OPGEHEVEN : Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie voor brugprojecten in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 4 april 2003 ter ondersteuning van brugprojecten tussen economie en onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    01 AUGUSTUS 2003
  • publicatiedatum
    B.S.24/09/2003
  • datum laatste wijziging
    01/09/2006

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 9, 5° van B.Vl.R 4-4-2003 - B.S. 25-6-2003

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government,

De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, inzonderheid op artikel 41, § 4, c) en § 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 april 2003 ter ondersteuning van brugprojecten tussen economie en onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 4 juli 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 mei 2003 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 4 april 2003 ter ondersteuning van brugprojecten tussen economie en onderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 29 juli 2003;

Overwegende dat op 3, 10, 14, 15, 21 en 22 mei 2003 via diverse geschreven perskanalen een oproep werd gelanceerd om projecten in te dienen;

Overwegende dat de indieningstermijn liep tot 15 juni 2003;

Overwegende dat 50 projecten werden ingediend;

Overwegende dat 32 projecten ontvankelijk werden verklaard;

Overwegende dat de Commissie in haar verslag van 10 juli 2003 de ontvankelijke projecten op basis van de beoordelingscriteria heeft beoordeeld en aan de ministers een rangschikking ter bekrachtiging heeft voorgelegd;

Besluiten :

Artikel 1.

Er wordt een bedrag van 2.500.000,00 euro (twee miljoen vijfhonderdduizend euro) voorzien voor de subsidiëring van de brugprojecten van de in artikel 3 van dit besluit vermelde samenwerkingsverbanden, hierna genoemd "de begunstigden".

Art. 2.

De subsidie wordt aangerekend op het Hermesfonds, rubriek 30.02, van het begrotingsjaar 2003.

Art. 3.

Een subsidie wordt toegekend aan :

Dossiernummer

Naam indiener

Naam brugproject

Totale projectkosten (in euro)

Toegekende subsidie (in euro)

Gecumuleerde subsidie (in euro)

2003B00037

Kamer van Koophandel en Nijverheid, arrondissement Mechelen

Vliegende Startersbrigade

256.529,00

128.265,00

128.265,00

2003B00009

Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen-Waasland

UNIPRO

120.116,00

60.058,00

188.323,00

2003B00027

UNIZO

Van ondernemingszin tot ondernemerschap

493.916,00

246.958,00

435.281,00

2003B00014

VKW V.Z.W.

O2 zuurstof voor Ondernemerschap in Onderwijs

497.700,00

248.850,00

684.131,00

2003B00022

Stichting R. Van Overstraeten V.Z.W.

JobsAT

346.680,00

173.340,00

857.471,00

2003B00026

UNIZO Regio Antwerpen

ONDERNEMINGSWIJZER UNIZO

project dat de brug legt tussen onderwijs en ondernemen

225.800,00

112.900,00

970.371,00

2003B00021

Dream

DREAM Programma

500.000,00

250.000,00

1.220.371,00

2003B00036

UNIZO Oost-Vlaanderen

Steunpunt Onderwijs-Ondernemen Oost-Vlaanderen

202.080,00

101.040,00

1.321.411,00

2003B00012

Kamer voor Handel en Nijverheid van Hasselt

Ondernemend Overbruggen

240.935,00

120.468,00

1.441.879,00

2003B00042

BASF Antwerpen N.V.

Mooi en cool met chemie

226.800,00

113.400,00

1.555.279,00

2003B00010

Kamer voor Handel en Nijverheid West-Vlaanderen

Ondernemende Scholen en (bij)scholende ondernemingen (OSSO)

499.649,00

249.825,00

1.805.104,00

2003B00024

LD Consulting

DIFTAR

172.224,00

86.112,00

1.891.216,00

2003B00033

FaGro Consultancy B.V.

FABUGA

240.000,00

120.000,00

2.011.216,00

2003B00020

Kerylos N.V.

PONTUS

491.000,00

245.500,00

2.256.716,00

2003B00034

Hogeschool Limburg

Open Atelier

63.124,00

31.562,00

2.288.278,00

2003B00019

Sint-Amandsinstituut

KMO-Ondernemerschap

107.100,00

53.550,00

2.341.828,00

2003B00029

Artevelde-hogeschool dienst Compahs

TOLEON : Technologische Opvoeding Leerlingen en Ondernemerschap

295.000,00

147.500,00

2.489.328,00

Art. 4.

