Invullen van de BaO-formulieren

Sinds 1 september 2017 is het formulier BaO-Algemene gegevens gewijzigd. Enkel in heel specifieke situaties moet u de rubriek ‘Afstanden kleuteronderwijs en lager onderwijs’ nog invullen. Lees hierover meer in punt 2 van deze omzendbrief .

Vanaf het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende formulieren in hun huidige vorm afgeschaft :

 • Jaarlijkse inlichtingen gewoon basisonderwijs
 • Wijziging van aanvullende lestijden godsdienst, niet- confessionele zedenleer en cultuurbeschouwing .

Een nieuwe webapplicatie vervangt beide formulier en . U vindt hierover meer informatie onder punt 3 van deze omzendbrief .

Voor het gewoon basisonderwijs gelden de volgende (web)formulieren:

 • BaO-Scholengemeenschap (gepubliceerd op Mijn Onderwijs)
 • BaO-Algemene gegevens (gepubliceerd op Mijn Onderwijs)
 • Jaarlijkse inlichtingen gewoon basisonderwijs (nieuwe webapplicatie)
 • Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers - per school geteld (bijlage bij deze omzendbrief)
 • Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers - per scholengemeenschap geteld (bijlage bij deze omzendbrief)

1. BaO-Scholengemeenschap

De contactscholen ontvangen via Mijn Onderwijs een brief met als bijlage het formulier BAO-Scholengemeenschap. Met dit formulier wordt gevraagd naar het samenleggen van de punten uit de puntenenveloppen van de verschillende scholen van de scholengemeenschap en naar de verdeling van deze punten tussen deze scholen.

Het is de scholengemeenschap die afspraken maakt over het gebruik van de samengelegde punten, de stimuluspunten en de punten zorg. Raadpleeg hiervoor de omzendbrief BaO/2005/12 van 30/06/2005:“Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten”.

Overeenkomstig die afspraken wordt beslist aan welke scholen de punten worden gegeven voor het inrichten van betrekkingen. Op basis van die afspraken wordt het formulier BaO-Scholengemeenschap ingevuld.

De gegevens die reeds in ons bezit zijn, zoals onder andere het contactadres en de samenstelling van de scholengemeenschap worden niet meer opgevraagd, maar enkel ter controle en eventuele correctie aan de scholen voorgelegd.

Mail het ingescande en ondertekende formulier, zo vlug mogelijk maar ten laatste op 15 oktober, naar uw dossierbeheer van het schoolbeheerteam. De instructies en het mailadres vindt u op het formulier boven de rubriek “Ondertekening door de gevolmachtigde(n) van de scholengemeenschap”.

Het formulier wordt ondertekend door de gevolmachtigde(n) van de scholengemeenschap. Voor een scholengemeenschap met scholen van eenzelfde schoolbestuur, is het de gevolmachtigde van het schoolbestuur die ondertekent, tenzij er anders afgesproken is binnen de scholengemeenschap. Voor een scholengemeenschap met scholen van verschillende schoolbesturen ondertekenen de gevolmachtigden van de verschillende schoolbesturen, tenzij er anders afgesproken is binnen de scholengemeenschap.

Naast elke rubriek wordt tussen haakjes verwezen naar het betrokken punt in dit formulier.

1.1. Samenstelling (punt 1)

Controleer of de samenstelling van de scholengemeenschap overeenkomt met de eigenlijke situatie. Neem onmiddellijk contact op met uw dossierbeheerder van het schoolbeheerteam als dat niet het geval is.

1.2. Samengelegde punten en stimuluspunten van de scholengemeenschap (punt 2)

1.2.1. Samengelegde punten toegekend aan de scholengemeenschap (punt 2.1)

Vul in deze rubriek de samengelegde restpunten op het niveau van de scholengemeenschap van de verschillende scholen in voor ICT en administratieve ondersteuning. Maak het totaal van de samengelegde punten voor ICT (ICT) en de samengelegde punten voor administratieve ondersteuning (AO).

1.2.2. Stimuluspunten toegekend aan de scholengemeenschap (punt 2.2)

Vul de ontvangen stimuluspunten (ST) in waarop de scholengemeenschap recht heeft volgens de dienstbrief “Stimulus scholengemeenschap” van het betrokken schooljaar.

