OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de lijst van de controletaken van de commissarissen van de Vlaamse regering bij de universiteiten

  • goedkeuringsdatum
    05 SEPTEMBER 2003
  • publicatiedatum
    B.S.21/10/2003
  • datum laatste wijziging
    15/05/2014

COORDINATIE

B.Vl.R. 9-9-2011 - B.S. 16-11-2011

opgeheven door Decr. 21-3-2014 - B.S. 15-5-2014

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 173, vervangen bij het decreet van 7 december 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 januari 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 mei 2003;

Gelet op het advies 35.667/1/V van de Raad van State, gegeven op 23 juli 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, § 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° commissarissen : de commissarissen van de Vlaamse regering bij de universiteiten;

2° decreet : het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse gemeenschap, zoals gewijzigd.

Art. 2.

De controletaken van de commissarissen zijn :

1° de controle op de wettelijkheid van alle beslissingen van het universiteitsbestuur. Deze controle omvat onder meer :

a) controle van de personeelsdossiers;

b) controle op naleving van de regelgeving betreffende de overheidsopdrachten;

c) controle van de inschrijvingen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;

d) controle op het naleven van de bij decreet bepaalde percentages inzake personeelsformatie en aantal benoemingen;

2° de controle op de juistheid van gegevens. Deze controle omvat onder meer :

a) controle van het aantal financierbare studenten (nieuwe opleidingen en sociale sector);

b) controle van de afgeleverde tweede cyclus- en doctoraatsdiploma's (BOF-verdeelsleutel);

c) controle van de jaarlijkse naamlijst en de individuele afwijkingen inzake cumulatie;

d) controle van de cijfers in de begroting en in de jaarrekening van de universiteit en het universitair ziekenhuis met inbegrip van de geldstromen tussen universiteit en universitair ziekenhuis;

[e) de controle op de naleving van de onderhandelingsplicht met de representatieve vakorganisaties;]

3° controle op het financieel evenwicht van de universiteiten. Deze controle omvat onder meer :

a) controle van de volledigheid en de juistheid van de financiële impact van de beslissingen van de universiteit;

b) advisering bij de begroting en de personeelsformatie van de universiteit;

c) advisering bij de meerjarenplannen in verband met de investeringen;

d) analyse van het jaarverslag van de universiteit;

e) analyse van de jaarrekeningen van de universiteit;

f) controle op de toepassing van de normen bedoeld in artikel 160 van het decreet;

4° toezicht op de naleving van de regelgeving van toepassing op de universiteiten en op de tijdige uitvoering van de decretale en reglementaire voorschriften door het universiteitsbestuur;

5° toezicht op de naleving van de regelgeving inzake participaties in spin offs, wetenschappelijke dienstverlening en deelname in en relaties met verenigingen zonder winstoogmerk of andere rechtspersonen;

6° toezicht op de uitvoering van de convenants en beheersovereenkomsten gesloten tussen de universiteit en de Vlaamse regering c.q. andere overheden.

B.Vl.R. 9-9-2011

Art. 3.

De minister bevoegd voor het onderwijs, is bevoegd om de lijst van de controletaken, bedoeld in artikel 2, tijdelijk of permanent uit te breiden.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2003.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.