Besluit van de Vlaamse regering betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    05 MAART 2004
  • publicatiedatum
    B.S.11/06/2004
  • datum laatste wijziging
    01/09/2011

(opschrift gewijzigd bij B.Vl.R. 7-9-2007)

COORDINATIE

B.Vl.R. 30-9-2005 - B.S. 10-1-2006

B.Vl.R. 7-9-2007 - B.S. 3-10-2007

B.Vl.R. 5-9-2008 - B.S. 21-10-2008

B.Vl.R. 4-9-2009 - B.S. 21-9-2009

B.Vl.R. 26-11-2010 - B.S. 18-1-2011

B.Vl.R. 15-7-2011 - B.S. 30-8-2011

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 inzonderheid de artikelen 3, 45°bis, 125septies, § 2, 3° en 125duodecies § 1 en § 2, 3°, ingevoegd bij het decreet betreffende het landschap basisonderwijs van 10 juli 2003;

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980, inzonderheid artikel 20, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor Begroting, gegeven op 20 november 2003;

Gelet op het protocol nr. 519 van 7 november 2003 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 286 van 7 november 2003 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité;

Gelet op het advies nr. 36.177/1 van de Raad van State gegeven op 1 december 2003 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.

[Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° decreet : het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

2° teldag : dag waarop de leerlingen, met toepassing van het decreet moeten worden geteld;

3° telperiode : periode gedurende dewelke leerlingen, met toepassing van het decreet moeten worden geteld.]

B.Vl.R. 5-9-2008

Hoofdstuk II. - Puntenenveloppe ter ondersteuning van de werking van de scholengemeenschap

Art. 3.

§ 1. Met toepassing van artikel 125duodecies, § 1, van het decreet wordt aan elke scholengemeenschap een puntenenveloppe ter ondersteuning van de werking toegekend.

§ 2. De middelen worden toegekend op basis van het gewogen aantal leerlingen per scholengemeenschap, berekend volgens de bepalingen in artikel 125duodecies van het decreet en artikel 4 van dit besluit.

§ 3. [De puntenenveloppe ter ondersteuning van de werking van de scholengemeenschap wordt toegekend aan de scholengemeenschap volgens de hieronder vermelde tabel :

Aantal gewogen leerlingen

Punten

900 - 1349

66

1350 - 1799

91

1800 - 2699

126

2700 - 3599

192

3600 - 4499

252

4500 - 5399

312

Vanaf 5400

372]²

§ 4. [...]¹

[ ]¹ B.Vl.R. 30-9-2005; [ ]² B.Vl.R. 15-7-2011

Art. 4.

Met toepassing van de artikelen 125septies, § 2, 3° en 125duodecies, § 2, 3° van het decreet wordt, bij het tellen van de leerlingen voor het voldoen aan de norm van scholengemeenschap en voor de puntenenveloppe ter ondersteuning van de werking van de scholengemeenschap :

1° op leerlingen van de scholen gelegen in een gemeente met een bevolkingsdichtheid van minder dan 200 inwoners per km² de coëfficiënt 1,2 toegepast;

2° op leerlingen van scholen voor buitengewoon basisonderwijs die in het kader van de loonsverhoging directeurs buitengewoon basisonderwijs worden ingedeeld in [de categorieën B en C], zoals bedoeld in bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon basisonderwijs, de coëfficiënt 1,9 toegepast;

3° op leerlingen van scholen voor buitengewoon basisonderwijs die in het kader van de loonsverhoging directeurs buitengewoon basisonderwijs worden ingedeeld in categorie A, zoals bedoeld in bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon basisonderwijs, de coëfficiënt 2,1 toegepast.

B.Vl.R. 5-9-2008

[Art. 4bis.

§ 1. Met de puntenenveloppe verkregen overeenkomstig artikel 3, § 3, van dit besluit en/of de punten die conform artikel 153sexies, § 4, van het decreet vrij aangewend kunnen worden voor de ondersteuning van de scholengemeenschap, kunnen er maximaal één voltijdse betrekking of twee halftijdse betrekkingen in het ambt van directeur basisonderwijs worden ingericht. Deze directeur wordt belast met een coördinerende opdracht voor de scholengemeenschap.

§ 2. Indien een betrekking in het ambt van directeur basisonderwijs voltijds wordt ingericht worden er 120 punten in rekening gebracht en indien een betrekking in het ambt van directeur basisonderwijs halftijds wordt ingericht worden er 60 punten in rekening gebracht.