1.2.3. Aanwending op het niveau van de scholengemeenschap (punt 2.3)

Vul in het vak “vrije aanwending” (ICT+AO+ST) de som in van de samengelegde restpunten voor ICT en voor administratieve ondersteuning uit punt 2.1 en tel daarbij de stimuluspunten uit punt 2.2.

Deze punten kunnen vrij worden aangewend:

 • ter ondersteuning van de scholengemeenschap in de functies van:
 • directeur-coördinator scholengemeenschap
 • algemeen directeur van de scholengroep, enkel voor het GO!
 • stafmedewerker-scholengemeenschap
 • ter ondersteuning van de scholen van de scholengemeenschap in de functies van:
 • zorg
 • ICT
 • administratieve ondersteuning

Vul tevens de niet-aangewende punten in.

Raadpleeg hiervoor de omzendbrief BaO/2005/12 van 30/06/2005: “Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten”.

1.3. Punten zorg van de scholengemeenschap (punt 3)

1.3.1. Punten zorg toegekend aan de scholengemeenschap (punt 3.1)

Vul in het vakje (Z) het aantal punten in waarop de scholengemeenschap recht heeft volgens de dienstbrief “Puntenenveloppe zorg” van het betrokken schooljaar.

In de twee volgende gevallen kan een scholengemeenschap punten zorg overdragen naar een andere scholengemeenschap:

 • Een scholengemeenschap kan het initiatief nemen om aan de schoolbesturen de overdracht van punten zorg naar andere scholengemeenschappen voor te leggen om speciale projecten met betrekking tot zorg mogelijk te maken. Die overdrachten zijn enkel mogelijk naar scholengemeenschappen die binnen dezelfde zone(s) of aangrenzende zone(s) liggen (bijvoorbeeld om specifieke aandacht te geven aan autisme).
 • Als een school haar scholengemeenschap verlaat en toetreedt tot een andere scholengemeenschap, kan de oorspronkelijke scholengemeenschap aan de schoolbesturen van haar scholen de overdracht voorleggen van de punten zorg naar haar nieuwe scholengemeenschap.

In beide gevallen vult u de afgestane (A) of ontvangen (O) punten in, alsook de naam en het contactadres van de betrokken scholengemeenschap.

Maak het saldo van de ontvangen punten zorg (Z) op het niveau van de scholengemeenschap, de afgestane (A) en de ontvangen (O) punten zorg van een andere scholengemeenschap. Dat totaal moet verplicht besteed worden aan zorg.

1.3.2. Punten zorg aangewend op het niveau van de scholengemeenschap (punt 3.2)

Geef de puntenverdeling voor de inrichting van de verschillende betrekkingen op het niveau van de scholengemeenschap en verdeel ze nadien over de verschillende scholen.

Vul tevens de niet-aangewende punten in.

Deze punten zorg kunnen aangewend worden:

 • ter ondersteuning van de scholengemeenschap:
 • in het ambt van zorgcoördinator
 • binnen de functie van stafmedewerker-scholengemeenschap, uitsluitend in het ambt van zorgcoördinator; de functie van stafmedewerker (net zoals die van coördinerend directeur, ...) wordt ingericht in een onderliggend ambt
 • ter ondersteuning van de scholen van de scholengemeenschap:
 • in het ambt van zorgcoördinator

1.4. Gegevens van de zorgcoördinator (punt 4)

Per scholengemeenschap moet er een zorgcoördinator voor kleuterparticipatie zijn als aanspreekpunt voor AGODI. Vul in deze rubriek de voor- en achternaam en het stamboeknummer van de zorgcoördinator in.

1.5. Opmerkingen (punt 5)

Eventuele opmerkingen kunt u in deze rubriek invullen.

Hieronder vindt u twee regelmatig voorkomende voorbeelden.

 • Gebruik van een ICT-samenwerkingsplatform

Indien er een samenwerkingsplatform afgesloten werd met de scholengemeenschap, kan de scholengemeenschap ICT-punten ontvangen van het samenwerkingsplatform. In dat geval vermeldt u het aantal punten en de verdeling van die punten over de verschillende scholen in het vak “Opmerkingen”.

 • Samenleggen van één restpunt “vrije aanwending”, en één restpunt “puntenenveloppe zorg”.

In bepaalde gevallen kan het gebeuren dat uw scholengemeenschap in zowel rubriek 2.3 als in rubriek 3.2 na de verdeling van de punten voor de inrichting van betrekkingen in de scholen, één niet-aangewend restpunt heeft.

