OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering tot instelling van een tijdelijk project inzake oprichting van een informatiedienst voor alle onderwijszoekenden

  • goedkeuringsdatum
    21 NOVEMBER 2003
  • publicatiedatum
    B.S.05/02/2004
  • datum laatste wijziging
    31/08/2006

COORDINATIE

B.Vl.R. 25-3-2005 - B.S. 6-5-2005

Decr. 23-12-2005 - B.S. 30-12-2005

opgeheven door Art. 9 van ditzelfde besluit

De Vlaamse regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 op de hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 83 en op artikel 84bis, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2003; Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 3 juli 2003;

Gelet op het protocol nr. 510 van 12 september 2003 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 278 van 12 september 2003 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het overkoepelende onderhandelingscomité, bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 35.885/1, gegeven op 25 september 2003, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Werkgebied

Artikel 1.

§ 1. Het werkgebied van de informatiedienst beslaat volgende gemeenten en desgevallend de deelgemeenten :

1° Destelbergen 9070

2° Evergem 9940

3° Gent 9000

4° Lochristi 9080

5° Melle 9090

6° Merelbeke 9820

7° Sint-Martens-Latem 9830

8° Wachtebeke 9185

9° Zelzate 9060

§ 2. Volgende CLB's worden betrokken bij de informatiedienst :

1° CLB van het Gemeenschapsonderwijs, Voskenslaan 262, 9000 Gent;

2° Interstedelijk CLB Gent, Jubileumlaan 215, 2° verdieping, 9000 Gent;

3° Vrij CLB regio Gent, Holstraat 95, 9000 Gent.

HOOFDSTUK II. - Ondersteuning, planning en bewaking

Art. 2.

De stad Gent neemt de logistieke coördinatie, het administratief beheer, het personeelsbeheer en de voortgangsbewaking van het experiment op zich. Hierover sluiten de Stad Gent en De Vlaamse Gemeenschap een overeenkomst.

Art. 3.

De Vlaamse minister bevoegd voor het Onderwijs maakt een afsprakennota met de betrokken CLB's en de stad Gent waarin het tijdspad, de vorm en de inhoud van het project zal worden aangegeven.

Art. 4.

§ 1. De stuurgroep is als volgt samengesteld :

1° negen afgevaardigden uit CLB's van wie drie vanuit de CLB's bedoeld in artikel 1, § 2, en zes van buiten het werkgebied;

2° een vertegenwoordiger van de CLB-inspectie;

3° drie vertegenwoordigers van het personeel van de centra gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen;

4° een vertegenwoordiger uit het gewoon basisonderwijs uit het werkgebied;

5° een vertegenwoordiger uit het gewoon secundair onderwijs uit het werkgebied;

6° een vertegenwoordiger uit het buitengewoon onderwijs uit het werkgebied;

7° een deskundige op het gebied van leerlingenloopbaanbegeleiding;

8° een voorzitter;

9° een vertegenwoordiger van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling.

§ 2. De leden bedoeld in § 1, 7° en 8°, worden aangeduid door de minister.

De andere leden bedoeld in § 1 worden eveneens aangeduid door de minister, evenwel op voordracht van :

1° voor 1° : - voor de drie vertegenwoordigers van binnen het werkgebied : door en uit de drie betrokken CLB's; voor de zes vertegenwoordigers van buiten het werkgebied : door de respectievelijke centrumnetten;

2° voor 2° : door de coördinerend inspecteur-generaal;

3° voor 3° door de representatieve vakverenigingen;

4° voor 4°, 5° en 6° : door het Gemeenschapsonderwijs en door de representatieve verenigingen van inrichtende machten;

5° voor 9° : door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling.

§ 3. De stuurgroep stelt een huishoudelijk reglement op en streeft consensus na in haar werking.

HOOFDSTUK III. - Personeelsformatie

Art. 5.