De aanvraag tot uitbetaling gebeurt als volgt :

1° de begunstigde vraagt de uitbetaling van elke schijf van de subsidie schriftelijk of via e-mail aan op het volgende adres, hierna genoemd "de administratie" :

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

afdeling economisch ondersteuningsbeleid

de heer Tim Ampe, afdelingshoofd

Markiesstraat 1, 1000 Brussel

tel : 02-553 35 11

fax : 02-553 37 88

e-mail : economiesteun@vlaanderen.be;

2° alle aanvragen tot uitbetaling moeten worden ingediend ten laatste binnen zes maanden na het beëindigen van het brugproject;

3° met het oog op de uitbetaling van de subsidie dient de begunstigde over te gaan tot de opening van een bankrekening, specifiek voor het brugproject. Op deze bankrekening mogen enkel de verrichtingen gebeuren, die direct en uitsluitend verband houden met en te relateren zijn aan het brugproject. Bij elke aanvraag tot uitbetaling dient de begunstigde uitdrukkelijk dit bankrekeningnummer evenals de naam en het dossiernummer van het brugproject te vermelden.

Art. 5.

§ 1. De subsidie wordt aan de begunstigde uitbetaald in 3 schijven :

1° 30 % ten vroegste dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de steun en op voorwaarde dat de begunstigde de volgende 2 voorwaarden vervult :

a) de indiening van een schuldvordering;

b) een verklaring dat het brugproject is gestart;

2° 30 % ten vroegste dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de steun en op voorwaarde dat de begunstigde de volgende 2 voorwaarden vervult :

a) de indiening van een schuldvordering;

b) een verklaring dat het brugproject voor 50 % is uitgevoerd en een tussentijds verslag;

3° 40 % ten vroegste dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de steun en na de beëindiging van het brugproject op voorwaarde dat de volgende documenten worden ingediend :

a) de bewijsstukken met betrekking tot het project;

b) een schuldvordering;

c) een staat van alle ontvangsten en uitgaven;

d) een gedetailleerd verslag en evaluatie van het project waaruit blijkt dat de doelstellingen zoals voorgesteld bij de indiening van het project werden bereikt en een positief inspectieverslag van de administratie Economie waaruit blijkt dat aan alle voorwaarden opgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 4 april 2003 ter ondersteuning van brugprojecten tussen economie en onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 4 juli 2003, hierna genoemd, "het besluit", de oproep en de rangschikking is voldaan.

§ 2. Indien de begunstigde de uitbetaling van de 3de schijf nooit aanvraagt maar de 1e en/of 2e schijf wel al aan de begunstigde werd(en) uitbetaald, zal de administratie op eigen initiatief overgaan tot een controle van het brugproject.

Art. 6.

De begunstigde moet voldoen aan de volgende verplichtingen :

1° er is geen cumulatie van steun, die verleend wordt in het kader van dit besluit, mogelijk met andere steun, ongeacht de bron, de vorm en het doel van de steun. De begunstigde dient de administratie dan ook onverwijld in kennis te stellen van de steun die voor het brugproject is aangevraagd of verkregen bij andere overheidsinstanties;

2° de begunstigde moet alle belangrijke wijzigingen aan het brugproject (bv. wijziging van de partners, wijziging in de projectkosten, wijziging in de projectorganisatie, wijziging van het oorspronkelijk projectplan, stopzetting van het brugproject, enz.) vooraf meedelen aan de administratie;

3° Voor brugprojecten met een looptijd van meer dan 1 jaar dient de begunstigde de administratie tussentijds op de hoogte te houden van de voortgang van het brugproject aan de hand van een jaarlijkse rapportering. In dit geval is het bepaalde in artikel 5 § 1, 2°, b) niet van toepassing;

4° de begunstigde verbindt er zich toe op alle drukwerk en op alle publiciteit in verband met dit project het logo van de Vlaamse Gemeenschap, het actieplan Ondernemen en het opschrift "Met de steun van de Vlaamse regering" te vermelden.

Art. 7.

De volledige subsidie wordt teruggevorderd binnen vijf jaar na het beëindigen van het brugproject, onder voorbehoud van de toepassing van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 en de wet van 7 juni 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen te doen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen van elke aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste zijn van de Staat, in geval van niet-naleving van de bij het besluit, de oproep en de rangschikking opgelegde voorwaarden.

Art. 8.

Onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Inspectie van Financiën en het Rekenhof is de administratie Economie belast met de controle op deze subsidie.

Art. 9.

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2003.