In dat geval mag de scholengemeenschap uitzonderlijk beide punten samenleggen om één bijkomend uur zorg in te richten. Aangezien die combinatie niet op het formulier kan aangeduid worden, schrijft u dan best ook bij rubriek 5 “Opmerkingen” de volgende clausule: “Het restpunt uit rubriek 2.3 en het restpunt uit rubriek 3.2 worden samengelegd om één bijkomend uur zorg in te richten in instelling (instellingsnummer vermelden).”

Dit bijkomend uur kan enkel gebruikt worden voor de aanstelling van een zorgcoördinator. In dit uur kan niet vast benoemd worden.

1.6. Plage-lestijden onderwijzer en lestijden onderwijzer

Voor scholen die behoren tot een scholengemeenschap wordt het percentage plage-lestijden berekend op het niveau van de scholengemeenschap.

Raadpleeg hiervoor punt 3.3.1. in de omzendbrief PERS/2011/04 van 26/05/2011: "Plage-lestijden – Plage-lestijden voor onderwijzers in het gewoon lager onderwijs: nulmeting 2010-2011”.

2. BaO-Algemene gegevens

De scholen ontvangen via Mijn Onderwijs een brief met als bijlage het formulier BAO-Algemene gegevens.

De schoolgegevens waarover wij op dat moment beschikken, zullen hier reeds op vermeld staan. Elke school kijkt dit formulier grondig na, vult het formulier in en brengt eventuele correcties aan.

Mail het ingescande en ondertekende formulier, zo vlug mogelijk maar ten

laatste op 20 september, naar uw dossierbeheerder van het

schoolbeheerteam. De instructies en het mailadres vindt u op het formulier

boven de rubriek “Ondertekening door het schoolbestuur”. Het tijdig mailen van dit formulier is nodig om een zo correct mogelijk onderwijsaanbod te kunnen aanbieden via onze website.

Als er tijdens het schooljaar een van deze gegevens wijzigt, brengt u uw dossierbeheer van het schoolbeheerteam hiervan onmiddellijk op de hoogte.

In elk voorgedrukt vak staat slechts één adres, telefoonnummer, naam directeur, enz., omdat er in de databank slechts één gegeven per item kan worden ingebracht. Het heeft dus geen zin om bijkomende gegevens in deze vakken bij te schrijven.

2.1. Schoolgegevens

 • Directeur

Als de titularis van het ambt voor een langere periode afwezig is, vult de school hier de dienstdoende directeur in;

 • Scholengemeenschap

Behoort de school tot een scholengemeenschap dan staat hier het contactadres vermeld. Is dit niet correct, contacteer dan onmiddellijk uw dossierbeheerder van het schoolbeheerteam;

 • Methodeschool

Als in de hele school een bepaalde methode gevolgd wordt, duidt de school de methode aan.

Wanneer slechts in één of meerdere vestigingsplaats(en), maar niet in de hele school een bepaalde methode gevolgd wordt, staat die methode naast de vestigingsplaats vermeld. Is dat niet het geval, vermeldt de school de gebruikte methode naast de vestigingsplaats.

2.2. Vestigingsplaatsen

De aangeboden leerjaren worden per vestigingsplaats aangeduid met een kruisje.

 • Minder dan 3 voltijdse ambten kleuteronderwijzer

Kruis aan als de school in deze vestigingsplaats in het niveau kleuter minder dan 72 lestijden in het ambt van kleuteronderwijzer inricht.

 • Minder dan 3 voltijdse ambten onderwijzer

Kruis aan als de school in deze vestigingsplaats in het niveau lager minder dan 72 lestijden in het ambt van onderwijzer inricht.

2.3. Afstanden

Opgelet: 

 

Vanaf het schooljaar 2017-2018 moet u deze rubriek enkel nog invullen als u tegelijkertijd voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • Uw school is minstens voor één van haar rationalisatienormen geïsoleerd .
 • Sinds uw vorige teldatum bevindt zich nieuw op korte afstand een school, vestigingsplaats of niveau van dezelfde groep als uw school zoals gedefinieerd in art. 3, 21° van het Decreet Basisonderwijs.

 

Een school, of een structuuronderdeel van een school, verliest haar geïsoleerdheid wanneer er zich op een afstand van minder dan 2 of 3 km een school of structuuronderdeel van een andere school bevindt van dezelfde groep.

