Ministerieel besluit houdende intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van België als erkende instantie en houdende erkenning van de vzw Islam Vlaanderen als erkende instantie van de erkende godsiensten

  • goedkeuringsdatum
    23 SEPTEMBER 2002
  • publicatiedatum
    B.S.
  • datum laatste wijziging
    23/09/2002

De Vlaamse minister van onderwijs en vorming,

Gelet op het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2002 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, inzonderheid op de artikelen 6 en 15;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 juni 2000 waarbij het Executief van de Moslims van België, Louizalaan 500, 1050 Brussel met ingang van 1 januari 2000 voor vijf jaar wordt erkend als instantie van de erkende godsdiensten;

Gelet op de aanvraag van 18 juli 2002 tot erkenning van de vzw Islam Vlaanderen;

Overwegende dat het Executief van de Moslims van België, Louizalaan 500, 1050 Brussel erkend werd in afwachting van de instelling van een orgaan dat een werking ontplooit die specifiek op het Vlaamse onderwijs gericht is,

Besluit :

Artikel 1.

Het ministerieel besluit van 6 juni 2000 houdende de erkenning van het Executief van de Moslims van België, Louizalaan 500, 1050 Brussel wordt met ingang van 30 juni 2002 opgeheven.

Art. 2.

In uitvoering van artikel 5 van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken wordt de vzw Islam Vlaanderen, Place Rouppe 16, bus 3, 1000 Brussel, voor een periode van vijf jaar erkend, met ingang van 1 juli 2002.