OPGEHEVEN : Decreet betreffende het landschap basisonderwijs. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    10 JULI 2003
  • publicatiedatum
    B.S.24/10/2003
  • datum laatste wijziging
    01/09/2008

COORDINATIE

opgeheven door Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering bekrachtigen hetgeen volgt : decreet betreffende het landschap basisonderwijs.

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK VII. - Andere bepalingen

Art. 82.

§ 1. In elke netoverstijgende scholengemeenschap wordt een lokaal onderhandelingscomité van de scholengemeenschap opgericht, dat bevoegd is om te onderhandelen over aangelegenheden waarvoor de scholengemeenschap bevoegd is.

§ 2. Hiertoe duidt elk lokaal onderhandelings- of basisoverlegorgaan van de scholen van de scholengemeenschap en/of het afzonderlijk bijzonder comité bij elk schoolbestuur van het officieel gesubsidieerd onderwijs, één vertegenwoordiger per representatieve vakorganisatie en één vertegenwoordiger van de betrokken schoolbesturen aan.

...

HOOFDSTUK IX. - Inwerkingtredingsbepaling

Art. 85.

De bepalingen van dit decreet treden in werking op 1 september 2003, met uitzondering van : ...