * 15.084

13/2 * 22.096

C22z (20 j.)

693.500

1.035.500

3/1 * 16.032

13/2 * 22.608

B11z (22 j.)

618.000

912.000

3/1 * 12.000

12/2 * 21.500

B12z (22 j.)

684.000

983.000

3/1 * 12.000

10/2 * 21.500

2/2 * 24.000

B21z (22 j.)

755.275

1.132.919

3/1 * 11.072

14/2 * 24.602

B22z (22 j.)

845.500

1.178.000

3/1 * 19.000

7/3 * 28.500

2/3 * 38.000

A11z (24 j.)

836.000

1.301.500

3/1 * 28.500

5/3 * 57.000

2/3 * 47.500

A12z (24 j.)

921.500

1.387.000

3/1 * 28.500

5/3 * 57.000

2/3 * 47.500

A21z (24 j.)

927.072

1.570.249

3/1 * 27.275

11/2 * 51.032

A22z (24j.)

1.024.735

1.667.912

3/1 * 27.275

11/2 * 51.032

B.Vl.R. 20-4-2007

Art. 19.

Het maandsalaris schommelt met het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de regels, voorgeschreven door de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. De bedragen van de salarisschalen vermeld in artikel 18 zijn de bedragen tegen 100 %per 1 november 1993, gekoppeld aan spilindex 138,01. Op 1 november 1994 worden deze bedragen vermeerderd met 10.447 frank. Op 1 augustus 1995 worden ze nogmaals met 1 procent verhoogd. [Op 1 december 2001 worden de salarisschalen met 1 procent verhoogd. Op 1 juni 2003 worden deze bedragen verhoogd met tweemaal hetzelfde nominaal bedrag als de verhoging die werd toegepast op 1 december 2001.]

B.Vl.R. 20-4-2007

HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 20.

De benoemde personeelsleden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel en de kok-onderrichter van de Hogere Zeevaartschool verkrijgen bij wijze van concordantie een nieuwe graad en graadbenaming.

Art. 21.

De in artikel 20 bedoelde concordantie is opgenomen in bijlage II van dit besluit.

De hieronder vermelde personeelsleden behouden bij wijze van overgangsmaatregel hun oorspronkelijke salarisschaal tenzij zij in de hun nieuw toegekende salarisschaal, in de functionele loopbaan of door bevordering een hoger salaris krijgen :

1° de kok die geconcordeerd wordt naar graad D1z met als salarisschaal D11z;

2° de chef-kok die geconcordeerd wordt naar graad D2z met als salarisschaal D21z;

3° de kok-onderrichter die geconcordeerd wordt naar graad C1z met als salarisschaal C11z;

4° de opsteller en de administratief adjunct 2de klasse die geconcordeerd worden naar graad C1z met als salarisschaal C11z;

5° de administratief adjunct die geconcordeerd wordt naar graad B1z met als salarisschaal B11z.

Art. 22.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1996.

Art. 23.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I - Tabel loopbaanstructuur administratief en technisch personeel (hogere zeevaartschool)

Graad

Graadbenaming

Salarisschaal

Minimumleeftijd

Voorwaarden tot verkrijgen van de hogere salarisschaal binnen dezelfde graad

Toelatingsvoorwaarden tot de in kolom 1 vermelde graad voor personeelsleden van de instelling

Toelatingsvoorwaarden tot de in kolom 1 vermelde graad voor personeelsleden van de instelling

Bij bevordering door verhoging in graad

Bij bevordering door overgang naar het hoger niveau

1

2

3

4

5

6a

6b

D1z

Hulpvakman voor scheepwerk

Klerk

Kok

D11z

18

aanvangssalarisschaal

D2z

Suppoost

Chef-kok

D21z

18

aanvangssalarisschaal

6 jaar graadanciënniteit in D1z

D3z

Hoofdklerk

D31z

18

aanvangssalarisschaal

6 jaar graadanciënniteit in D1z

C1z

Opsteller

Kok-onderrichter

C11z

20

aanvangssalarisschaal

1. bevordering met examen

2. ten minste 6 jaar niveauanciënniteit in niveau D

C12z

20

1. ten minste 10 jaar schaalanciënniteit in C11z

2. gunstige beoordeling

C2z

Secretaris-rekenplichtige

1ste opsteller

C21z

20

aanvangssalarisschaal

6 jaar graadanciënniteit in C1z

C22z

20

1. ten minste 10 jaar schaalanciënniteit in C21z

2. gunstige beoordeling

B1z

Beheerder-secretaris

Administratief adjunct

B11z

22

aanvangssalarisschaal

1. bevordering met examen

2. ten minste 6 jaar niveauanciënniteit in niveau C

B12z

22

1. ten minste 10 jaar schaalanciënniteit in B11z

2. gunstige beoordeling

B2z

1ste beheerder-secretaris

B21z

22

aanvangssalarisschaal

6 jaar graadanciënniteit in B1z

B22z

22

1. ten minste 10 jaar schaalanciënniteit in B21z

2. gunstige beoordeling

A1z

Adjunct van de directeur

A11z

24

aanvangssalarisschaal

1. bevordering met examen

2. ten minste 6 jaar niveauanciënniteit in niveau C of niveau B

A12z

24

1. ten minste 10 jaar schaalanciënniteit in A11z

2. gunstige beoordeling

A2z

Expert

A21z

24

aanvangssalarisschaal

6 jaar graadanciënniteit in A1z

A22z

24

1. ten minste 10 jaar schaalanciënniteit in A21z

2. gunstige beoordeling

Bijlage II - Inschakeling in de nieuwe loopbaanstructuur administratief en technisch personeel

Oude ambtsbenaming

Nieuwe graad

Nieuwe graadbenaming

Salarisschaal in de nieuwe graad

1

2

3

4

Hulpwerkman voor scheepswerk

D1z

Hulpvakman voor scheepswerk

D11z*

Hulpvakman voor scheepswerk

D1z

Hulpvakman voor scheepswerk

D11z*

Kok

D1z

Kok

D11z*

Hoofdkamerbewaarder

D2z

Suppoost

D21z

Chef-kok

D2z

Chef-kok

D21z*

Kok-onderrichter

C1z

Kok-onderrichter

C11z*

Opsteller/administratief adjunct 2de klasse

C1z

Opsteller

C11z*

Administratief adjunct

B1z

Administratief adjunct

B11z*