OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering betreffende de samenstelling en de werking van de Erkenningscommissie

  • goedkeuringsdatum
    06 FEBRUARI 2004
  • publicatiedatum
    B.S.18/05/2004
  • datum laatste wijziging
    20/12/2013

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 29-11-2013 - B.S. 20-12-2013

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 9, 9bis, 9ter en 62, § 1, derde lid;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het advies van de Vlaamse Interuniversitaire Raad, gegeven op 22 april 2003;

Gelet op het advies van de Vlaamse Hogescholenraad, gegeven op 9 mei 2003;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad gegeven op 13 mei 2003;

Gelet op het advies van de Vlaamse Vereniging van Studenten, gegeven op 7 mei 2003;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 6 november 2003;

Gelet op het advies nr. 36.331/1 van de Raad van State, gegeven op 15 januari 2004 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat voorliggend besluit in een transparante werkingsregeling voor de Erkenningscommissie voorziet en inzonderheid bepalingen omvat inzake de onafhankelijke werking ervan, hetgeen belangrijke waarborgen inhoudt voor de instellingen en deze op generlei wijze kan benadeligen; dat de Erkenningscommissie totnogtoe in overeenstemming met de principes van dit besluit heeft gehandeld; dat aldus de terugwerkende kracht van voorliggend besluit verantwoord is vanuit het oogpunt van de goede werking van de Erkenningscommissie en geen verkregen situaties aantast; dat deze terugwerkende kracht ook teruggebracht kan worden op een decretale grond, daar de bepalingen inzake de Erkenningscommissie overeenkomstig het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen reeds in werking traden op 1 januari 2003;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° administratie : de administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

2° associatie : een vereniging zonder winstoogmerk bedoeld in artikel 97 van het decreet;

3° decreet : het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;

4° Erkenningscommissie : de commissie bedoeld in artikel 9 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;

5° instelling : ambtshalve geregistreerde instelling bedoeld in artikel 7 van het decreet;

6° minister : de minister bevoegd voor het hoger onderwijs.

Art. 2.

§ 1. De Erkenningscommissie bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste elf leden, de voorzitter inbegrepen.

De minister benoemt en ontslaat de leden van de Erkenningscommissie. Van de benoeming en het ontslag wordt mededeling gedaan aan de Vlaamse regering.

§ 2. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar.

Na afloop van de eerste periode zijn de leden eenmaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van drie jaar.

§ 3. De leden van de Erkenningscommissie zijn geen personeelslid van een instelling of van een associatie.

Personeelsleden die onder het gezag van de Vlaamse regering staan, kunnen ook geen lid zijn van de Erkenningscommissie.

§ 4. De minister kan een lid slechts ontslaan wegens onbekwaamheid voor het vervullen van de functie, wegens kennelijke nalatigheid dan wel wegens andere zwaarwegende in de persoon van de betrokkene gelegen redenen.

Ontslag vindt voorts plaats op eigen verzoek van een lid.

Art. 3.

De zetel van de Erkenningscommissie is gevestigd in de lokalen van het departement Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 4.

Als de Erkenningscommissie van oordeel is dat de samenhang van de in de omvormingsvoorstellen vervatte benamingen van graden en kwalificaties onvoldoende is, kan zij omtrent door haar voorgestelde wijzigingen van benamingen advies vragen aan de Vlaamse Interuniversitaire Raad en de Vlaamse Hogescholenraad, binnen door haar aangegeven termijnen.

Als de Erkenningscommissie bij het onderzoek van de macrodoelmatigheid van een nieuwe opleiding van oordeel is dat een betere afstemming van het opleidingenaanbod overwogen moet worden, kan zij terzake advies vragen aan de Vlaamse Interuniversitaire Raad, de Vlaamse Hogescholenraad en aan de betrokken instellingen en associaties binnen door haar aangegeven termijnen.

De voorzitter van de Erkenningscommissie kan de betrokken instelling vragen binnen een door haar aangegeven termijn nadere inlichtingen en verduidelijkingen te verschaffen bij een voorgelegd dossier en desgevallend bijkomende documenten te bezorgen als de Erkenningscommissie of een daarbinnen ingestelde werkgroep van oordeel is dat de voorliggende stukken onvoldoende zijn om een gefundeerd advies te verstrekken.

Art. 5.

De Erkenningscommissie bepaalt haar interne werkwijze en eventuele interne taakverdeling; zij kan deze vastleggen in een reglement van inwendige orde, dat wordt meegedeeld aan de Minister.

Art. 6.

Het secretariaat van de Erkenningscommissie alsmede het voor de Erkenningscommissie dienstige voorafgaande analysewerk van de dossiers wordt uitgevoerd door ambtenaren van de administratie, die daartoe worden aangewezen door de afdelingshoofden van de administratie in overleg met de voorzitter.

De administratie en de voorzitter van de Erkenningscommissie bepalen samen de wijze waarop zij hun taken ten behoeve van de Erkenningscommissie uitvoeren.

Art. 7.

De leden van de Erkenningscommissie zijn inzake de gegevens uit de werkzaamheden van de Erkenningscommissie tot geheimhouding verplicht, behoudens enig wettelijk voorschrift hen tot bekendmaking verplicht.

Ze doen geen mededeling over de ingediende omvormingsvoorstellen noch over de werkzaamheden van de Erkenningscommissie aan derden.

Alleen de voorzitter is gemachtigd toelichting te geven over het advies nadat de Erkenningscommissie zijn advies aan de minister heeft verstrekt.

Art. 8.

De Erkenningscommissie streeft naar consensus voor het bepalen van haar adviezen; zo de consensus niet wordt bereikt, kan de Erkenningscommissie maar een geldig besluit nemen als een meerderheid van de leden ermee instemt.

De Erkenningscommissie kan geldig beslissen indien de meerderheid van de leden aanwezig is.

De adviezen van de Erkenningscommissie aan de Vlaamse regering worden steeds tegelijkertijd meegedeeld aan de betrokken instelling.

Art. 9.

De kosten van de Commissie komen voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap.

Onder "de kosten" wordt verstaan :

1° de kosten voor vergaderingen;

2° een forfaitaire vergoeding van door de voorzitter en de leden te maken reis- en verblijfkosten en andere algemene onkosten en van door de voorzitter te maken representatiekosten;

3° een honorarium aan de voorzitter en de leden als vergoeding voor de geleverde prestaties.

Het honorarium van de leden is vastgesteld op 6.000 euro op jaarbasis. De forfaitaire onkostenvergoeding van de leden is vastgesteld op 1.500 euro op jaarbasis. Het honorarium van de voorzitter is vastgesteld op 9.000 euro op jaarbasis. De forfaitaire onkostenvergoeding van de voorzitter is vastgesteld op 3.000 euro op jaarbasis.

Het honorarium en de onkostenvergoeding kunnen in maandelijkse schijven betaald worden.

De in het derde lid genoemde bedragen zijn brutobedragen en worden niet geïndexeerd.

Art. 10.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang 1 oktober 2003.

Art. 11.

De minister is belast met de uitvoering van dit besluit.