OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse regering houdende de werking van het universitair Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming

  • goedkeuringsdatum
    02 APRIL 2004
  • publicatiedatum
    B.S.05/07/2004
  • datum laatste wijziging
    03/01/2007

COORDINATIE

B.Vl.R. 16-12-2005 - B.S. 20-4-2006

opgeheven door B.Vl.R. 15-9-2006 - B.S. 4-12-2006

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 169bis, § 2, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 april 2000 houdende oproep tot de kandidaten inzake het verlenen van een subsidie aan een universitair steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 2000 betreffende de erkenning van een universitair steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 24 februari 2004;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme en de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Tussen de Vlaamse regering en de betrokken universiteit of universiteiten wordt een beheersovereenkomst gesloten die de essentiële elementen van de subsidiëring en de verwachte resultaten van het steunpunt vastlegt.

Art. 2.

In artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek wordt 1° opgeheven.

Art. 3.

[Het steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming blijft beheerd door de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten, behalve voor :

1° artikel 4, waarbij de termijn van erkenning geregeld wordt door artikel 1, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2000 betreffende de erkenning van een universitair steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming en waarbij de inmededingingstelling van het thema chronologisch gelijkloopt met het programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek, en

2° artikel 9, waarbij de bepalingen van de beheersovereenkomst voor het steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming van toepassing zijn.]

B.Vl.R. 16-12-2005

Art. 4.

In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 april 2000 houdende oproep tot de kandidaten inzake het verlenen van een subsidie aan een universitair steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming worden de woorden "Het jaarlijks bedrag van de werkingssubsidie bedraagt 30 miljoen BEF, jaarlijks aangepast aan de index der consumptieprijzen. Onverminderd de bepaling in het vorige lid, kan de Vlaamse regering voor bijkomende opdrachten beslissen om het jaarlijkse bedrag te verhogen." opgeheven.

Art. 5.

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie en de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme zijn belast met de uitvoering van dit besluit.