Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de procedure voor het voorzien van ICT-nascholing door REN Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    20 FEBRUARI 2004
  • publicatiedatum
    B.S.28/06/2004
  • datum laatste wijziging
    03/03/2011

COORDINATIE

B.Vl.R. 4-2-2011 - B.S. 3-3-2011

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 20 oktober 2000 betreffende het Onderwijs XII-Ensor inzonderheid artikel 76, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de Begroting, gegeven op 27 november 2003;

Gelet op het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van dertig dagen;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 8 januari 2004 met toepassing van het artikel 84, § 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder :

1° ICT: informatie- en communicatietechnologie;

2° secretaris-generaal: de secretaris-generaal van het departement Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of de door hem aangewezen ambtenaar.

Art. 2.

Binnen de daartoe op de begroting uitgetrokken kredieten kan onder de hierna volgende voorwaarden, ICT-nascholing worden aangeboden.

HOOFDSTUK II. - Rationalisatie van het aanbod

Art. 3.

Nieuwe regionale expertisenetwerken kunnen tot 31 augustus 2003 opgericht worden voorzover zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 76 van het decreet betreffende het onderwijs XII-Ensor van 20 oktober 2000 en van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 1999 houdende regeling van de procedure en voorwaarden voor het verzekeren van een nascholingsaanbod in het kader van het beleid rond nieuwe media, zoals dit gold op de vooravond van de inwerkingtreding van dit besluit.

De in het eerste lid bedoelde regionale expertisenetwerken worden niet meer betoelaagd vanaf 1 september 2003.

HOOFDSTUK III. - REN Vlaanderen

Afdeling 1. - Algemeen

Art. 4.

REN Vlaanderen is een samenwerkingsverband waartoe regionale expertisenetwerken kunnen toetreden en voldoet aan de voorwaarden van een expertisenetwerk zoals omschreven in artikel 76 van het decreet betreffende het onderwijs XII-Ensor van 20 oktober 2000.

Art. 5.

Elk regionaal expertisenetwerk dat toetreedt tot REN Vlaanderen, draagt zijn taken over aan REN Vlaanderen.

Art. 6.

De opdracht van REN Vlaanderen bestaat erin nascholing te voorzien rond het educatief gebruik van nieuwe media en dit op het pedagogisch, technisch en organisatorisch vlak. Deze opdracht impliceert zowel vraaggestuurde nascholing als kwaliteitsvolle aanbodgestuurde nascholing. De nascholing wordt verzorgd door nascholingspartners die daarvoor ingehuurd worden door het secretariaat onder verantwoordelijkheid van het beheersorgaan.

De nascholing wordt geprogrammeerd op basis van het algemene onderwijs- en ICT-beleid van de Vlaamse regering en de exploratie van de nascholingsbehoeften.

Afdeling 2. - Beheer van REN Vlaanderen

Art. 7.

Een beheersorgaan staat in voor de operationele werking van REN Vlaanderen en het uitvoeren van de opdracht zoals bepaald in artikel 4 en geconcretiseerd in de beheersovereenkomst zoals bedoeld in hoofdstuk IV : het beheer en de bestaffing van een secretariaat, [...] de programmatie en de algemene kwaliteitsbewaking.

B.Vl.R. 4-2-2011

Art. 8.

Het beheersorgaan bestaat uit de afgevaardigden van alle penvoerende instellingen van toegetreden regionale expertisenetwerken. De afgevaardigden van de penvoerende instellingen worden hierna de leden van het beheersorgaan genoemd. [...]

B.Vl.R. 4-2-2011

Art. 9.

De leden van het beheersorgaan bepalen onderling een voorzitter. De voorzitter staat in voor de algemene coördinatie, het beheer van de middelen, het afleggen van verantwoording en rekenschap.

Afdeling 3. - Secretariaat

Art. 10.

REN Vlaanderen beheert een centraal secretariaat dat instaat voor de concrete organisatie van de nascholingen.

Art. 11.

Het secretariaat is verantwoordelijk voor het opvolgen en verwerken van de inschrijvingen, het beheer van een website, de redactie van programmateksten, de promotie, het administratief voorbereiden en verwerken van de evaluatierapporten, de opmaak van een financieel verslag, en het opvolgen van beheersindicatoren.

Art. 12.

De werkingsmiddelen van het secretariaat worden bepaald in de beheersovereenkomst. Binnen de beschikbare budgettaire marge beslist het beheersorgaan over de samenstelling, de huisvesting en de bestaffing van het secretariaat.