Voor het begrip “groep” verwijzen wij naar art. 3, 21° van het Decreet basisonderwijs.

U vindt meer informatie over de rationalisatienormen en de geïsoleerdheid in de omzendbrief BaO/97/10 van 17/06/1997: Programmatie en Rationalisatie in het Gewoon Basisonderwijs.

Indien u twijfelt of uw school dit schooljaar zich in deze situatie bevindt, kunt u steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder van het schoolbeheerteam.

Indien u deze rubriek invult, vermeldt u de afstand in km tot één cijfer na de komma.


De afstand tussen scholen en vestigingsplaatsen voor rationalisatienormen is de kortst mogelijke afstand gemeten langs de rijbaan zonder rekening te houden met wegomleggingen, verkeersvrije straten, eenrichtingsverkeer en autosnelwegen.

Het betreft hier dus niet de afstanden in vogelvlucht die AGODI op de dienstbrief “P ersoneelsformatie heeft vermeld, maar een eigen verklaring op eer.

2.4. Tijdelijke vestigingsplaatsen

Scholen die leerlingen(groepen) tijdelijk onderbrengen buiten een gekende vestigingsplaats, vullen deze rubriek in.

Meer informatie over tijdelijke vestigingsplaatsen en het melden hiervan vindt u in de omzendbrief BaO/97/10 van 17/06/1997: Programmatie en Rationalisatie in het Gewoon Basisonderwijs.

2.5. Softwareleveranciers

In deze rubriek staat vermeld welke schooladministratiepakketten er gekoppeld zijn aan DISCIMUS. U moet nakijken of deze koppelingen nog actief zijn, welk pakket er schrijfrechten mag hebben en welk pakket enkel leesrechten. Als de voorgedrukte gegevens niet meer actueel zijn, brengt u de nodige aanpassingen aan en vermeldt u de datum waarop deze wijzigingen doorgaan. Op die manier kan AGODI de correcte koppelingen maken tussen DISCIMUS en uw softwarepakketten. Dit zorgt ervoor dat de elektronische gegevensoverdracht tussen uw school en DISCIMUS correct verloopt en u hieromtrent geen foutmeldingen krijgt.

3. Webapplicatie “Beheer omkadering”

 • In een volgende stap in de verdere digitalisering ontwikkelde AGODI een web applicatie die de fysieke formulier en “Jaarlijkse inlichtingen gewoon basisonderwijs” en “Wijziging van aanvullende lestijden godsdienst, niet-confessionele zedenleer en cultuurbeschouwing” vervangt.
 • AGODI verwerkt meer gegevens via DISCIMUS. Hierdoor moet u via de webapplicatie Beheer omkadering ” minder informatie doorgeven. Dit leidt tot minder planlast en een efficiëntere uitwisseling van omkaderingsgegevens tussen de scholen en AGODI .
 • Voortaan zal u ook uw omkaderingsgegevens in real time kunnen raadplegen via dezelfde webapplicatie .

Hieronder vindt u meer informatie over het invullen van de webapplicatie Beheer omkadering ”.

Mijn Onderwijs

 • D e ze webapplicatie i s opgenomen in Mijn Onderwijs en kan u ook daar openen.
 • Om deze webapplicatie te kunnen invullen en raadplegen, moet u toegangsrechten tot WebEdison é n Mijn O nderwijs bezitten .
 • Handleiding

W anneer u naar ‘beheer omkadering gaat in Mijn Onderwijs vindt u een praktische gebruikershandleiding.

Deze handleiding overloopt stap per stap de verschi l l ende onderdelen van de webapplicatie. Ze beschrijft ook welke handelingen u moet ondernemen. U h ou dt deze best bij de hand . 

Startpagina

Wanneer u inlogt in de webapplicatie krijgt u op de startpagina een overzicht van de scholen waar toe u toegang heeft. Kies de school waarmee u aan de slag wenst te gaan.

 • Info

Onder dit tabblad vindt u een aantal schoolgegevens terug. Neem contact op met uw dossierbeheerder van het schoolbeheerteam als één of meer van deze gegevens niet correct zijn. Info die u hier terug vindt:

 • Teldag

U vindt u voor uw school de teldag terug die is gebruikt voor de berekening van de basisomkadering en de werkingstoelagen.