§ 3. De puntenenveloppe verkregen overeenkomstig artikel 3, § 3, van dit besluit en/of de punten die conform artikel 153sexies, § 4, van het decreet vrij aangewend kunnen worden, kunnen in het gemeenschapsonderwijs worden aangewend om een betrekking van algemeen directeur in te richten in de scholengroep.]

B.Vl.R. 30-9-2005

[Art. 4ter.

§ 1. Uit de puntenenveloppe verkregen volgens artikel 3, § 3, van dit besluit en/of de punten die conform artikel 153sexies, § 4, van het decreet vrij aangewend kunnen worden voor de ondersteuning van de scholengemeenschap kunnen de volgende ambten worden ingericht :

1° het ambt van zorg-coördinator uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel;

2° het ambt van ICT-coördinator uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel;

3° het ambt van administratief medewerker uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel.

§ 2. Uit de puntenenveloppe verkregen volgens artikel 3, § 3, en/of de punten die conform artikel 153sexies, § 4, van het decreet vrij aangewend kunnen worden voor de ondersteuning van de scholengemeenschap kunnen eveneens personeelsleden worden aangesteld die een beleidsondersteunende functie uitoefenen ten behoeve van de scholengemeenschap. Deze personeelsleden kunnen worden aangesteld in één van de ambten vermeld in § 1, of in de wervingsambten van kleuteronderwijzer, onderwijzer, kleuteronderwijzer ASV en onderwijzer ASV.

De aanstelling in één van deze ambten doet geen afbreuk aan de bepaling dat de betrokken personeelsleden alleen kunnen worden ingezet in een beleidsondersteunende functie ten behoeve van de scholengemeenschap; ze worden vrijgesteld van hun schoolopdracht.]

B.Vl.R. 30-9-2005

[Hoofdstuk III. - [[Puntenenveloppe voor het voeren van een zorgbeleid

Art. 4ter 1.

Met toepassing van artikel 125duodecies 1 van het decreet wordt aan elke scholengemeenschap [[[...]]]² een puntenenveloppe voor het voeren van een zorgbeleid toegekend. Het aantal punten waarop de scholengemeenschap recht heeft, is de som van A, B en C, waarbij :

1° A = het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal scholen voor gewoon basisonderwijs, dat de scholengemeenschap telt op de teldag, met de coëfficiënt 14;

2° B = de som van de voor elke school voor gewoon basisonderwijs van de scholengemeenschap op schoolniveau afgeronde som van a en b.

Deze afronding wordt als volgt uitgevoerd : indien het eerste cijfer na de komma van de som van a en b groter is dan vier wordt er afgerond naar het hoger gelegen geheel getal. Als het eerste cijfer na de komma van de som van a en b kleiner is dan of gelijk is aan vier wordt er afgerond naar het lager gelegen geheel getal.

Waarbij a = het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal regelmatige kleuters dat de school telt op de teldag of tijdens de telperiode met de coëfficiënt [[[0,18128]]]².

Waarbij b = het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal regelmatige leerlingen lager onderwijs dat de school telt op de teldag of tijdens de telperiode met de coëfficiënt [[[0,14122]]]²;

[[[2°bis. In afwijking van punt 2° geldt, voor de periode van 1 september 2010 tot en met 30 november 2010, dat B = de som van de voor elke school voor gewoon basisonderwijs van de scholengemeenschap op schoolniveau afgeronde som van a en b.

Deze afronding wordt als volgt uitgevoerd : indien het eerste cijfer na de komma van de som van a en b groter is dan vier wordt er afgerond naar het hoger gelegen geheel getal. Als het eerste cijfer na de komma van de som van a en b kleiner is dan of gelijk is aan vier wordt er afgerond naar het lager gelegen geheel getal.

Waarbij a = het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal regelmatige kleuters dat de school telt op de teldag of tijdens de telperiode met de coëfficiënt 0,17281.

Waarbij b = het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal regelmatige leerlingen lager onderwijs dat de school telt op de teldag of tijdens de telperiode met de coëfficiënt 0,13275;]]]²

3° C = de som van de resultaten van de volgende berekening voor elke school voor buitengewoon basisonderwijs van de scholengemeenschap : het aantal regelmatige kleuters op de teldag of tijdens de telperiode wordt per school vermenigvuldigd met de coëfficiënt [[[0,03055]]]¹. Het resultaat van deze berekening wordt voor elke school afgerond naar het hogere geheel getal als het eerste cijfer na de komma groter is dan 4. Als het eerste cijfer na de komma kleiner is dan of gelijk is aan vier, dan wordt er afgerond naar het lager gelegen geheel getal.

