OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie

  • goedkeuringsdatum
    17 OKTOBER 2003
  • publicatiedatum
    B.S.13/11/2003
  • datum laatste wijziging
    31/08/2007

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 15-6-2007 - B.S. 31-8-2007

De Vlaamse regering,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid artikel 3, § 1, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 411 van 25 april 1986;

Gelet op de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs, inzonderheid de artikelen 5 en 5bis;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 1999 houdende ordening van de bestaande afdelingen van het onderwijs voor sociale promotie in studiegebieden en categorieën;

Gelet op het advies van de Raad voor Volwassenenonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 29 april 2003;

Gelet op het advies van de Raad Hoger Onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 13 mei 2003;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor Begroting, gegeven op 25 september 2003;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat, om de organisatie van het schooljaar 2003-2004 vlot te laten verlopen, de centra voor volwassenenonderwijs onverwijld ingelicht moeten worden over de structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2003-2004;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 1999 houdende ordening van de bestaande afdelingen van het onderwijs voor sociale promotie in studiegebieden en categorieën wordt bij de categorie "economisch" de afdeling "ondernemingscommunicatie" toegevoegd.

§ 2. Deze nieuwe afdeling heeft volgende structuurkenmerken :

- minimum studieduur : 2 jaar;

- maximum studieduur : 4 jaar;

- minimum aantal lestijden : 900;

- maximum aantal lestijden : 1 160.

Art. 2.

De structuurkenmerken van de afdeling "informatica", geordend in de categorie "economisch", worden als volgt gewijzigd :

- minimum studieduur : 3 jaar;

- maximum studieduur : 6 jaar;

- minimum aantal lestijden : 1 440;

- maximum aantal lestijden : 1 680.

Art. 3.

De structuurkenmerken van de afdeling "informatica - programmering", geordend in de categorie "economisch" worden als volgt gewijzigd :

- minimum studieduur : 3 jaar;

- maximum studieduur : 6 jaar;

- minimum aantal lestijden : 1 440;

- maximum aantal lestijden : 1 680.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 september 2003.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.