Status

U kan aan de “Status jaarlijkse inlichtingen” zien, of u het formulier reeds heeft ingediend en wanneer.

Opgelet: 

 

Na het indienen kunt u zelf geen gegevens meer aanpassen. Als u daarna nog gegevens wil wijzigen, neemt u contact op met uw dossierbeheerder van het schoolbeheerteam . Enkel deze kan het webformulier tijdelijk opnieuw voor u toegankelijk kan maken, zodat u de wijzigingen kan aanbrengen. 

 

 • Jaarlijkse inlichtingen

Het tabblad Jaarlijks inlichtingen” vervangt de fysieke formulieren “ Jaarlijkse inlichtingen gewoon basisonderwijs” en “Wijziging van aanvullende lestijden godsdienst, niet-confessionele zedenleer en cultuurbeschouwing”.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 geeft u herverdelingen, overdrachten en levensbeschouwelijke vakken door via het tabblad “Jaarlijkse inlichtingen”.

Deze nieuwe applicatie is sterk vereenvoudigd t.o.v. het vroegere formulier. U hoeft nog enkel aan te duiden:

 • uw herverdelingen en uw overdrachten naar een andere school
 • uw aantal lestijden levensbeschouwelijke vakken

Opgelet: 

 

Ook wanneer u geen overdrachten, herverdelingen of minder gevolgde lestijden levensbeschouwelijke vakken heeft, moet u de webapplicatie toch indienen. 

 

  • Herverdelingen

Onder het tabblad “ Jaarlijkse inlichtingen” kan u de herverdeling van de lestijden inbrengen. Klik op de knop T oevoegen om een herverdeling in te brengen. Vul daarna in de overeenkomstige velden alle gevraagde informatie in over de lestijden die herverdeeld worden.

Als er zich na indienen via de knop “ B evestig volledigheid ” nog wijzigingen voordoen dan neemt u onmiddellijk contact op met uw dossierbeheerder van het schoolbeheerteam . Deze kan de webapplicatie opnieuw voor u toegankelijk maken, zodat u de wijzigingen kan aanbrengen.

Herverdelen van lestijden van het kleuter- naar het lager onderwijs en omgekeerd is slechts toegelaten als dat geen terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) tot gevolg heeft, tenzij het betrokken personeelslid voor de hele duur van het schooljaar en voor de volledige omvang van de terbeschikkingstelling in een school van hetzelfde schoolbestuur of van dezelfde scholengemeenschap overeenkomstig de geldende reglementering kan worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking.

 • Overdrachten

Onder het tabblad Jaarlijkse inlichtingen kan u overdrachten van lestijden en uren inbrengen.

Klik op de knop “T oevoegen om een overdracht naar een andere school in te brengen. Vul daarna in de overeenkomstige velden alle gevraagde informatie in over de lestijden/uren die u wenst te schenken aan een andere school.

U kan, zo nodig, het instellings nummer van de school naar waar u overdraagt, terugvinden op onderwijsaanbod .

Opgelet:  

 

Enkel de school die overdraagt, moet deze rubriek invullen . 

 

Wanneer u lestijden en uren ontvangt van een andere school, moet u dit dus niet zelf via de webapplicatie bevest igen.  

 

U kan uw ontvangen lestijd en en uren raad plegen via de webapplicatie in het tabblad “Overzicht overdrachten ”.  

 

Als u niet akkoord gaat met de overdracht of als een afgesproken overdracht ontbreek t , neemt u contact op met de betrokken school 


De overdracht van lestijden en uren moet vóór 15 oktober van het lopende schooljaar gebeuren. Uitzondering hierop zijn de lestijden voor onthaalonderwijs voor (gewezen) anderstalige nieuwkomers en lestijden uit de basisomkadering die gebruikt worden voor de organisatie van een taalbad. Deze kunnen gedurende het volledige schooljaar overgedragen worden.

Wanneer uit een controle van de administratie blijkt dat in een niveau te veel lestijden/uren werden aangewend, kan dat niet met terugwerkende kracht via een overdracht worden rechtgezet. Het is dus van groot belang dat u de overdrachten correct aan uw schoolbeheerteam doorgeeft.

De overdracht van lestijden en uren is beperkt tot 3% van het respectievelijke lestijden- en urenpakket. De scholen binnen een scholengemeenschap kunnen beslissen om meer dan 3% over te dragen naar andere scholen binnen de scholengemeenschap.