Art. 4ter 2.

Uit de puntenenveloppe, verkregen volgens artikel 4ter 1, kunnen betrekkingen in het ambt van zorgcoördinator uit de categorie beleids- en ondersteunend personeel ingericht worden.]] ]

B.Vl.R. 7-9-2007; [[ ]] B.Vl.R. 5-9-2008; [[[ ]]]¹ B.Vl.R. 4-9-2009; [[[ ]]]² B.Vl.R. 26-11-2010

Hoofdstuk IV. - Van punten naar betrekkingen

[Art. 4quater.

§ 1. De omrekening van punten naar de gefinancierde of gesubsidieerde voltijdse betrekkingen in het ambt van zorg-coördinator gebeurt als volgt :

1° indien een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 148 genereert, wordt voor een voltijdse betrekking 85 punten in rekening gebracht;

2° indien een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 501 genereert, wordt voor een voltijdse betrekking 126 punten in rekening gebracht;

3° de som van het aantal punten van de betrekkingen die per opleidingsniveau en ambt worden ingericht, bedraagt nooit meer dan het aantal punten dat vereist is voor een betrekking die bestaat uit de som van de uren die in het betrokken ambt en opleidingsniveau worden ingericht.

Voor de aanwending in uren wordt de toegekende puntenenveloppe omgezet volgens de onderstaande tabel :

Puntenwaarde

85

126

Aantal uren

Punten

Punten

1

2

4

2

5

7

3

7

11

4

9

14

5

12

18

6

14

21

7

17

25

8

19

28

9

21

32

10

24

35

11

26

39

12

28

42

13

31

46

14

33

49

15

35

53

16

38

56

17

40

60

18

42

63

19

45

67

20

47

70

21

50

74

22

52

77

23

54

81

24

57

84

25

59

88

26

61

91

27

64

95

28

66

98

29

68

102

30

71

105

31

73

109

32

76

112

33

78

116

34

80

119

35

83

123

36

85

126]

B.Vl.R. 30-9-2005

[Art. 4quinquies.

De omrekening van punten naar de gefinancierde of gesubsidieerde voltijdse betrekkingen in het ambt van ICT-coördinator gebeurt als volgt :

1° indien een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 202/203 genereert wordt voor een voltijdse betrekking 63 punten in rekening gebracht;

2° indien een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 158 genereert wordt voor een voltijdse betrekking 82 punten in rekening gebracht;

3° indien een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 148 genereert wordt voor een voltijdse betrekking 85 punten in rekening gebracht;

4° indien een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 542 genereert wordt voor een voltijdse betrekking 120 punten in rekening gebracht;

5° indien een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 501 genereert wordt voor een voltijdse betrekking 126 punten in rekening gebracht;

6° de som van het aantal punten van de betrekkingen die per opleidingsniveau en ambt worden ingericht, bedraagt nooit meer dan het aantal punten dat vereist is voor een betrekking die bestaat uit de som van de uren die in het betrokken ambt en opleidingsniveau worden ingericht.

Voor de aanwending in uren wordt de toegekende puntenenveloppe omgezet volgens de onderstaande tabel :

Uren opdracht

Weddenschaal 202/203

Weddenschaal 158

Weddenschaal 148

Weddenschaal 542

Weddenschaal 501

punten

punten

punten

punten

punten

1

2

2

2

3

4

2

4

5

5

7

7

3

5

7

7

10

11

4

7

9

9

13

14

5

9

11

12

17

18

6

11

14

14

20

21

7

12

16

17

23

25

8

14

18

19

27

28

9

16

21

21

30

32

10

18

23

24

33

35

11

19

25

26

37

39

12

21

27

28

40

42

13

23

30

31

43

46

14

25

32

33

47

49

15

26

34

35

50

53

16

28

36

38

53

56

17

30

39

40

57

60

18

32

41

42

60

63

19

33

43

45

63

67

20

35

46

47

67

70

21

37

48

50

70

74

22

39

50

52

73

77

23

40

52

54

77

81

24

42

55

57

80

84

25

44

57

59

83

88

26

46

59

61

87

91

27

47

62

64

90

95

28

49

64

66

93

98

29

51

66

68

97

102

30

53

68

71

100

105

31

54

71

73

103

109

32

56

73

76

107

112

33

58

75

78

110

116

34

60

77

80

113

119

35

61

80

83

117

123

36

63

82

85

120

126]

B.Vl.R. 30-9-2005

[Art. 4sexies.