Afdeling 4. - Regionale verankering

[...]

B.Vl.R. 4-2-2011

Afdeling 5. - Stuurgroep

Art. 16.

REN Vlaanderen wordt opgevolgd door een stuurgroep. De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de contractpartijen, met name de leden van het beheersorgaan of hun afgevaardigden, de vertegenwoordigers van de opdrachtgever en minstens 2 inhoudelijke experts.

De Secretaris-generaal bepaalt wie als vertegenwoordigers van de opdrachtgever deel zullen uitmaken van de stuurgroep en duidt tevens de voorzitter en de secretaris van de stuurgroep aan.

De Secretaris-generaal staat in voor de selectie van de inhoudelijke experts op basis van relevante ervaring en expertise.

Art. 17.

De stuurgroep volgt de algemene werking van REN Vlaanderen op en adviseert de minister omtrent de programmatie, het jaarrapport en de eventuele bijsturing en optimalisering van de werking. De stuurgroep komt minstens 2 maal per jaar samen.

HOOFDSTUK IV. - Betoelaging, beheersovereenkomst en evaluatie

Art. 18.

Tussen de Vlaamse Gemeenschap en REN Vlaanderen wordt een beheersovereenkomst gesloten die de concrete uitvoering van de opdracht regelt.

Deze beheersovereenkomst kan enkel afgesloten worden op voorwaarde dat alle regionale expertisenetwerken tot REN Vlaanderen zijn toegetreden.

Art. 19.

Deze beheersovereenkomst bevat de identiteit van de leden van het beheersorgaan en de voorzitter, de begroting, de inhoudelijke en budgettaire afspraken en aansprakelijkheden tussen leden van het beheersorgaan, de planning en programmatie, het te organiseren aantal reeksen en sessies, het aantal na te scholen personeelsleden, het gemiddeld aantal deelnemers waarop de sessie is afgestemd, de financieringscriteria en de criteria die bij de eindafrekening worden toegepast, de prijs die voor de nascholing aan de deelnemers gevraagd wordt, de wijze van interne evaluatie, de verplichtingen op vlak van rekenplichtig beheer en (tussentijdse) rapportering, een opsomming van de indicatoren waarover gerapporteerd moet worden in het jaarrapport en de wijze en het tijdstip van rapportering.

Alle leden van het beheersorgaan ondertekenen de beheersovereenkomst.

Art. 20.

Het beheersorgaan van REN Vlaanderen brengt in zijn jaarrapport jaarlijks verslag uit van de wijze waarop de nascholing op technisch, organisatorisch en pedagogisch vlak naar de scholen toe werd gerealiseerd.

In dit jaarrapport wordt verantwoord in welke mate de gerealiseerde nascholing overeenstemt met de planning uit de beheersovereenkomst. Dit document bevat minstens een overzichtslijst van alle sessies, alsook het aantal aanwezige deelnemers per sessie. Ren Vlaanderen dient deze gegevens te kunnen staven aan de hand van gehandtekende deelnemerslijsten.

Dit jaarrapport dient uiterlijk binnen de drie maanden na het einde van elk schooljaar te worden afgeleverd bij de secretaris van de stuurgroep.

Art. 21.

Van het budget voorzien voor REN Vlaanderen kan maximum 25 % voor het beheer en minimum 75 % voor de uitvoering worden aangewend. Alle overheadkosten maken integraal deel uit van de beheerskost.

Art. 22.

De vereffening gebeurt in twee fasen. Een eerste schijf van 30 % wordt uitbetaald na ondertekening van de beheersovereenkomst.

Het saldo wordt uitbetaald op basis van volgende ingediende documenten : een financieel verslag, het jaarrapport, een origineel ondertekende schuldvordering en in de mate dat de uitbetaling gerechtvaardigd wordt door documenten die de correcte uitvoering van de opdracht staven.

Toegekende middelen die niet overeenkomstig de beheersovereenkomst werden aangewend, moeten terugbetaald worden. Onverminderd deze terugbetaling kan een drievoud van de niet correct aangewende middelen worden gevorderd.

HOOFDSTUK V. - Opheffings-, inwerkingtredings- en slotbepalingen

Art. 23.

Het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 1999 houdende regeling van de procedure en voorwaarden voor het verzekeren van een nascholingsaanbod in het kader van het beleid rond nieuwe media wordt opgeheven met ingang van 1 september 2003.

Art. 24.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2003, met uitzondering van artikel 3 dat uitwerking heeft met ingang van 31 augustus 2003.

Art. 25.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.