Overdracht van lestijden of uren tussen scholen is slechts toegelaten als dat geen TBSOB tot gevolg heeft. Lestijden en uren waarin personeelsleden vastbenoemd zijn, kunnen dus nooit worden overgedragen, ook niet wanneer die personeelsleden een dienstonderbreking genieten. Dat betekent dat enkel vacante lestijden en vacante uren in aanmerking komen voor overdracht.

 • Levensbeschouwelijke vakken (LBV)
 • Via het tabblad ‘ Jaarlijkse inlichtingen’ vermeldt u ook uw aanwending van de lestijden levensbeschouwelijke vakken (LBV) .

 • Lestijden meest gevolgde LBV

Het totaal aantal aanwendbare lestijden meest gevolgde LBV waar uw school recht op , staat reeds bovenaan de rubriek “ L evensbeschouwelijke vakken”.

Als u bijkomende lestijden uit het eigen lestijdenpakket wenst te nemen om wekelijks een halve of derde meest gevolgde lestijd LBV toe te kennen, moet u dit melden via herverdeling. U herverdeelt dan lestijden volgens de schalen lager naar uw meest gevolgd e LBV.

 • Lestijden minder gevolgde LBV

Via het tabblad “ Jaarlijkse inlichtingen” meldt u het aantal lestijden minder gevolgde LB V waar u recht op heeft.

Hulpmiddel voor het plannen en inrichten van LBV

Raadpleeg punt 3.2.1. Aanvullende lestijden godsdienst, niet-confessionele zedenleer en cultuurbeschouwing van de omzendbrief BaO/2005/09 van 29/06/2005 “Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs” voor u deze rubriek invult.

Om minder gevolgde lestijden LBV toe te voegen, vult u in de overeenkomstige velden de juiste informatie in en klikt u op “ T oevoegen”. Dit doet u voor alle minder gevolgde godsdiensten waar uw school recht op heeft. U moet de verdeling van de lestijden LBV over de verschillende leerlingengroepen niet meer melden.

Hulpmiddel voor het plannen en inrichten van lestijden LBV

Om de planning en verdeling van deze lestijden voor uzelf te verge makkelijk en , vindt u bij deze omzendbrief de bijlagen 5 en 6 als hulpmiddel.

Bijlage 5 is een vrijblijvend hulpmiddel dat u k unt gebruiken om uw lestijden LBV in te vullen in de webapplicati e .

Punt 1

Vul onder punt 1 uw instellingsnummer in. De andere gegevens van uw school verschijnen automatisch. Ga daarna naar punt 2 .

Punt 2

Alleen voor de meest gevolgde cursus godsdienst, niet-confessionele zedenleer of cultuurbeschouwing worden de bijkomende lestijden uit het eigen lestijdenpakket genomen. Voor de minder gevolgde cursussen worden die aanvullend toegekend.

Als u bijkomende lestijden uit het eigen lestijdenpakket neemt, moet u deze lestijden als "Herverdeling" inbrengen in het tabblad "Jaarlijkse inlichtingen" in de webapplicatie.

De berekening in het derde vak van punt 2 gebeurt automatisch. Vul daarna punt 3 in.

Punt 3

B ijlage 6 is een uitgewerkt voorbeeld dat u kan gebruiken als leidraad bij het invullen van punt 3 .

Bij het klikken op bepaalde cellen geven instructies aan wat u moet invullen . Lees die aandachtig en volg ze nauwgezet op.

Hou ook rekening met de foutmelding en die u ( eventueel ) ziet verschijnen. Lees deze goed na en vul de nodige gegevens aan of voer de gevraagde wijzigingen uit tot alle foutmeldingen verdwijnen.

U kan het resultaat gebruiken om de webapplicatie in te vullen .

Het formulier op basis van bijlage 5 is voor intern gebruik binnen uw school. U moet het niet opsturen naar uw dossierbeheerder van het schoolbeheerteam .

 • Wijziging lestijden minder gevolgde LBV

Wanneer uw school in de loop van het schooljaar recht heeft op minder of meer lestijden minder gevolgde LBV, neemt u contact op met uw dossierbeheerder van het schoolbeheerteam, die de webapplicatie opnieuw voor u toegankelijk kan maken.