De omrekening van punten naar de gefinancierde of gesubsidieerde betrekkingen in het ambt van administratief medewerker gebeurt als volgt :

1° indien een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 202/203 genereert, wordt voor een voltijdse betrekking 63 punten in rekening gebracht;

2° indien een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 158 genereert, wordt voor een voltijdse betrekking 82 punten in rekening gebracht;

3° indien een betrekking wordt ingericht die de weddenschaal 542 genereert, wordt voor een voltijdse betrekking 120 punten in rekening gebracht;

4° indien een betrekking wordt ingenomen door een personeelslid dat ingevolge een beslissing van de administratieve gezondheidsdienst ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking en wedertewerkgesteld wordt als administratieve medewerker, worden voor een voltijdse betrekking 63 punten in rekening gebracht;

5° de som van het aantal punten van de betrekkingen die per opleidingsniveau en ambt worden ingericht, bedraagt nooit meer dan het aantal punten dat vereist is voor een betrekking die bestaat uit de som van de uren die in het betrokken ambt en opleidingsniveau worden ingericht.

Voor de aanwending in uren wordt de toegekende puntenenveloppe omgezet volgens de onderstaande tabel :

Puntenwaarde

63

82

120

Aantal uren

Punten

Punten

Punten

1

2

2

3

2

4

5

7

3

5

7

10

4

7

9

13

5

9

11

17

6

11

14

20

7

12

16

23

8

14

18

27

9

16

21

30

10

18

23

33

11

19

25

37

12

21

27

40

13

23

30

43

14

25

32

47

15

26

34

50

16

28

36

53

17

30

39

57

18

32

41

60

19

33

43

63

20

35

46

67

21

37

48

70

22

39

50

73

23

40

52

77

24

42

55

80

25

44

57

83

26

46

59

87

27

47

62

90

28

49

64

93

29

51

66

97

30

53

68

100

31

54

71

103

32

56

73

107

33

58

75

110

34

60

77

113

35

61

80

117

36

63

82

120]

B.Vl.R. 30-9-2005

[Art. 4septies.

Voor de omrekening van punten naar gefinancierde of gesubsidieerde voltijdse betrekkingen in de wervingsambten van kleuteronderwijzer en onderwijzer in het gewoon basisonderwijs vermeld in artikel 4ter, § 2, wordt voor een voltijdse betrekking 85 punten in rekening gebracht.

De som van het aantal punten van de betrekkingen die per opleidingsniveau en ambt worden ingericht, bedraagt nooit meer dan het aantal punten dat vereist is voor een betrekking die bestaat uit de som van de uren die in het betrokken ambt en opleidingsniveau worden ingericht.

Voor de aanwending in uren wordt de toegekende puntenenveloppe omgezet volgens de onderstaande tabel :

Waarde van de teller van de opdrachtbreuk

85 Punten

1

4

2

7

3

11

4

14

5

18

6

21

7

25

8

28

9

32

10

35

11

39

12

43

13

46

14

50

15

53

16

57

17

60

18

64

19

67

20

71

21

74

22

78

23

81

24

85]

B.Vl.R. 30-9-2005

[Art. 4octies.

Voor de omrekening van punten naar gefinancierde of gesubsidieerde voltijdse betrekkingen in de wervingsambten van kleuteronderwijzer ASV en onderwijzer ASV in het buitengewoon basisonderwijs vermeld in artikel 4ter, § 2, wordt voor een voltijdse betrekking 85 punten in rekening gebracht.

De som van het aantal punten van de betrekkingen die per opleidingsniveau en ambt worden ingericht, bedraagt nooit meer dan het aantal punten dat vereist is voor een betrekking die bestaat uit de som van de uren die in het betrokken ambt en opleidingsniveau worden ingericht.

Voor de aanwending in uren wordt de toegekende puntenenveloppe omgezet volgens de onderstaande tabel :

Waarde van de teller van de opdrachtbreuk

85 weddenschaal

148,141

Lestijden

punten

1

4

2

8

3

12

4

15

5

19

6

23

7

27

8

31

9

35

10

39

11

43

12

46

13

50

14

54

15

58

16

62

17

66

18

70

19

73

20

77

21

81

22

85]

B.Vl.R. 30-9-2005

Hoofdstuk V. - Inwerkingtredingsbepalingen

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2003.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.