§ 1. De personeelsformatie van de informatiedienst kan bestaan uit een projectcoördinator en personeelsleden in ambten bedoeld in artikel 73, § 1 en § 2, van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, alsook uit andere personeelsleden die op contractuele basis aangeworven zijn.

§ 2. De projectcoördinator wordt aangeduid door de stuurgroep.

§ 3. De projectcoördinator werkt op basis van de afsprakennota zoals bedoeld in artikel 3, een strategisch beleidsplan uit, waarin ook een voorstel tot personeelskader van de informatiedienst is opgenomen. Dit strategisch plan wordt aan de stuurgroep ter bekrachtiging voorgelegd. De aanduiding van de personeelsleden gebeurt door de projectcoördinator in overleg met de stuurgroep.

Art. 6.

De centra voor leerlingenbegeleiding kunnen personeelsleden, die op de avond voorafgaand aan de startdatum van de informatiedienst als tijdelijk personeelslid een aanstelling hadden van doorlopende duur of als vast benoemd personeelslid tewerkgesteld waren, toewijzen aan de informatiedienst. De aan de informatiedienst toegewezen personeelsleden blijven administratief en geldelijk aan hun centrum verbonden. Deze personeelsleden ressorteren dus volledig onder de decreten rechtspositie waaronder zij vielen op de vooravond van hun tewerkstelling in de informatiedienst. De centra voor leerlingenbegeleiding die personeelsleden toewijzen aan de informatiedienst ontvangen een pro rata omkaderingsgewicht.

De informatiedienst is ertoe gehouden op het einde van elk schooljaar en na afsluiting van het tijdelijk project, de wedde van deze personeelsleden terug te storten aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement onderwijs.

De toewijzing aan de informatiedienst van personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding genereert geen werkingsbudget voor de informatiedienst zoals bedoeld in artikel 53 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding.

Art. 7.

De stuurgroep bedoeld in artikel 4 geeft aan op welke wijze de personeelsleden die werken binnen de informatiedienst en die aan de vooravond van de tewerkstelling in de informatiedienst niet tewerkgesteld, aangesteld of benoemd waren in een centrum voor leerlingenbegeleiding, voldoen aan de deontologische code die binnen de informatiedienst wordt gehanteerd. De stuurgroep bedoeld in artikel 4 bepaalt eveneens voor de personeelsleden die op de vooravond van hun tewerkstelling in de informatiedienst niet in een centrum voor leerlingenbegeleiding tewerkgesteld, aangesteld of benoemd waren, op welke wijze de evaluatieprocedure verloopt en deelt hen deze procedure uiterlijk binnen de eerste drie werkdagen tegen ontvangstbewijs mee.

HOOFDSTUK IV. - Werkingsmiddelen

Art. 8.

§ 1. [De Vlaamse Regering kent aan de informatiedienst de volgende werkingsmiddelen toe :

1° in het begrotingsjaar 2003 : 248.000 euro;

2° in het begrotingsjaar 2004 : 485.000 euro;

3° in het begrotingsjaar 2005 : 461.000 euro.]

B.Vl.R.25-3-2005

§ 2. De werkingsmiddelen worden als volgt uitbetaald :

1° in 2003 : binnen twee maanden na het opstarten van de informatiedienst;

2° in 2004 en 2005 : een eerste schijf van 50 % in de maand februari en een tweede schijf van 50 % in de maand juni.

§ 3. Na de afloop van dit project bezorgt de Stad Gent een eindafrekening waarin de aanwending van de toegekende werkingsmiddelen wordt verantwoord. Niet-aangewende middelen worden teruggevorderd.

HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 9.

(voetnoot 1)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2003 en houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2005.

Art. 10.

De Vlaamse minister bevoegd voor het Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

- (1): Verlengd tot en met 31-8-2006 door Decr. 23-12-2005, Art. 15; wijzigende Art. 84bis van het Decreet CLB van 1-12-1998.