Wijzig niets aan de lestijden die u eerder heeft aangevraagd . Voeg een nieuw minder gevolgd e LBV toe met als begindatum de datum van wijziging en het aantal lestijden d at voor dit LBV is bijgekomen of weggevallen. Indien er lestijden wegvallen, registreert u dit met een negatief getal.

Voorbeeld

Vanaf 10 november heeft uw school 2 lestijden NCZ minder. U registreert dit als volgt:

Lestijden minder gevolgde niet-confessionele zedenleer  

10/11/20xx  

31/08/xx  

-2  

Opgelet: 

 

Bovenaan het tabblad “ Jaarlijkse inlichtingen” vindt u de knop “ B evestig volledigheid ”.  

 

Wanneer u de gegevens volledig en correct hebt ingevuld, dient u het webformulier in via deze knop . Zodra dit is gebeurd, zal uw status veranderen en kan u geen wijzigingen meer aanbrengen in de applicatie .

Als er zich toch nog een wijziging voordoet, neemt u contact op met uw dossierbeheerder van het schoolbeheerteam, die
de webapplicatie voor u opnieuw toegankelijk kan maken . 

 

 • Overzicht omkadering

Onder dit tabblad ziet u in de kolom “ Aantal” het door AGODI toegekende lestijd en, uren en punt en . Deze gegevens vindt u terug op de betrokken dienstbrieven die u via Mijn Onderwijs kan raadplegen.

In de kolom “Overdracht” vindt u het eindresultaat van alle herverdelingen en overdrachten waar uw school bij betrokken is.

Opgelet:

Het is dus belangrijk dat u zo spoedig mogelijk uw webformulier indient zodat ook andere scholen op hun beurt tijdig een zicht krijgen op hun aanwendbaar lestijdenpakket.

In de kolom “Totaal” wordt het verschil weergegeven tussen de kolommen “ Aantal ” en “Overdracht”. Deze kolom bevat de omkadering die uw school mag inrichten.

Hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijke omkadering die het webformulier kan bevatten:

Door AGODI ingebrachte omkadering vanaf het begin van het schooljaar

De volgende omkadering vindt u vanaf de eerste schooldag terug:

 • De eventuele lesopdracht van de directeur
 • De lestijden volgens de schalen kleuter en lager
 • De SES-lestijden kleuter en lager
 • De additionele lestijden volgens de schalen, gebaseerd op de leerling/leerkrachtratio
 • De aanvullende l estijden voor de meest gevolgde cursus levensbeschouwelijke vakken
 • De l estijden vrijwillige fusie kleuter en lager
 • De u ren kinderverzorger
 • De p untenenveloppe voor administratieve omkadering
 • De p untenenveloppe voor ICT-coördinatie
 • De eenheden VKA’s

Opgelet : 

 

Voor scholen met teldatum de eerste schooldag van oktober zijn de gegevens gebaseerd op niet geverifieerde cijfers.  

Samen met het verschijnen van de definitieve dienstbrief personeelsformatie kunnen deze getallen wijzigen begin december.  

 

Door AGODI ingebrachte omkadering in de loop van het schooljaar

 • De instaplestijden
 • De herberekende lestijden volgens de schalen in steden en gemeenten met capaciteitsproblemen

Door scholen doorgegeven omkadering in de loop van het schooljaar

 • De aanvullende lestijden tijdelijk onderwijs aan huis
 • De aanvullende l estijden anderstalige nieuwkomers
 • De aanvullende lestijden gewezen anderstalige nieuwkomers
 • De aanvullende lestijden minder gevolgde levensbeschouwelijke vakke n

Opgelet:  

De ze gegevens kunnen nog wijzigen na verificatie. 

 

 • O verzicht overdrachten

Onder dit tabblad vindt u een overzicht terug van alle herverdelingen en overdrachten die u heeft ingegeven en alle overdrachten door andere scholen naar uw instelling.

4. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers – per school geteld/per scholengemeenschap geteld – (bijlagen 2 en 3 bij de omzendbrief “Invullen BaO-formulieren” of bijlage 1 en 2 bij de omzendbrief “Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers”)

Aanvullende lestijden per school of per scholengemeenschap worden berekend a rato van het aantal regelmatig ingeschreven anderstalige nieuwkomers.

Raadpleeg in dat verband de omzendbrief BaO/2006/03van 30/06/2006: “Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers”.

Scholen kiezen per schooljaar ervoor om te tellen per school of per scholengemeenschap. Men kan niet tellen op beide niveaus. Tijdens het schooljaar kan niet van systeem veranderd worden.

De toekenning van de aanvullende lestijden gebeurt per school, ook als de berekening per scholengemeenschap gebeurt.

4.1. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers – per school geteld (bijlage 1 bij de omzendbrief “Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers”)

Het formulier “Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers – per school geteld” wordt onmiddellijk gemaild naar uw dossierbeheerder van het schoolbeheerteam van zodra uw school aan één van deze voorwaarden voldoet:

 • de school wenst aanvullende lestijden te organiseren omdat ze aan het minimumaantal voldoet, d.w.z. minimum 6 anderstalige nieuwkomers voor een basisschool of 4 anderstalige nieuwkomers voor een autonome kleuter- of autonome lagere school met slechts één vestigingsplaats;
 • er doet zich een wijziging voor in het aantal te organiseren lestijden omdat er vier of meer bijkomende anderstalige nieuwkomers zijn ingeschreven;
 • door een daling zijn er minder dan twee anderstalige nieuwkomers ingeschreven.

4.2. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers – per scholengemeenschap geteld (bijlage 2 bij de omzendbrief “Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers”)

Het formulier “Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers – per scholengemeenschap geteld” wordt onmiddellijk gemaild naar uw dossierbeheerder van het schoolbeheerteam van zodra de scholen aanvullende lestijden wensen te organiseren en aan één van deze voorwaarden voldoen:

 • binnen de scholengemeenschap zijn er minstens twaalf anderstalige nieuwkomers;
 • er doet zich een wijziging voor in het aantal te organiseren lestijden omdat er binnen de scholengemeenschap in totaal vier of meer bijkomende anderstalige nieuwkomers zijn ingeschreven;
 • door een daling zijn er minder dan vier anderstalige nieuwkomers binnen de scholengemeenschap ingeschreven.

5. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers voor het vervolgjaar (bijlage 1 of 2 bij de omzendbrief “Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers”)

De teldag voor de aanvullende lestijden voor het vervolgjaar voor gewezen anderstalige nieuwkomers is de eerste schooldag van oktober. Voor het bekomen van die aanvullende lestijden mailt u het formulier “Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers - per school geteld” of “Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers - per scholengemeenschap geteld” zo vlug mogelijk, maar ten laatste op 15 oktober naar uw dossierbeheerder van het schoolbeheerteam.

6. Ondertekenen van de formulieren

Alle fysieke formulieren en kopieën worden ondertekend door de gevolmachtigde van het schoolbestuur. Dat betekent:

 • voor een school van het GO! door de voorzitter van de scholengroep of door zijn gevolmachtigde;
 • voor een gesubsidieerde officiële school door de gouverneur of de burgemeester of door hun gevolmachtigde;
 • voor een gesubsidieerde vrije school door de persoon of de personen die daartoe gemachtigd zijn.

Het w ebformulier wordt ingediend door de gevolmachtigde van het schoolbestuur.

7. Indienen van de formulieren

7.1. Ten laatste op 20 september

 • Het formulier “BaO-Algemene gegevens”. 

7.2. Ten laatste op 15 oktober

 • Het formulier BaO-Scholengemeenschap.
 • De rubriek “Vervolgjaar voor gewezen anderstalige nieuwkomers” van de formulieren “Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers - per school geteld” en “Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers - per scholengemeenschap geteld”.

7.3. Onmiddellijk

 • Elke wijziging in de loop van het schooljaar van de gegevens zoals die op de “BaO-Algemene gegevens staan vermeld.
 • Elke wijziging in de loop van het schooljaar van de gegevens zoals doorgegeven via de webapplicatie “Beheer omkadering
 • De formulieren “Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers - per school geteld” en “Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers - per scholengemeenschap geteld” zodra de school aanvullende lestijden wenst te organiseren en voldoet aan de voorwaarden beschreven onder 4.1 en 4.2 hierboven.

7.4. Voor 2 december 2017

 • De webapplicatie “Beheer omkadering”

De gegevens van uw dossierbeheerder van het schoolbeheerteam kunt u raadplegen op de website van AGODI. Het mailadres van uw dossierbeheerder vindt u ook bovenaan op elk formulier.